Infektiös IHN-virus hos laxfiskar i Finland 2021

Infektiös hematopoietisk nekros IHN (eng. infectious haematopoietic necrosis) påträffades i Finland 2021 vid fem åländska fiskodlingsanläggningar.  Den första smittan bekräftades 27.5.2021 och den senaste 22.10.2021. Smittan härstammade från danska fiskodlingsanläggningar, från vilka fiskar levererades för odling till två djurhållningsplatser på Åland under våren 2021. Den tredje, fjärde och femte odlingsplatsens som drabbades fick troligen smittan genom mänsklig aktivitet eller via vattnet. 

Samtliga IHN-känsliga fiskar från de IHN-besmittade anläggningarna har avlivats eller slaktats och utrustningen vid de besmittade anläggningarna har rengjorts och desinfekterats för att utrota IHN-viruset. Efter saneringen har odlingsplatserna hållits tomma och produktionen återupptogs igen våren 2022. 

Information om den danska IHN-epidemin finns bakom denna länk.

 

Restriktionszon

En restriktionszon (övervakningszon) och restriktionerna enligt denna är i kraft på det område som omringar de IHN-positiva anläggningarna. På samma området trädde ett utrotningsprogram i kraft i enlighet med EU-lagstiftningen. Zonen och utrotningsprogrammets status kommer att finnas kvar på området fram till dess att bekämpningsåtgärdernas effektivitet följts upp genom ett tvåårigt övervakningsprogram. Zonens gränser finns angivna på kartan nedan.

Fiskhållningsplatser i zonen övervakas genom kommunalveterinärens inspektioner och provtagningar.

Nedan listas förbuden och bestämmelserna i begränsningsbeslutet, samt rekommenderade rutiner. Beslutet om restriktionszon och det exakta innehållet i beslutet finns under ”mer information”.

1. Aktörer som är ansvariga för djurhallningsplatser med vattenbruksdjur inom zonen ska övervaka hälsotillståndet och dödligheten hos vattenbruksdjuren och meddela djurhälsomyndigheterna om misstanke om förtecknad djursjukdom i enlighet med 19 § lagen om djursjukdomar. Fiskbokföringen bör hållas uppdaterad.

2. Fisk från djurhållningsplatser belägna inom restriktionszonen som misstänks ha eller som konstaterats ha IHN ska försöka isoleras från andra vilda och odlade fiskar.

3. Det är förbjudet att förflytta orensat fisk samt könsceller som hör till mottagliga arter (regnbågslax, lax, bäckröding, större fjällröding, kanadaröding, öring, gädda) eller smittbärande arter* bort från djurhållningsplatsen enbart till renserier som är belägna på zonen. 

4. Det är förbjudet att flytta foder och icke desinficerad redskap bort från djurhållningsplatser som ligger inom restriktionszonen.

5. Det är tillåtet att rensa endast symtomfri fisk. För att förhindra smittspridning under rensningen bör särskild försiktighet vidtas om hygien.

6. Biprodukter av vattenbruksdjur från djurhållningsplatser inom restriktionszonen ska bortförskaffas så att risk för spridning av sjukdom inte uppstår. Risk för spridning av sjukdom anses inte orsakas av biprodukter som till exempel behandlats med syra så att materialets pH i sin helhet är under 4 eller som i sin helhet upphettats till 70 grader under 60 minuter.

7. Personer som besöker djurhållningsplatserna ska se till att de använder skyddsklädsel och att utrustningen rengörs och desinficeras på påkallat sätt.

Som desinfektionsmedel kan användas till exempel Parvocide H Plus, Virkon-S eller motsvarande preparat. Beakta vid behov att preparatet verkar även vid låg temperatur (såsom Parvocide H Plus). Utrustningen kan desinficeras också genom att den tvättade utrustningen hålls i en het bastu eller i ett torkskåp (minst + 70 °C) i en timmes tid. Då bastu används ska brandskyddet beaktas.

8. Alla transportmedel som har använts för transport av vattenbruksdjur eller biprodukter som härstammar från dem inom restriktionszonen ska tvättas och desinficeras efter lossning av lasten innan transportmedlet används på nytt. Som undantag får fisk som flyttas mellan två djurhållningsplatser (inklusive renserier) under påföljande gånger inom restriktionszonen transporteras utan tvätt och desinficering av transportmedlen mellan transporterna.

Rengöringen och desinficeringen ska utföras så långt från eller annars åtskilt från vattenbruksanläggningar, renserier och naturliga vattendrag, att det inte är möjligt att smitta sprider sig till tvättad och desinficerad material eller med tvättvattnet till odlade eller frilevande fiskar.

Alla ytor på transportmaterialen och transportutrustningen, slangarna, skyddsklädseln och all utrustning som kommit i kontakt med fiskarna eller vattnet ska rentvättas innan de desinficeras. Tvätten ska utföras med vatten som har en temperatur på minst + 60 °C och ett alkaliskt tvättmedel. Tvätten ska utföras omsorgsfullt, eftersom desinfektionsmedlen inte fungerar på smutsiga ytor. Efter tvätt besprutas alla ytor med ett desinfektionsmedel som är effektivt mot IHN-viruset (såsom Parvocide H Plus eller Virkon S) och desinfektionsmedlet får därefter verka i den tid som står i bruksanvisningen. Desinficering med till exempel het ånga är också en lämplig metod. Vid användning av desinfektionsmedel ska säkerhetsföreskrifterna alltid följas. 

9. I restriktionszonen får man fiska normalt, men fiskare måste se till om noggrann desinfektion av fartyg, fiskeutrustning och andra förnödenheter som har varit i kontakt med vatten och fisk innan de lämnar området. Mer information på sidan ”anvisningar för fiskare”.

*) Se bilaga: Förtecknade arter

Karta över IHN-restriktionszon.

 

Dispens från förbud och åtgärder

Ålands landskapsregering får i enskilda fall ge dispens från förbud och åtgärder som gäller restriktionszonen enligt lagen om djursjukdomar 29 §.

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2022