Uppgifter om gödselhantering kan bidra till ökad klimatmedvetenhet inom jordbruket

8. april 2022

I april 2022 genomför Naturresursinstitutet för första gången sedan 2013 en enkät om gödselhanteringen på husdjursgårdar. Det finns ett stort behov av att uppdatera informationen. Uppgifterna om vilka tekniker och vilken praxis husdjursgårdarna använder vid gödselhanteringen kan utnyttjas i många åtgärder som hänför sig till övervakningen av gödselanvändningen, minskning av miljöpåverkan och utveckling. Uppgifterna är väsentliga till exempel för systemet Normilanta, som är ett system för beräkning av mängden av den stallgödsel som uppstår i Finland och bedömning av gödselns egenskaper. Gödselhanteringslösningarna inverkar också på hur mycket utsläpp gödseln ger upphov till, och de bedöms i samband med inventeringen av växthusgaser, bedömningen av luftkvaliteten samt modellerna för belastningen på vattendragen. Finland satsar också starkt på att effektivisera utnyttjandet av stallgödsel som förnybar energikälla (inklusive produktion av biogas) och i återvinningen av näringsämnen och organisk substans. Uppgifterna om den nuvarande gödselhanteringen och potentialen att öka självförsörjningsgraden i fråga om energi och näringsämnen inom jordbruket samtidigt som det sörjs för att åkermarkens kulturtillstånd är bra är viktiga vid planeringen av åtgärder, uppmuntran till åtgärder och genomförandet av åtgärderna i praktiken.

En inbjudan att besvara enkäten har skickats till husdjursgårdar som har minst 16 djur och som Naturresursinstitutet har e-postadressen till. Gårdar som har minst så många djur men som inte har fått en direkt inbjudan kan kontakta Naturresursinstitutet per e-post för att få länken till enkäten: lantakysely@luke.fi.