Anmälan om djurantal för 2018 kan göras fram till 15.2.2019

10. januari 2019

Jordbrukarna kan nu anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som de haft i sin besittning år 2018 i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Anmälningstiden utgår 15.2.2019.

Anmälan om djurantal är obligatorisk för gårdar som har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfän år 2018. Ersättningsbeloppet beräknas utifrån det anmälda djurantalet.

Anmälan om djurantal kan göras om fjäderfän, hästar och ponnyer också om gården vill använda djurantalen för att beräkna djurtätheten för kompensationsersättningens husdjursförhöjning, frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning eller husdjursförhöjning i samband med ekologisk produktion. Om gårdens djurtäthet uppnås med antalet nötkreatur, får, getter och svin behöver anmälan om djurantal inte göras, eftersom förvaltningen får uppgifterna om djuren direkt från djurregistren.

Anmälan gäller också sammanslutningar eller en delaktig som utövar bestämmande inflytande i en sammanslutning, om sammanslutningen vill använda den delaktigas djurantal vid sin djurtäthetsberäkning eller vice versa. Sammanslutningen eller den delaktiga ska uppge de djurregister vars uppgifter man vill använda i sin djurtäthetsberäkning.

Ytterligare upplysningar till stödsökande

Livsmedelsverket.fi
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar till medier

Ersättning för djurens välbefinnande
Överinspektör Timo Keskinen, 0295 312 463

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning

Överinspektör Lea Anttalainen, 029 520 4128

Ersättning för ekologisk produktion
Jordbruksöverinspektör Antti Hietala,

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
Överinspektör Päivi Akkanen,

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi