Besättningsavlivning

Med besättningsavlivning menas avlivning av djur av folkhälso-, djurhälso-, djurskydds- eller miljöskäl under tillsyn av den behöriga myndigheten. Bestämmelser om de myndigheter som är behöriga i fråga om besättningsavlivning ingår i djurskyddslagen.  

Det regionförvaltningsverk, den kommunalveterinär, besiktningsveterinär eller gränsveterinär som ansvarar för besättningsavlivningen ska innan denna påbörjas fastställa en handlingsplan för att säkerställa att bestämmelserna i denna förordning efterlevs. I de beredskapsplaner som krävs enligt gemenskapslagstiftningen om djurhälsa ska det särskilt ingå sådana bedövnings- och avlivningsmetoder samt motsvarande standardrutiner som kan behövas för att efterlevnaden av bestämmelserna i denna förordning ska säkerställas och de ska grunda sig på de antaganden som gjorts i beredskapsplanen angående i vilken omfattning och var utbrott av sjukdom kan tänkas ske.

Den behöriga regionförvaltningsverk, kommunalveterinär, besiktningsveterinär eller gränsveterinär ska

  • se till att åtgärderna utförs i enlighet med den ovan nämnda handlingsplanen
  • vidta alla lämpliga åtgärder för att tillförsäkra djuren välbefinnande under bästa möjliga omständigheter.


Vid besättningsavlivningoch i undantagsfall får Livsmedelsverket och regionförvaltningsverket bevilja undantag från en eller flera av bestämmelserna i avlivningsförordningen om de finner det sannolikt att efterlevnaden skulle påverka människors hälsa negativt eller om det i betydande grad skulle fördröja bekämpandet av en sjukdom.

Genom ett kommittologiförfarande kan gemenskapens anvisningar om planering och genomförande av besättningsavlivning godkännas.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2022