Kompetensbevis

En grundprincip i djurskyddslagstiftningen är att ett djur får avlivas endast av en person som behärskar avlivning. Den som avlivar ett djur ska ha tillräckliga kunskaper i den avlivningsmetod och avlivningsteknik som tillämpas på djurarten i fråga samt tillräcklig skicklighet i att vidta åtgärden. Till kompetensen som behövs vid avlivning hör att känna till beteendemönstren och behoven hos respektive djurslag, känna igen tecknen på att djuren är vid medvetande och har kvar sin känsel och att ha teknisk kunskap om den bedövningsutrustning som används.

Avlivning av djur och därmed sammanhängande verksamhet får endast utföras av personer som har lämplig kompetensnivå för att göra detta och utan att djuren orsakas sådan smärta, plåga eller lidande som kan undvikas. För åtgärder i samband med slakt av djur och avlivning av pälsdjur krävs dessutom kompetensbevis.

Kompetens för avlivning av pälsdjur

Pälsdjur är djur av däggdjursarter som främst föds upp för pälsproduktion, såsom mink, iller, räv, sjubb, tvättbjörn, nutria och chinchilla.

Avlivning av pälsdjur ska ske i närvaro och under direkt överinseende av en person som har ett kompetensbevis som utfärdats för alla de steg i avlivningsprocessen som utförs under dennes överinseende. Också andra personer som deltar i avlivningen av pälsdjur och verksamhet i samband med den ska ha nödvändig kompetens att utföra uppgifterna utan att djuren orsakas sådan smärta, plåga eller lidande som kan undvikas, även om kompetensbevis inte krävs för detta.

Kompetens för slakt av djur

Företagarna ska se till att följande steg i slaktprocessen endast utförs endast av personer som för dessa verksamheter innehar ett kompetensbevis vilket styrker att de kan utföra dem i enlighet med bestämmelserna i avlivningsförordningen:

 • hantering och vård av djur före fixering;
 • fixering av djur för bedövning eller avlivning;
 • bedövning av djur;
 • bedömning av om bedövningen varit effektiv;
 • länkning eller annan upphängning av levande djur;
 • avblodning av levande djur;
 • slakt med särskilda metoder som påbjuds av religiösa riter.


Kompetensbevis krävs inte för slakt av små kvantiteter av fjäderfä, kaniner eller harar på gården, förutsatt att producenten levererar kött direkt till slutkonsumenten eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar sådant kött direkt till slutkonsumenten som färskt kött.

Kompetensbevis krävs inte heller vid slakt utanför ett slakteri och då slakten sker för privat konsumtion i hemmet och utförs av produktionsdjurens ägare eller en person under ägarens ansvar och överinseende. Företagare som utöver hemslaktsservice bör ändå ha en kompetensbevis.

Avlivningsförordningen tillämpas inte då djurägaren slaktar fjäderfä, kaniner och harar utanför ett slakteri för privat konsumtion i hemmet, därför behövs inte heller något kompetensbevis för detta. De nationella bestämmelserna om tillräckliga kunskaper och färdigheter gäller ändå också i detta fall.

Ansökan om kompetensbevis

Regionförvaltningsverket är den myndighet som beviljar kompetensbevis. Tillfälliga kompetensbevis beviljas förutom av regionförvaltningsverket också av besiktningsveterinären.

Av kompetensbeviset ska det framgå för vilka djurkategorier, för vilken typ av utrustning och för vilka verksamheter i samband med slakt eller avlivning av pälsdjur beviset gäller.

För att få kompetensbevis ska en person bevisa att hon eller han avlagt ett oberoende slutprov med godkänt resultat. Innehållet i provet ska vara relevant för de berörda djurkategorierna och de åtgärder som ingår i slakt och avlivning av pälsdjur, och motsvara de ämnen som krävs vid kompetensprov. Som ett sådant slutprov anses:

 1. betyg över avlagd tillämplig yrkesexamen; eller
 2. betyg över avlagd del/delar av yrkesexamen; eller
 3. betyg över yrkesinriktad tilläggsutbildning (så kallad skräddarsydd utbildning). Tilläggsutbildning skräddarsys ifrån delen av yrkesexamen på så sätt att man väljar endast de nödvändiga yrkeskunnighetskraven.

Utbildning som innefattar sådan kompetens som avses i avlivningsförordningen får ges av en utbildningsanordnare som har av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning enligt lagen om yrkesutbildning för en sådan examen som innehåller kunnande enligt det kompetensbevis som förutsätts i avlivningsförordningen.

Ytterligare information om den utbildning som ordnas hittas via Utbildningsstyrelsens webbsidor eller genom att ta direkt kontakt med de läroinrättningar som ordnar utbildning i branschen.

Till den 8 december 2015 kan kompetensbevis utfärdas genom ett förenklat förfarande till personer som kan visa att de har minst tre års relevant yrkeserfarenhet. I det förenklade förfarandet kan det slutexamen som krävs för erhållande av kompetensbevis ersättas med ett prov som avlagts med godkänt vitsord samt med tillräcklig arbetserfarenhet. Skriftliga prov anordnas av de ovan nämnda utbildningsanordnarna. Under övergångstiden till 8.12.2015 kan de kunskaper som krävs för kompetensbeviset också visas genom ett skriftligt prov som avläggs i samband med renskiljningen.

Kompetensbevis, inklusive tillfälligt kompetensbevis, kan endast utfärdas om sökanden lämnar en skriftlig förklaring där det framgår att denne inte har begått en allvarlig överträdelse av gemenskapslagstiftningen eller den nationella lagstiftningen om djurskydd under tre år innan ansökan om kompetensbevis gjordes.

Tillfälliga kompetensbevis får utfärdas under förutsättning att

 1. sökanden är registrerad på en av de ovan nämnda utbildningskurserna
 2. sökanden arbetar i närvaro och under direkt överinseende av en annan person som innehar ett kompetensbevis som utfärdats för den verksamhet som ska utföras;
 3. det tillfälliga kompetensbevisets giltighetstid inte överskrider tre månader; och
 4. sökanden lämnar en skriftlig förklaring där det framgår att denne inte tidigare erhållit ett annat tillfälligt kompetensbevis av samma omfattning, eller på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt visar att denne inte hade möjlighet att genomföra slutprovet.

Regionförvaltningsverket kan helt eller för viss tid återta ett redan beviljat bevis av sådana personer som inte längre har kompetens, kunskaper eller färdigheter för att utföra de åtgärder för vilka beviset har beviljats.

Medlemsstaterna ska erkänna kompetensbevis som är utfärdade i en annan medlemsstat.

Krav för erhållande av kompetensbevis för avlivning av pälsdjur

Ämnena i kompetensprov i fråga om verksamhet som gäller avlivning av pälsdjur är följande:

 • Färdigheter i hantering och fixering av djur. 
 • Färdigheter i bedövningsmetoder och kunskap om tillverkarnas anvisningar för bedövningsutrustningen.
 • Reservmetoder för bedövning och/eller avlivning .
 • Övervakning av att bedövningen varit effektiv och bekräftelse på att döden inträtt.
 • Grundläggande underhåll och rengöring av utrustning för bedövning och/eller avlivning.

Krav för erhållande av kompetensbevis för slakt

Ämnena i kompetensprov i fråga om verksamhet som gäller slakt är följande:

Hela slaktprocessen:

 • Djurs beteende, djurs lidande, medvetande och förmåga att känna, stress hos djur.

Hantering och vård av djur innan de fixeras och fixering av djur för bedövning eller avlivning:

 • Färdigheter i hantering och fixering av djur.
 • Kunskap om tillverkarnas anvisningar för den typ av fixeringsutrustning som används vid mekanisk fixering.

Bedövning av djur:

 • Färdigheter i bedövningsmetoder och kunskap om tillverkarnas anvisningar för den typå av bedövningsutrustning som används.
 • Reservmetoder för bedövning och/eller avlivning.
 • Grundläggande underhåll och rengöring av utrustning för bedövning och/eller avlivning.

Bedömning av att bedövningen sker effektivt:

 • Övervakning av att bedövningen varit effektiv.
 • Reservmetoder för bedövning och/eller avlivning.

Länkning eller upphängning av levande djur:

 • Färdigheter i hantering och fixering av djur.
 • Övervakning av att bedövningen varit effektiv.

Avblodning av levande djur:

 • Övervakning av att bedövningen varit effektiv och frånvaro av livstecken.
 • Reservmetoder för bedövning och/eller avlivning.
 • Rätt användning och rätt underhåll av avblodningsknivar.

Slakt med särskilda metoder som påbjuds av religiösa riter:

 • Rätt användning och rätt underhåll av avblodningsknivar.
 • Övervakning av frånvaro av livstecken.
 
Sidan har senast uppdaterats 29.4.2020