Ersättning för djurens välbefinnande får sökas fram till utgången av januari

10. januari 2019

En förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande får sökas i e-tjänsten Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi) fram till 31.1.2019. Ersättning för 2019 kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar.

I samband med ansökan om ersättning väljer gården enligt djurslag de åtgärder som den vill åta sig att genomföra för att förbättra djurens välbefinnande. Ersättningen baserar sig bland annat på det merarbete som genomförandet av åtgärderna orsakar och på materialkostnaderna.

Ersättningen betalas på basis av djurantal som hämtas från djurregistret. Undantaget är svin och fjäderfä vars djurantal gården själv måste uppge. De svin- och fjäderfägårdar som fick ersättning i fjol måste göra anmälan om djurantal i Viputjänsten senast 15.2.2019. Svin- och fjäderfägårdarna som ingår förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande i år ska uppge sitt faktiska djurantal i februari 2020.

Förbindelsevillkoren för ersättning för djurens välbefinnande finns att få på webbplatsen livsmedelsverket.fi.

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Timo Keskinen
0295 312 463
timo.keskinen@ruokavirasto.fi