Ändring kan sökas i ingredienserna till karelsk pirog

30. januari 2019

Laktosfri mjölkdryck är inte en tillåten ingrediens i karelska piroger. Det är ändå möjligt att använda mjölkdryck vid framställning av karelska piroger om sökanden gör en ändringsansökan till Europeiska kommissionen och ändringen godkänns. Livsmedelsverket granskar tolkningarna också av de andra ingredienserna som nämns i dokumentet om namnskydd för karelska piroger.  

I EU:s namnskyddssystem hör karelsk pirog (Karjalanpiirakka) till kategorin Garanterad traditionell specialitet (GTS). EU-kommissionen godkände namnskyddsdokumenten för karelsk pirog år 2003. För närvarande är laktosfri mjölkdryck inte en tillåten ingrediens i karelska piroger. I Europeiska unionens rättsakter definieras mjölkdryck inte som mjölk och den får därmed inte användas vid framställning av karelsk pirog som fått skyddad beteckning.

I dokumenten om namnskydd för karelsk pirog nämns ingredienser som ändå inte finns uppräknade i den produktspecifikation som EU-kommissionen publicerade i samband med förfarandet för godkännande. Livsmedelsverket utreder om några ingredienser, till exempel mjölkpulver och potatisflingor, kan godkännas som ingredienser i karelsk pirog inom ramen för den nuvarande skyddade beteckningen.

Skyddad beteckning för en produkt kan sökas av flera producenter gemensamt eller av en organisation som företräder producenterna. Sökanden bestämmer produktens ingredienser och har möjlighet att söka ändring i namnskyddet. Namnskydd för karelsk pirog söktes ursprungligen av Pohjois-Karjalan Maaseutukeskus. Livsmedelsverket och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har som uppgift att kontrollera att produkten framställs i överensstämmelse med det godkända namnskyddet.

I EU har fler än 1 600 produkter fått skyddad beteckning. En sammanfattning av ansökan om en godkänd namnskyddad produkt publiceras i Europeiska kommissionens informationssystem. I EU-kommissionens informationstjänst DOOR ingår alla produkter med skyddad beteckning: (http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html )

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Mika Varjonen, tfn 029 520 5139, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi