Infektiös IHN-virus hos laxfiskar i Finland 2021

Infektiös hematopoietisk nekros IHN (eng. infectious haematopoietic necrosis) har påträffats på fyra åländska fiskodlingsanläggningar.  Den första smittan bekräftades 27.5.2021, och den senaste 5.10.2021. Smittan härstammar från danska fiskodlingsanläggningar, från vilka fiskar levererats för odling till två djurhållningsplatser på Åland under våren. Den tredje och fjärde odlingsplatsen har troligen fått smittan via vatten. Infekterad fisk har nu avlivats eller slaktas på de tre först besmittade anläggningarna och rengöring och desinfektion av utrustning pågår vid de här anläggningarna för att utrota viruset. 

Vid den danska anläggningen som startade smittkedjan påträffades IHN under vecka 20. Hittills har smittan påträffats vid 11 danska anläggningar. Från dessa anläggningar har det veterligen inte levererats fiskar till det finländska fastlandet. Mer information om den danska IHN-epidemin finns bakom denna länk.

Restriktionszon

Livsmedelsverket har inrättat en restriktionszon på det område som omgärdar de platser där sjukdomen har påträffats. Restriktionszonen delas in i två skyddszoner och i en övervakningszon, vars gränser finns angivna på kartan nedan.

Fiskhållningsplatser i zonen övervakas genom kommunalveterinärens inspektioner och provtagning.

Nedan listas förbuden och bestämmelserna i begränsningsbeslutet, samt tillåtna eller rekommenderade rutiner. Beslutet om restriktionszon och det exakta innehållet i beslutet finns under ”mer information”.

1. Fisk från djurhållningsplatser belägna inom restriktionszonen som misstänks ha eller som konstaterats ha IHN ska försöka isoleras från andra vilda och odlade fiskar.

2. Det är förbjudet att förflytta vattenbruksdjur samt könsceller av vattenbruksdjur från djurhållningsplatsen.

Djur som hör till mottagliga arter (regnbågslax, lax, bäckröding, större fjällröding) eller smittbärande arter (* får förflyttas orensade bort från djurhållningsplatsen enbart till renserier som är belägna på Åland. Det är tillåtet att rensa endast symtomfri fisk. För att förhindra smittspridning under rensningen bör särskild försiktighet vidtas om hygien.

3. Det är tillåtet att överföra fisk till både anläggningar och plantering från lokaler utanför restriktionszonen.

4. Det är förbjudet att flytta redskap och foder bort från djurhållningsplatser som ligger inom restriktionszonen.

5. Döda fiskar och andra biprodukter av fiskar ska bortskaffas på ett sådant sätt, som inte medför en risk att sjukdomen sprider sig. Sådana biprodukter, som behandlats med syra så att materialets pH helt igenom är <4 eller som helt igenom har upphettats till en temperatur på 70 ˚C i 60 minuters tid, anses inte medföra någon sjukdomsrisk.

6. På restriktionszonens djurhållningsplatser ska fiskens hälsotillstånd och dödlighet följas upp. Förändringar ska omedelbart anmälas till kommunalveterinären. Fiskbokföringen bör hållas uppdaterad.

7. Personer som besöker djurhållningsplatserna ska se till att de använder skyddsklädsel och att utrustningen rengörs och desinficeras på påkallat sätt.

Som desinfektionsmedel kan användas till exempel Parvocide H Plus, Virkon-S eller motsvarande preparat. Beakta vid behov att preparatet verkar även vid låg temperatur (såsom Parvocide H Plus). Utrustningen kan desinficeras också genom att den tvättade utrustningen hålls i en het bastu eller i ett torkskåp (minst + 70 °C) i en timmes tid. Då bastu används ska brandskyddet beaktas.

8. Transportmedlen som använts för transport av vattenbruksdjur eller för könsceller från sådana, eller biprodukter som erhållits från sådana och som härstammar från djurhållningsplatser inom restriktionszonen ska rengöras och desinficeras efter att lasten avlastats.

Rengöringen och desinficeringen ska utföras så långt från eller annars åtskilt från vattenbruksanläggningar, renserier och naturliga vattendrag, att det inte är möjligt att smitta sprider sig till tvättad och desinficerad material eller med tvättvattnet till odlade eller frilevande fiskar.

Alla ytor på transportmaterialen och transportutrustningen, slangarna, skyddsklädseln och all utrustning som kommit i kontakt med fiskarna eller vattnet ska rentvättas innan de desinficeras. Tvätten ska utföras med vatten som har en temperatur på minst + 60 °C och ett alkaliskt tvättmedel. Tvätten ska utföras omsorgsfullt, eftersom desinfektionsmedlen inte fungerar på smutsiga ytor. Efter tvätt besprutas alla ytor med ett desinfektionsmedel som är effektivt mot IHN-viruset (såsom Parvocide H Plus eller Virkon S) och desinfektionsmedlet får därefter verka i den tid som står i bruksanvisningen. Desinficering med till exempel het ånga är också en lämplig metod. Vid användning av desinfektionsmedel ska säkerhetsföreskrifterna alltid följas. 

9. I restriktionszonen får man fiska normalt, men fiskare måste se till om noggrann desinfektion av fartyg, fiskeutrustning och andra förnödenheter som har varit i kontakt med vatten och fisk innan de lämnar området. Mer information på sidan ”anvisningar för fiskare”.

*) Se Förtecknade arter

Dispens från förbud och åtgärder

Ålands landskapsregering får i enskilda fall ge dispens från förbud och åtgärder som gäller restriktionszonen enligt lagen om djursjukdomar 29 §.

Karta över IHN-restriktionszon.

Sidan har senast uppdaterats 7.10.2021