Bruksanvisningar för utrustning som används för att begränsa djurens rörelseförmåga och deras bedövning

Produkter som saluförs eller annonseras ut som fixerings- eller bedövningsutrustning får endast säljas när de åtföljs av lämpliga bruksanvisningar på ett sätt som garanterar optimala förhållanden för djurskydd.

Med fixering avses varje metod som tillämpas för att begränsa djurets rörelseförmåga i syfte att underlätta effektiv bedövning och avlivning samtidigt som djuren inte utsätts för onödig smärta, rädsla eller ångest. Med bedövning avses en avsiktlig åtgärd som gör att djuret förlorar medvetandet och förmågan att känna smärta, inbegripet processer som leder till omedelbar död.

Tillverkarna av produkterna ska även offentliggöra dessa anvisningar via Internet.

Anvisningarna ska särskilt avse följande:

  • art, kategori, kvantitet och/eller vikt på de djur som utrustningen är avsedd för
  • rekommenderade parametrar för olika användningsområden, inbegripet avlivningsförordningens centrala parametrar för bedövningsmetoder
  • en metod för hur bedövningsutrustningens effektivitet ska övervakas när det gäller överensstämmelsen med bestämmelserna i avlivningsförordningen
  • rekommendationer för underhåll och, vid behov, kalibrering av bedövningsutrustning.
Sidan har senast uppdaterats 1.11.2018