Vilka ändringar medför EU:s nya ekoförordning för den ekologiska husdjursproduktionen år 2022?

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas från och med 1.1.2022. Den nya ekoförordningen för med sig ändringar i den ekologiska husdjursproduktionen, särskilt inom fjäderfäsektorn. För vissa ändringar inom svin- och fjäderfäproduktionen medger förordningen övergångsperioder.

Bland annat följande ändringar träder i kraft 1.1.2022:

  • Anskaffning av alla konventionella avelsdjur, inklusive avelstjurar, kommer att bli tillståndspliktig. Anskaffningen av djur av lantras kräver inte tillstånd och djuren kan ha fått avkomma.
  • Man tar i bruk ett register över ekologiska djur som förs av Livsmedelsverket. Till registret kan aktören, om han eller hon så önskar, utan kostnad anmäla ekologiska avelsdjur som är till salu.
  • Undantaget för slutgödning av nötkreatur inomhus under betesperioden försvinner (slutgödningsfas; det har varit möjligt att hålla nötkreatur inomhus under högst 1/5 av djurets livstid och i samtliga fall i högst tre månader). Beakta detta när du planerar betesgång för nötkreatur till sommaren 2022!
  • Karenstiden för läkemedel är dubbelt så lång och minst 48 timmar. 
  • Foderransonen kan innehålla i genomsnitt högst 25 % SV2-foder (t.o.m. 31.12.2021 30 %). Till övriga delar förblir användningsvillkoren för foder under omläggningsskedet (OML1 och OML2) oförändrade.
  • På svin- och fjäderfägårdar ska självförsörjningsgraden i fråga om foder vara minst 30 % (till 31.12.2021 20 %).
  • På svin- och fjäderfägårdar är användningen av konventionellt proteinfoder begränsad till smågrisar som väger mindre än 35 kg och till unga fjäderfän. Användningen av konventionellt proteinfoder kräver tillstånd som söks hos Livsmedelsverket.
  • Tillståndet att skaffa konventionella unghöns för ekologisk produktion upphör 31.12.2021. Undantaget för anskaffning av konventionella dagsgamla kycklingar som är yngre än tre dagar fortsätter.
  • Fjäderfä, många förändringar kommer att ske. Nya djurarter och åldersgrupper, produktionsvillkor för bl.a. moderfåglar och unghöns av arten Gallus gallus. Preciseringar av produktionsvillkoren i fråga om bl.a. byggnadernas mellanväggar, terrasser, passageluckor, utomhusområden och hönsstall i våningar. Övergångsperioder för dessa ändringar (Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/464, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2042).

Några av de ändringar som nämns ovan förutsätter att aktören planerar om verksamheten redan under 2021. Det kommer också att göras andra ändringar som gäller bl.a. bokföringen och ekoplanen. Den nationella lagen om ekologisk produktion kommer att precisera bl.a. detaljerna i tillsynen.

Om du bedömer att någon av de kommande ändringarna förutsätter att verksamheten på din gård måste planeras om, ska du kontakta NTM-centralens expert på ekologisk produktion eller rådgivningen.

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2022