Standardrutiner för avlivning och slakt av djur

Med standardrutiner avses skriftliga anvisningar för arbetsrutinerna, som syftar till att förenhetliga vissa normer eller arbetsmetoder. Företagarna, bland annat slakterier, företag som erbjuder gårdsslakteritjänster eller företag som avlivar hönor efter avslutad värpperiod eller pälsdjur, ska planera avlivningen och därmed sammanhängande verksamhet på förhand och utarbeta standardrutiner för åtgärderna.

Standardrutinerna är en plan för egenkontroll av avlivningen av djur. I standardrutinerna ska man på ett tydligt och heltäckande sätt beskrivas hur man planerar utföra avlivningen och de därmed sammanhängande åtgärderna. Planen ska grunda sig på lagstiftningens krav.

Avlivningen ska utföras enligt standardrutinerna för att säkerställa att avlivningen och den därmed sammanhängande verksamheten utförs så att djuren skyddas mot onödig smärta, plåga och lidande.

Standardrutinerna ska vara tillgängliga för alla arbetstagare som deltar i avlivningen. De ska också på begäran göras tillgängliga för den behöriga myndigheten.

Avseende bedövning ska standardrutinerna:

  • beakta tillverkarnas rekommendationer; 
  • på grund av tillgängliga vetenskapliga belägg, och för varje bedövningsmetod, fastställa de centrala parametrar i avlivningsförordningen, som säkerställer att djuren bedövas effektivt;
  • ange de åtgärder som bör vidtas om kontrollerna av bedövningen visar att ett djur inte är tillräckligt bedövat.

Som hjälp vid utarbetandet av standardrutinerna kan man använda de så kallad guiderna för god praxis, som utarbetas och sprids av bland annat företagarnas organisationer.

Sidan har senast uppdaterats 20.7.2021