Infektiös IHN-virus hos laxfiskar i Finland 2021

Infektiös hematopoietisk nekros IHN (eng. infectious haematopoietic necrosis) har påträffats på fem åländska fiskodlingsanläggningar.  Den första smittan bekräftades 27.5.2021 och den senaste 22.10.2021. Smittan härstammar från danska fiskodlingsanläggningar, från vilka fiskar levererats för odling till två djurhållningsplatser på Åland under våren. Den tredje, fjärde och femte odlingsplatsen har troligen fått smittan genom mänsklig aktivitet eller via vatten från dessa odlingarna. De fyra först besmittade odlingarna ligger inom en radie av 6-8 km från varandra, medan den femte befinner sig på ca 18 km:s avstånd från de föregående. Infekterad fisk har nu avlivats eller slaktats vid de tre först besmittade anläggningarna och utrustningen vid anläggningarna har rengjorts och desinfekterats för att utrota viruset. Fisk vid två anläggningar inväntar ännu slakt.

Vid den danska anläggningen som startade smittkedjan påträffades IHN under vecka 20. Hittills har smittan påträffats vid 11 danska anläggningar. Från dessa anläggningar har det veterligen inte levererats fiskar till det finländska fastlandet. Mer information om den danska IHN-epidemin finns bakom denna länk.

Restriktionszon

Livsmedelsverket har inrättat en restriktionszon på det område som omgärdar de platser där sjukdomen har påträffats. Ändringar i zonen har gjorts 29.10.2021, så att den innefattar även den femte besmittade anläggningen. En skyddzon omger nu även slakteriet där fisk från besmittade fiskhållningsplatser ska slaktas.  Restriktionszonen delas in i fyra skyddszoner och i en övervakningszon som omger de fyra skyddszonerna. Zonens gränser finns angivna på kartan nedan.

Fiskhållningsplatser i zonen övervakas genom kommunalveterinärens inspektioner och provtagningar.

Nedan listas förbuden och bestämmelserna i begränsningsbeslutet, samt tillåtna eller rekommenderade rutiner. Beslutet om restriktionszon och det exakta innehållet i beslutet finns under ”mer information”.

1. Fisk från djurhållningsplatser belägna inom restriktionszonen som misstänks ha eller som konstaterats ha IHN ska försöka isoleras från andra vilda och odlade fiskar.

2. Det är förbjudet att förflytta fisk samt könsceller som hör till mottagliga arter (regnbågslax, lax, bäckröding, större fjällröding) eller smittbärande arter* bort från djurhållningsplatsen enbart till renserier som är belägna på zonen.

3. Det är förbjudet att förflytta fisk samt könsceller som hör till mottagliga arter (regnbågslax, lax, bäckröding, större fjällröding) eller smittbärande arter* till djurhållningsplatser inom restriktionszonen med undantag av förflyttning av fisk för slakt vid renserier belägna inom restriktionszonen.

Det är tillåtet att rensa endast symtomfri fisk. För att förhindra smittspridning under rensningen bör särskild försiktighet vidtas om hygien.

4. Det är tillåtet att överföra andra arter än de som hör till mottagliga arter (regnbågslax, lax, bäckröding, större fjällröding) eller smittbärande arter* till både anläggningar och plantering.

5. Det är förbjudet att flytta redskap och foder bort från djurhållningsplatser som ligger inom restriktionszonen.

6. Biprodukter av vattenbruksdjur från djurhållningsplatser inom restriktionszonen ska bortförskaffas så att risk för spridning av sjukdom inte uppstår. Risk för spridning av sjukdom anses inte orsakas av biprodukter som till exempel behandlats med syra så att materialets pH i sin helhet är under 4 eller som i sin helhet upphettats till 70 grader under 60 minuter.

7. På restriktionszonens djurhållningsplatser ska fiskens hälsotillstånd och dödlighet följas upp. Förändringar ska omedelbart anmälas till kommunalveterinären. Fiskbokföringen bör hållas uppdaterad.

8. Personer som besöker djurhållningsplatserna ska se till att de använder skyddsklädsel och att utrustningen rengörs och desinficeras på påkallat sätt.

Som desinfektionsmedel kan användas till exempel Parvocide H Plus, Virkon-S eller motsvarande preparat. Beakta vid behov att preparatet verkar även vid låg temperatur (såsom Parvocide H Plus). Utrustningen kan desinficeras också genom att den tvättade utrustningen hålls i en het bastu eller i ett torkskåp (minst + 70 °C) i en timmes tid. Då bastu används ska brandskyddet beaktas.

9. Alla transportmedel som har använts för transport av vattenbruksdjur eller biprodukter som härstammar från dem inom restriktionszonen ska tvättas och desinficeras efter lossning av lasten innan transportmedlet används på nytt. Som undantag får fisk från var och en djurhållningsplats inom restriktionszonen flyttas turvis till renseriet i zonen med fortlöpande transporter utan tvätt och desinficering av transportmedlen mellan transporterna.

Rengöringen och desinficeringen ska utföras så långt från eller annars åtskilt från vattenbruksanläggningar, renserier och naturliga vattendrag, att det inte är möjligt att smitta sprider sig till tvättad och desinficerad material eller med tvättvattnet till odlade eller frilevande fiskar.

Alla ytor på transportmaterialen och transportutrustningen, slangarna, skyddsklädseln och all utrustning som kommit i kontakt med fiskarna eller vattnet ska rentvättas innan de desinficeras. Tvätten ska utföras med vatten som har en temperatur på minst + 60 °C och ett alkaliskt tvättmedel. Tvätten ska utföras omsorgsfullt, eftersom desinfektionsmedlen inte fungerar på smutsiga ytor. Efter tvätt besprutas alla ytor med ett desinfektionsmedel som är effektivt mot IHN-viruset (såsom Parvocide H Plus eller Virkon S) och desinfektionsmedlet får därefter verka i den tid som står i bruksanvisningen. Desinficering med till exempel het ånga är också en lämplig metod. Vid användning av desinfektionsmedel ska säkerhetsföreskrifterna alltid följas. 

10. I restriktionszonen får man fiska normalt, men fiskare måste se till om noggrann desinfektion av fartyg, fiskeutrustning och andra förnödenheter som har varit i kontakt med vatten och fisk innan de lämnar området. Mer information på sidan ”anvisningar för fiskare”.

*) Se Förtecknade arter

Dispens från förbud och åtgärder

Ålands landskapsregering får i enskilda fall ge dispens från förbud och åtgärder som gäller restriktionszonen enligt lagen om djursjukdomar 29 §.

20211028_Kartta_1.jpg

Karta över IHN-restriktionszon.

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2021