Livsmedelsverket lämnar inte ut åkerskiftesmaterial för att användas fritt

24. juni 2019

Enligt Livsmedelsverkets tolkning får åkerskiftesmaterial inte lämnas ut för användning som öppna data eller för att annars användas fritt, eftersom materialet innehåller personuppgifter. Denna tolkning gjordes våren 2019, vilket innebär att man har beaktat kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Den förra tolkningen av utlämnandet av material gjordes vid det tidigare Landsbygdsverket innan förordningen trädde i kraft.

Landsbygdsverket har under tidigare år lämnat ut åkerskiftesmaterial för att användas fritt. Materialet baseras på det åkerskiftesregister som Livsmedelsverket (tidigare Landsbygdsverket) för. Registret är jordbruksförvaltningens landsomfattande register, där alla basskiften för vilka det har betalats arealbaserade jordbruksstöd finns digitaliserade. Åkerskiftesmaterial som lämnats ut av Landsbygdsverket har använts inom myndighetsuppgifter och i olika slag av karttjänster som jordbrukarna använder sig av i sin egen verksamhet. Verket har instruerat mottagarna av materialet att beakta att publicering av kartmaterialen förutsätter att kartan visas på en tillräckligt allmän nivå. Publiceringen har inte fått äventyra skyddet för personuppgifter. Av den orsaken har mottagaren av åkerskiftesmaterial inte fått ge ut lägenhetssignum och åkerskiftessignum i kartmaterialet.

En anmälan av en privatperson ledde till åtgärder

Livsmedelsverket fick i maj 2019 en anmälan om åkerskiftesmaterialet av en privatperson. I sin anmälan berättade personen om en tjänst där bland annat uppgifter om privata gårdar offentliggörs utan tillstånd av de berörda. Tjänsten byggde på uppgifterna i det åkerskiftesregister som Livsmedelsverket för. I egenskap av registerförare enligt dataskyddsförordningen är Livsmedelsverket skyldigt att undersöka sådana anmälningar om användningen av uppgifter som hör samman med registren som verket ansvarar för. Verket utredde saken och konstaterade att anmälan var befogad: i tjänsten följde man inte instruktionerna om publicering av materialet. Tjänsteleverantören hade inte sett till skyddet för personuppgifter, utan tjänsten var öppen för alla och på webbplatsen kunde vem som helst se åkerskiftesuppgifterna för alla jordbrukare som fått jordbruksstöd och skiftenas exakta läge. Dessa uppgifter kan tolkas vara personuppgifter.

Eftersom Livsmedelsverket ansåg att tjänsteleverantören publicerade personuppgifter som lämnats ut, bad verket tjänsteleverantören att ta bort åkerskiftesuppgifterna från sin webbplats. Livsmedelsverket motiverade sin begäran med att materialet innehåller personuppgifter som inte får behandlas och publiceras som öppna data. Verket anser att en tjänst där åkerskiftesuppgifterna publiceras för fri användning av alla inte kan förbigå skyddet för personuppgifter om privatpersoner. Tjänsteleverantörerna får publicera åkerskiftesmaterial bara om de har jordbrukarnas samtycke till det.

En utredning av utlämnandet av åkerskiftesmaterial för fri användning har påbörjats

Med anledning av det skedda har Livsmedelsverket närmare börjat utreda tillvägagångssätten i samband med utlämnande av åkerskiftesmaterial och fri användning av materialet. I ärendet håller verket kontakt med jord- och skogsbruksministeriet samt dataombudsmannens byrå.

Ytterligare information vid Livsmedelsverket:

Specialsakkunnig Eeva-Liisa Taskinen
tfn 040 823 5961
eeva-liisa.taskinen@ruokavirasto.fi