Den goda lingonskörden ökade inkomsterna från plockning av vilda bär och svampar

8. april 2020

Skörden av vilda bär 2019 var medelmåttig och svampskörden mycket dålig. Trots sommarens torka plockades betydligt mer lingon än året innan, nästan 6 miljoner kg. Däremot stannade blåbärsskörden långt från mängderna år 2018 och mängderna hjortron till försäljning sjönk. Tack vare att lingonskörden var bättre än tidigare steg de totala inkomsterna från vilda bär och svampar med cirka tio procent, till sammanlagt nästan 18 miljoner euro.

Blåbärsskörden var god i västra Finland och medelmåttig i östra Finland, men dålig på andra håll i landet. Allt som allt plockades mer än 4 miljoner kg blåbär. Orsaken till den dåliga blåbärsskörden var verkningarna av den heta sommaren 2018 som förstärktes ytterligare av torkan sommaren 2019. Plockarna fick ett något bättre pris för blåbären jämfört med 2018. Exporten av finländska blåbär var en halv miljon kg större än året innan. Merparten av blåbären exporteras som frysta till Kina och Sverige. Mängden plockade hjortron var drygt 64 000 kg och mängden tranbär knappt 24 000 kg.

Arealen av områden för ekologisk insamling uppgår till knappa 4,6 miljoner hektar. Största delen av områdena för ekologisk insamling finns i Lappland, Kajanaland och nordöstra Österbotten. De ekologiska insamlingsområdenas omfattning ändrades jämfört med 2018, eftersom det från och med 2019 krävs att skogsägarna aktivt samtycker till att deras skog fogas till området för ekologisk insamling. Andelen ekologiska blåbär var knappt 12 procent av hela blåbärsskörden. Andelen ekologiska lingon var 8 procent och andelen ekologiska hjortron 30 procent.

Svampsäsongen blev kort

På grund av torkan och hettan försenades skörden av vildväxande svamp ordentligt jämfört med det normala, och säsongen blev kort. Av den viktiga exportsvampen stensopp plockades bara drygt 100 000 kg, vilket är en dryg tredjedel av mängden år 2018.

Kantarellskörden blev något bättre än året innan. Av kantarellerna plockades 98 procent i östra Finland. Trots den torra sommaren blev skörden av trattkantarell måttlig och knappt 18 000 kg trattkantareller plockades för försäljning. Kilopriset på flera vildväxande svampar steg jämfört med året innan.

Plockningsinkomsten ökade med över 2 miljoner euro

Plockarna fick sammanlagt över 17 miljoner euro i inkomster från vilda bär, vilket är över 2 miljoner euro mer än året innan. Hälften av plockningsinkomsten, dvs. cirka 8,5 miljoner euro, betalades för bär som plockats i västra Finland, dvs. främst lingon och blåbär. På grund av den mycket dåliga svampskörden fick plockarna bara knappt 500 000 euro i inkomster från vildväxande svamp, vilket är mindre än hälften av plockningsinkomsten året innan.

Antalet utländska plockare fortsatte att minska år 2019. Största delen av plockarna var thailändare som bärföretagen hade bjudit in till Finland. De utländska plockarna plockade 92 procent av alla vilda bär och 5 procent av alla vildväxande svampar som kom till försäljning.

Uppgifterna baserar sig på en undersökning av de saluförda mängderna vilda bär och svampar 2019 (MARSI). Undersökningen beställdes av Livsmedelsverket och utfördes av Kantar TNS Agri Oy. Inom ramen för undersökningen ställs frågor till företag som bedriver bär- och svamphandel. Företagen lämnar uppgifter områdesvis enligt var bären och svamparna plockats. Undersökningen beaktar varken direktförsäljning till konsumenter och storkök eller plockning till husbehov. Bara en del av torghandeln omfattas av undersökningen.

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
0295 20 4128
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Undersökning av de saluförda mängderna vilda bär och svampar 2019 (MARSI), rapport (på finska)