Växthusstöd kan sökas ända till början av mars

5. februari 2019

Växthusföretagare har tid på sig till 1.3.2019 att ansöka om växthusstöd i Viputjänsten. De växthus som låg till grund för fjolårets stödansökan och utgångsuppgifterna om dem finns redan i e-tjänsten så att sökanden kan använda sig av dem. Om det inte har blivit ändringar i växthusens utgångsuppgifter behöver sökanden bara mata in odlingsuppgifterna för 2019 i Vipu.  

Om en växthusföretagare inte tidigare har ansökt om stödet i Viputjänsten ska han eller hon fylla i och lämna in blankett 456 till kommunen. På så sätt försäkrar man sig om att sökandens uppgifter och behörighet att sköta ärenden är i sin ordning.

Vid behov kan stödet sökas också med blankett 109, som finns att få på Livsmedelsverkets webbplats. Blanketten ska lämnas in till den NTM-central som handlägger stödet.

Tre myndigheter handlägger stödet. NTM-centralen i Egentliga Finland tar emot ansökningar från Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax. NTM-centralen i Österbotten tar emot ansökningar från Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. På Åland sköts uppgifterna av Statens ämbetsverk på Åland.

Rätten till stöd för dill och persilja har ändrats

Odling av dill och persilja genom direktsådd i växthusets markbädd berättigar från och med i år i regel bara till stöd för kort odlingssäsong. Dessutom har stödvillkoren preciserats vad gäller odlingsanvändning: växthuset ska under hela odlingssäsongen hålla normal odlingstemperatur med avseende på såväl tidpunkten som den växt som odlas.

De villkor som gäller stödsökande och tekniska krav på växthusen är oförändrade. Ändringar som gäller odlingen ska utan dröjsmål anmälas till den myndighet som handlägger stödet. Anmälan om force majeure eller exceptionella omständigheter ska anmälas skriftligen inom 15 arbetsdagar.

Förskottet betalas i april

Som det nu ser ut kommer förskottet på växthusstödet att betalas i slutet av april och det slutliga stödet i oktober. I stödområde AB är stödnivån en annan än i stödområde C.

Mer information från NTM-centralen i Egentliga Finland: 
Inspektör Kitty Enberg         
tfn 029 502 2555        
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi             

Mer information från NTM-centralen i Österbotten:
Inspektör Leila Fant
tfn 029 502 8547
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Mer information från Statens ämbetsverk på Åland:
Inspektör lantbruksärenden Charlotta Granqvist
telefon: +358 18 635 279
fornamn.efternamn@ambetsverket.fi

Överinspektör lantbruksärenden Bertel Storsved
telefon: +358 18 635 274
fornamn.efternamn@ambetsverket.fi

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
telefon 029 520 4128
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi