Finansiering för landsbygdsutveckling ger unga företagare hjälp på traven

29. mars 2019

Jordbrukare som börjar sin jordbrukarbana och andra landsbygdsföretagare får finansiering av medel för utveckling av landsbygden. Under den här EU-finansieringsperioden har landsbygdsfinansieringen hjälpt nästan 1400 unga företagare i det inledande skedet av deras företagarbana. Ännu i år och nästa år kan man ansöka både om startstöd till unga jordbrukare och om nyetableringsstöd för företag för att starta upp företagsverksamheten.

Slopandet av avträdelsestödet satte fart på generationsväxlingarna på gårdarna

En jordbrukare som börjar med jordbruksföretagande får genom startstödet hjälp med att täcka kostnader som etableringen medför. Livsmedelsverket betalar startstöden i slutet av mars och nästa gång i slutet av oktober.

NTM-centralerna beviljade under fjolåret startstöd till 447 unga jordbrukare, vilket är närapå 40 procent av alla startstöd som beviljats den här EU-finansieringsperioden. Merparten av de finländska gårdarna är fortfarande familjejordbruk, dvs. den nya jordbrukaren fortsätter med driften på släktgården. En delorsak till de många generationsväxlingarna 2018 var att det i fjol var sista året som överlåtarna kunde ansöka om avträdelsestöd.

Allt som allt har 1139 nya jordbrukare beviljats startstöd den här finansieringsperioden. Ungefär 43 procent av de här nyetablerade gårdarna ligger i de österbottniska landskapen och Egentliga Finland.

Enligt bedömningar som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra skulle rentav 40 procent av dem som ansökte om startstöd ha låtit bli att generationsväxla om inte stödet funnits. Stödet har också tidigarelagt bytet av ägare. Startstödet är alltså av stor betydelse för att den finländska jordbruksproduktionen ska förnyas. Startstödet finansieras ur EU:s landsbygdsfond och av nationella medel.

Expertishjälp i början av företagarbanan via nyetableringsstödet

Under den här finansieringsperioden har cirka 250 landsbygdsföretagare fått nyetableringsstöd för att starta upp företagsverksamheten. Andra företag än gårdsbruksenheter kan ansöka om nyetableringsstöd för det inledande skedet i företagsverksamheten. Med nyetableringsstödet kan företagaren köpa expertishjälp och rådgivning när han eller hon börjar med företagsverksamheten.

Nyetableringsstöd beviljas bara företag vars affärsverksamhet har skönjbar tillväxtpotential. NTM-centralerna och Leadergrupperna tillämpar vissa urvalskriterier vid valet av företag som ska finansieras.


Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Startstöd till unga jordbrukare:
Specialsakkunnig Aulis Kuusela
0400 933 647

Nyetableringsstöd för företag:
Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
040 714 5786

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi