00 Bedömningsskalan i anvisningen om bedömning av tillsynsresultaten

Publiceringsdatum: 1. juli 2021

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

0.1 Allmänna principer för hur vitsorden på Oiva-bedömningsskalan bestäms

Anvisning/version: 2111/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

De gemensamma grunderna för hur vitsorden fastställs på Oiva-bedömningsskalan har samlats sammanfattats i denna anvisning. Tillsammans med de substansspecifika Oiva anvisningarna bildar de en helhet om bedömningen inom Oiva.

Att beakta:

  • I denna anvisning ingår allmänna beskrivningar av Oiva-bedömningsskalan där det beaktats tillsynen utgår från riskerna. Vad riskbasering innebär har förklarats i enskilda substansspecifika Oiva-bedömningsanvisningar.
  • Oiva-bedömningsskalan gäller livsmedelsbranschens godkända eller registrerade livsmedelslokaler.
  • De allmänna beskrivningarna av vitsorden på bedömningsskalan gäller alla anvisningar om bedömning av tillsynsresultaten
  • Alla anvisningar bygger på stadgandena i livsmedelslagen och i tolkningen av dem kan tillämpningsanvisningarna som Livsmedelsverket gett utnyttjas
  • I separat publicerade Oiva-bedömningsanvisningar ges mer detaljerade och sakspecifika anvisningar om hur bedömningsskalan tillämpas.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Inspektören konstaterar att sakerna som skall kontrolleras överensstämmer med kraven i lagstiftningen.

Inspektören konstaterar att företagaren själv hanterar också överraskande och slumpmässiga missförhållanden och hanterar tillrättaläggandet av dem med hjälp av sin egenkontroll.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Inspektören ger en skriftlig anmärkning till företagaren om missförhållandena som konstaterats.

Inspektören konstaterar att företagaren själv hanterar också överraskande och slumpmässiga missförhållanden och hanterar tillrättaläggandet av dem med hjälp av sin egenkontroll.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Inspektören måste i regel tillgripa sådana administrativa tvångsmedel, som avses i lagstiftningen, för att säkerställa att lagstiftningen följs. Inspektören kan ändå ge företagaren en skriftlig uppmaning att rätta till saken inom utsatt tid, om det finns välgrundade skäl för det.

Sakerna som enligt instrueringen skall kontrolleras försämrar inte alltid omedelbart livsmedelssäkerheten. Då kan vitsordet Bör korrigeras ändå ges i det fall, då vitsordet Bra getts upprepade gånger och missförhållandena inte avhjälpts inom utsatt tid.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Inspektören förutsätter omedelbara korrigerande åtgärder av företagaren. I ett sådant fall skall inspektören alltid tillgripa sådana administrativa tvångsmedel, som avses i livsmedelslagen, för att säkerställa att lagstiftningen följs.

Sakerna som enligt instrueringen skall kontrolleras försämrar inte alltid omedelbart livsmedelssäkerheten. Då kan vitsordet Dålig ändå ges i det fall, då vitsordet Bör korrigeras getts upprepade gånger och missförhållandena inte avhjälpts inom utsatt tid.


Uppdateringen i version 4

  • Anmälda livsmedelslokal har ändrats registrerad livsmedelslokal.
  • Anvisningen nummer 2111/04.02.00.01/2021/4 ersätter anvisningen nummer 10205/3.