05 Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

Publiceringsdatum: 1. juli 2021

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

5.1 Allmänna hygienen vid livsmedelsproduktion

Anvisning/version: 2131/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 1.9.2022

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla godkända livsmedelslokaler.
 • I denna punkt bedöms endast sådana saker, som saknar en egen/annan bedömningspunkt. Exempel:
  • Hanteringen av fysikaliska faror och risker (bl.a. glasskärvor, metallstycken)
  • Kontroll av produktionsprocesser baserad på livsmedels fysikaliska eller kemiska egenskaper, såsom pH-mätningar under produktion
  • Tvättningen av andra livsmedelsanläggningars (andra än anläggningen egna) livsmedelslådor
  • Hygienen vid hantering av kärl för transport av biprodukter som returneras till anläggningen, tvätten av sådana och säkerställandet av att de är rena.
 • Förhindrandet av korskontamination i olika stader av produktionen bedöms i punkt 5.2.

Saker som ska kontrolleras:

 • Hanteringen av fysikaliska faror och risker.
 • Övriga saker som kontrolleras, men som saknar en egen bedömningspunkt.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • Man har agerat hygieniskt, man följer kraven och hanterar riskerna för den saks del som ska kontrolleras.
 • Egenkontrollen är tillräcklig och lämplig för de sakers del som ska kontrolleras.
 • Företagaren hanterar överraskande och sporadiska missförhållanden med sin egenkontroll. 

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • I egenkontrollen förekommer små brister för en sådan saks del, som ska kontrolleras.
 • Korrigerande åtgärder har inte antecknats, men missförhållandena har ändå rättats till.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • I egenkontrollen förekommer brister för en sådan saks del, som ska kontrolleras och bristerna försvagar livsmedelssäkerheten.
 • Korrigerande åtgärder har inte alltid vidtagits och ett missförhållande försvagar livsmedelssäkerheten.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • I egenkontrollen förekommer brister för en sådan saks del, som ska kontrolleras och bristerna äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Korrigerande åtgärder har inte alltid vidtagits och ett missförhållande äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021.

Uppdateringar i version 3:

 • Ett exempel på saker som bedöms i denna punkt har lagts till: processhantering via livsmedlets fysikaliska eller kemiska egenskaper.

5.2 Åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer

Anvisning/version: 2132/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 • I denna punkt bedöms hur verksamheter med olika hygiennivåer (såsom tillverkningen av köttberedningar och köttprodukter) åtskiljs från varandra under produktionen antingen tidsmässigt eller med hjälp av verksamhetsarrangemang.
 • Att villkoren som ställts i beslutet om godkännande följs bedöms ändå i punkt 1.2 även om det i ett villkor rör sig om åtskiljande av verksamheter med olika hygiennivåer.
 • I denna punkt bedöms också hur områden, produktionsstadier och livsmedel med olika hygiennivåer åtskiljs från varandra och hur korskontamination förhindras. Exempel:
  • Områden med olika hygiennivåer
  • Åtskiljandet av råvaror och färdiga produkter från varandra
  • Åtskiljandet av icke tillredda och tillredda färdiga produkter från varandra
  • Åtskiljandet av oskyddade och förpackade livsmedel från varandra
  • Åtskiljandet av kött som man bestämt att ska upphettas (den egentliga upphettningsbehandlingen bedöms i punkt 6.5)
  • Åtskiljandet av svin som härstammar från kontrollerade uppfödningsförhållanden och vanliga svin från varandra i avsikt att säkerställa, att trikinprover säkert tas av de vanliga svinen
  • Förhindrandet av korskontamination i olika stadier av produktionen, såsom på slaktlinjen.
 • Godkännandena av verksamheter bedöms i punkt 1.2.
 • Åtskiljandet av andra material eller produkter än livsmedel från livsmedlen bedöms i punkt 5.6.
 • Åtskiljandet av TSE-riskmaterial bedöms i punkt 8.1.
 • Åtskiljandet av biprodukter av kategori 2 och 3 från livsmedlen bedöms i punkt 5.7.

Saker som ska kontrolleras:

 • Hur verksamheter med olika hygiennivå åtskiljs från varandra i praktiken byggnadstekniskt, tidsmässigt eller med hjälp av verksamhetsarrangemang.
 • Hur korskontamination mellan verksamheter med olika hygiennivå förhindras i praktiken
 • Till exempel hur kött som man bestämt att ska upphettas hålls åtskilt.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
 • Beskrivs det i planen för egenkontroll hur verksamheter med olika hygiennivå tidsmässigt eller med hjälp av verksamhetsarrangemang åtskiljs från varandra och följs arbetsrutinerna som beskrivs i egenkontrollen.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • Verksamheter med olika hygiennivå har åtskilts från varandra byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang.
 • Korskontamination mellan verksamheterna har förhindrats.
 • Egenkontrollen som gäller åtskiljandet är tillräcklig och lämplig.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • Verksamheter, områden och annat dylikt med olika hygiennivåer har huvudsakligen åtskilts från varandra byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang.
 • Möjligheten till korskontamination mellan verksamheterna har huvudsakligen förhindrats.
 • I åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer förekommer små missförhållanden, transportlederna för produkter med olika hygiennivå korsar till exempel varandra, men missförhållandet försvagar inte livsmedelssäkerheten.
 • Hanteringen av tillredda och icke tillredda livsmedel i samma lokaler eller med samma utrustning har åtskilts från varandra.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • Verksamheter med olika hygiennivåer har inte tillräckligt åtskilts från varandra byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang och missförhållandet försvagar livsmedelssäkerheten.
 • Verksamheter med olika hygiennivåer utförs till exempel med samma redskap, men rengöringen av utrustning och redskap mellan verksamheterna är otillräcklig och missförhållandet försvagar livsmedelssäkerheten.
 • Tillredda och icke tillredda livsmedel hanteras samtidigt i samma lokaler och de tillredda produkterna exponeras för en kontaminationsrisk.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • Verksamheter med olika hygiennivåer har inte åtskilts från varandra byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang och korskontamination mellan verksamheterna har inte förhindrats och missförhållandet äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Tillredda livsmedel hanteras med samma utrustning med vilka icke tillredda livsmedel tidigare hanterats (tidsmässigt åtskilda) och utrustningen har inte rengjorts emellan och det medför direkt en risk att livsmedlen kontamineras.
 • Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021.


Uppdateringar i version 2:

 • Anvisningen nr 2132/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10280
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad.

5.3 Tappställenas och vattenförbrukande utrustningens hygien

Anvisning/version: 2133/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 • I denna punkt bedöms tappställenas och den vattenförbrukande utrustningens renhet och hygieniska lämplighet för olika verksamheter. Underhållet av tappställen och den vattenförbrukande utrustningen bedöms separat i punkt 2.3 ”Inredningens, utrustningens, vattenutrustningens och redskapens underhåll”.
 • Med tappställen och vattenförbrukande utrustning avses till exempel vattenkranar, kransilar, vattenslangar, vattenbassänger och vattenbehållare, rengörings- och desinficeringsutrustning som fungerar med vatten eller ånga eller till exempel ett vattenrecirkulationssystem. Med desinficeringsutrustning avses till exempel utrustning för desinficering av arbetsredskap som används vid avhudning, klyvning av slaktkroppar eller styckning av kött.
 • Tillverkningen av is och nedkylningen med hjälp av vatten och is bedöms i punkt 5.4 Hygienen vid upptining, nedkylning och frysning.
 • Uppföljningen av temperaturen på det heta vattnet som används för desinficering bedöms i punkt 6.8 ”Temperaturkontrollen av vattnet som används för desinficering av arbetsredskap”.

Saker som ska kontrolleras:

 • Tappställenas renhet
 • Den vattenförbrukande utrustningens renhet
 • Handtvättställenas utrustning
 • Tappställenas och den vattenförbrukande utrustningens hygieniska lämplighet, såsom
  • de beröringsfria handtvättställenas funktionalitet och rengörbarhet
  • att desinficeringsutrustningen rengör arbetsredskapen med den metod som anlitas och den tid som förbrukas
 • Att det används tillräckligt med hett (minst +82 °C) vatten för desinficering och hur vattnet byts ut
 • Renheten, den hygieniska lämpligheten och den hygieniska funktionaliteten hos desinficeringsutrustningen som förbrukar hett (minst +82 °C) vatten
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del. Exempel:

 • Tappställena är rena.
 • Handtvättställenas utrustning och funktion är tillräcklig.
 • Vattenkranar, vattenslangar och annan vattenförbrukande utrustning är hygienisk.
 • Desinficeringsutrustningen är ren och hygienisk och ger önskat desinficeringsresultat.
 • De korrigerande åtgärderna har varit rätta och tillräckliga. Över avvikelser och korrigerande åtgärder har förts bok.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • I tappställenas renhet förekommer små missförhållanden.
 • I handtvättställenas utrustning förekommer små brister. Livsmedelssäkerheten försvagas ändå inte.
 • I vattenkranarnas och vattenslangarnas hygien förekommer små brister, men livsmedelssäkerheten försvagas inte.
 • I bokföringen över avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har varit rätta och tillräckliga.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • I tappställenas renhet förekommer missförhållanden, som försvagar livsmedelssäkerheten.
 • I handtvättställenas utrustning förekommer flera brister eller i vattenkranarnas och vattenslangarnas hygien förekommer brister, som försvagar livsmedelssäkerheten.
 • I desinficeringsutrustningens renhet eller i användningen av hett vatten förekommer brister, som försvagar livsmedelssäkerheten.
 • Avvikelser har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser förekommit eller så har de korrigerande åtgärderna i avvikelsefall varit oriktiga eller otillräckliga.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • I tappställenas renhet förekommer allvarliga missförhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Utrustningen på flera handtvättställen är helt otillräcklig.
 • I vattenkranarnas och vattenslangarnas hygien förekommer allvarliga brister.
 • I desinficeringsutrustningens renhet eller i användningen av hett vatten förekommer allvarliga missförhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Korrigerande åtgärder då avvikelser uppdagas saknas och missförhållandena äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004/EY
 • Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004/EY
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021
 • Eviras anvisning 10591: Tillsyn över vatten och is i livsmedelslokaler.


Uppdateringar i version 4:

 • Anvisning 2133/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning 10281.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Referensen till JSMf om livsmedelshygien 318/2021 har lagts till.
 • Referensen till anläggningsförordningen JSMf 795/2014 har tagits bort.

5.4 Hygienen vid upptining, nedkylning och frysning

Anvisning/version: 2134/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • I denna punkt bedöms hygienen vid upptining, nedkylning, frysning, djupfrysning och tillverkning av is jämte tillverkningen och lagringen av is.
 • Med hygienen vid upptining avses till exempel hygienen på vattnet som används eller bildas vid upptining.
 • Med nedkylning avses nedkylning med luft, vatten eller is. Med hygienen vid luftkylning avses till exempel hanteringen av kondensvattnet. Med hygienen vid vattenkylning avses till exempel hygienen hos vattenkylningssystemen som används för nedkylning av fjäderfäkött och fiskeriprodukter och hygienen hos kylvattnet.
 • För isens del avses i anläggningar hygienen hos isvattensystem och isen.
 • För djupfrysningens och frysningens del bedöms hygienen såväl för de livsmedels del som djupfryses/fryses med tanke på den egna produktionen som för de livsmedels del som är avsedda att saluhållas djupfrysta/frysta.
 • Hushållsvattnets överensstämmelse med kraven bedöms i punkt 1.4.
 • Rena vattnets överensstämmelse med kraven bedöms i punkt 1.5.
 • Förhindrandet av korskontamination bedöms i punkt 5.2.
 • Djupfrysningen av produkter och hanteringen av temperaturen i fryslager bedöms i punkt 6.6.
 • Frysbehandlingen av fisk som görs på grund av risken för parasiter bedöms i punkt 8.8.
 • Egenkontrollundersökningarna av vatten och is bedöms i anvisning 17.3.

Saker som ska kontrolleras:

 • Hygienen vid upptining, nedkylning, frysning och djupfrysning av livsmedel.
 • Sättet på vilket vattnet som används vid upptining används.
 • Hygienen på avledningen av vattnet som uppkommer vid upptining.
 • Syns kondensvatten.
 • Hygienen hos vattenkylningsutrustningen för fjäderfä.
 • Tillverkningen, lagringen och användningen av is.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6. 

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • I hygienen vid upptining med vatten förekommer små missförhållanden, men livsmedelssäkerheten försvagas inte.
 • Upptiningen med vatten har genomförts på ett hygieniskt sätt och avledningen av vattnet som uppkommer vid upptining har genomförts på ett hygieniskt sätt.
 • Vattenkylningen har genomförts på ett hygieniskt sätt och så att kraven i lagstiftningen följs.
 • Vid luftkylning bildas inget kondensvatten eller så är den minimala bildningen och avledningen av kondensvatten under kontroll så att kondensvatten inte droppar ned på produkter, kondensvatten inte rinner längs golvet och det har förhindrats att livsmedel kontamineras.
 • Tillverkningen och lagringen av isen som används vid produktion av livsmedel har ordnats på ett hygieniskt och lämpligt sätt. Användningen av isvatten är hygienisk och lämplig.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • I hygienen vid upptining med vatten förekommer små missförhållanden, men livsmedelssäkerheten försvagas inte.
 • Avledningen av vattnet som bildas vid upptining har genomförts så, att livsmedelssäkerheten inte försvagas.
 • Vattenkylningen har i regel genomförts på ett hygieniskt sätt och så att kraven i lagstiftningen följs och livsmedelssäkerheten försvagas inte.
 • Vid luftkylning bildas en del kondensvatten, men bildningen och avledningen av vattnet är under kontroll så, att kondensvatten inte droppar ned på oskyddade produkter och det har förhindrats att livsmedel kontamineras.
 • Tillverkningen och lagringen av isen som används vid produktion av livsmedel har i regel ordnats på ett hygieniskt och lämpligt sätt och livsmedelssäkerheten försvagas inte. I användningen av isvatten kan förekomma missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • I upptiningen med vatten förekommer brister som gör att livsmedelssäkerheten försvagas. I avledningen av vattnet som bildas vid upptining förekommer brister och livsmedelssäkerheten försvagas.
 • I vattenkylningen förekommer brister som gör att livsmedelssäkerheten försvagas. I hygienen hos vattenkylningsutrustningen för fjäderfä förekommer under kylningen brister, som försvagar livsmedelssäkerheten.
 • Vid luftkylning bildas kondensvatten och bildningen och avledningen av vattnet är inte tillräckligt under kontroll. Kondensvatten kan droppa ned på oskyddade livsmedel och medföra en risk att livsmedlen kontamineras och att livsmedelssäkerheten försvagas.
 • I tillverkningen och/eller lagringen av isen som används vid produktion av livsmedel förekommer brister och livsmedelssäkerheten försvagas. I användningen av isvatten förekommer missförhållanden som gör att livsmedelssäkerheten försvagas.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • I upptiningen med vatten förekommer brister som gör att livsmedelssäkerheten äventyras. I avledningen av vattnet som bildas vi upptining förekommer brister som gör att livsmedelssäkerheten äventyras.
 • I vattenkylningen förekommer brister som gör att livsmedelssäkerheten äventyras. I rengöringen av vattenkylningssystemet för fjäderfä förekommer brister som äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Vid luftkylning bildas kondensvatten och bildningen och avledningen av vattnet är inte under kontroll eller så avleds vattnet så att det inte förhindras att livsmedel kontamineras. Kondensvatten droppar ned på oskyddade livsmedel och äventyrar livsmedelssäkerheten. Exempel: kondensvatten anhopas på en smutsig ytkonstruktion, varifrån det droppar ned på oskyddade livsmedel och kontaminerar livsmedlen.
 • I tillverkningen och/eller lagringen av isen som används vid produktion av livsmedel förekommer brister och livsmedelssäkerheten äventyras. I användningen av isvatten förekommer missförhållanden som gör att livsmedelssäkerheten äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021
 • Eviras anvisning 10591: Tillsyn över vatten och is i livsmedelslokaler.


Uppdateringar i version 3:

 • Anvisningen nr 2134/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10282
 • Förteckning över lagstiftning och anvisningar uppdaterad.

5.5 Hygienen vid emballering och förpackning

Anvisning/version: 2135/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar, där livsmedel emballeras och/eller förpackas.
 • I anläggningens verksamhet följs god hygienpraxis i avsikt att säkerställa att emballage och förpackningsmaterial och emballeringen och förpackandet håller god hygien och överensstämmer med kraven.
 • Med ”emballering” avses att livsmedlet innesluts i ett emballage eller omslag, som kommer i direkt kontakt med livsmedlet i fråga och med ett ”emballage” själva emballaget eller omslaget.
 • Med ”förpackande” avses att ett eller flera emballerade livsmedel placeras i en annan behållare och med ”förpackning” själva behållaren.
 • Materialens lämplighet för emballering och förpackande av livsmedel bedöms i punkt 14.1.
 • Handhygienen vid förpackande bedöms i punkt 4.1.

Saker som ska kontrolleras:

 • Att emballagen och förpackningarna är rena och hela.
 • Hanteringen och förvaringen av emballage- och förpackningsmaterial. Emballage- och förpackningsmaterial ska förvaras så, att de inte har möjlighet att kontamineras t.ex. om alltför mycket förpackningsmaterial tas in i produktionslokalerna. Materialen ska förvaras på det ställe som reserverats för dem och i sådana förhållanden, som lämpar sig för materialen som används.
 • Hygienen i förpackningsverksamheten. Emballeringen och förpackandet ska göras så, att en kontaminering av produkterna undviks. Hygienen hos förpackningsutrustningen och i förpackningssituationen t.ex. dammande material ska beaktas. För papp- och glasburkars del ska säkerställas att konstruktionen är hel och att kärlen är rena och fogar eller lock täta.
 • Emballage och förpackningar som används på nytt för livsmedel ska vara lätta att rengöra och vid behov desinficera.
 • Att emballerings- och förpackningsstället är lämpligt för verksamheten och hygienen hos stället. Under emballering och förpackande får i en intilliggande lokal inte förekomma annan trafik/verksamhet, som stör emballeringen/förpackandet och äventyrar hygienen i verksamheten (ökad risk för korskontamination).
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • Emballagen och förpackningsmaterialen är rena och hela.
 • Emballerings- och förpackningsmaterialen hanteras och förvaras på ett hygieniskt sätt.
 • Emballeringen och förpackandet sker hygieniskt i en för verksamheten lämplig lokal på det sätt som livsmedlet i fråga kräver.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • I förpackningsmaterialens renhet och helhet förekommer små missförhållanden, såsom att förpackningsmaterialen är lindrigt våta eller dammiga.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • I förpackningsmaterialens renhet och helhet förekommer sådana missförhållanden, som försvagar livsmedelssäkerheten.
 • I hanteringen eller förvaringen av förpackningsmaterial eller i förpackandet av livsmedel förekommer missförhållanden som försvarar livsmedelssäkerheten.
 • Emballeringen och förpackandet av livsmedel sker i produktionslokaler som inte är avsedda för emballering och förpackande av livsmedel.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • Man har inte tillräckligt eller inte alls sett till emballage och förpackningsmaterial är rena och hela. Emballagen och förpackningsmaterialen är till exempel tydligt smutsiga eller trasiga.
 • Emballage och förpackningsmaterial förvaras i ohygieniska förhållanden.
 • Emballeringen och förpackandet av livsmedel sker på ett ställe, som inte lämpar sig för verksamheten i fråga och förhållandena är ohygieniska så, att livsmedelssäkerheten äventyras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004.


Uppdateringar i version 2:

 • Anvisningen nr 2135/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10283.

5.6 Hygienen vid förvaring och lagring av livsmedel

Anvisning/version: 2136/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas i alla anläggningar.
 • I anvisningen bedöms hygienen vid förvaring och lagring av såväl sådana råvaror och livsmedels som ska levereras ut på marknaden som sådana som är avsedda för företagarens eget bruk.
 • Hanteringen av temperaturen i lagerlokaler bedöms i punkt 6.2.
 • Ytors och lokalers snygghet och renhet bedöms i punkter 3.1 och 3.2.

Saker som ska kontrolleras:

 • Livsmedlens lagrings- och förvaringsförhållanden.
 • Livsmedlens lagercirkulation.
 • Åtskiljandet av andra material, varor och produkter än livsmedel från livsmedlen.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • Livsmedlen och råvarorna förvaras på ställen som reserverats för dem och i förhållanden som lämpar sig för dem så som lagstiftningen förutsätter.
 • Lagringen och förvaringen av andra varor och produkter än livsmedel orsakar inte att livsmedelssäkerheten försvagas.
 • Produkterna i lager är i god ordning och lagercirkulationen fungerar och de äldre produkterna tas således ur lagret före de yngre.
 • Material eller produkter som blivit gamla har tagits bort från lagret.
 • Kondensvatten bildas inte på ytorna till råvaror och färdiga livsmedel.
 • Förpackningsmaterialen förvaras skyddade.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • I lagercirkulationen förekommer små missförhållanden, som inte försvagar eller äventyrar livsmedelssäkerheten, men som kunde åtgärdas.
 • I ordningen i lagret förekommer missförhållanden, som inte försvagar eller äventyrar livsmedelssäkerheten, men som kunde åtgärdas.
 • I lagret finns material som blivit gamla.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • Förvaringen och lagringen av livsmedel sker på ett sådant ställe och i sådana förhållanden, som försvagar livsmedelssäkerheten, i fryslagret förekommer till exempel rikligt med is och dörrarna går inte att stänga.
 • I lagret förekommer livsmedel som blivit gamla.
 • I lagret förvaras material, varor eller produkter, som kan försvaga livsmedelssäkerheten.
 • I lagret används smutsiga förvaringspallar.
 • Sådana livsmedel förvaras oskyddade, som borde vara skyddade.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • Förvaringen och lagringen av livsmedel sker på ett sådant ställe och i sådana förhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • I lagret förekommer livsmedel som blivit gamla, livsmedel som är otjänliga som livsmedel.
 • Lagringen och förvaringen av andra produkter än livsmedel äventyrar livsmedelssäkerheten, till exempel TSE-riskmaterial och rengöringsmedel.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021.


Uppdateringar i version 2:

 • Anvisningen nr 2136/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10284
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad.

5.7 Hygienen vid hantering och lagring av biprodukter

Anvisning/version: 2137/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 • Produktionen av biprodukter som en del av de normala produktionsprocesserna i anläggningen omfattas av det godkännande av anläggningen och den livsmedelstillsyn som livsmedelslagen förutsätter. Den övriga biproduktverksamheten omfattas av lagstiftningen om och tillsynen över biprodukt- eller foderbranschen.
 • Denna anvisning tillämpas på insamling, hantering, klassificering, sortering, lagring och märkning av biprodukter av animaliskt ursprung i livsmedelsanläggningar.
 • I denna punkt bedöms hygienen vid hantering och lagring av biprodukter till den del som den kan medföra en risk med tanke på livsmedelssäkerheten. Sålunda bedöms inte till exempel åtskiljandet av olika biproduktkategorier från varandra eller lagringen av biprodukter utanför lokalerna där livsmedel produceras.
 • Sådan verksamhet i anläggningen, som omfattas av lagstiftningen om och tillsynen över biprodukter, såsom åtskiljandet av biproduktkategorier från varandra och den verksamhet som sker på biproduktavdelningen i sin helhet bedöms i punkt 5.8. Resultaten av i punkt 5.8 gjorda bedömningar syns inte på Oiva-rapporten utan endast i kontrollprotokollet.
 • Hanteringen av TSE-riskmaterial bedöms i punkt 8.1.
 • Sändningen av biprodukter, handelsdokumenten, transportförhållandena och temperaturerna bedöms i punkt 15.5.

Saker som ska kontrolleras:

 • Insamlingen, hanteringen, klassificeringen, sorteringen, lagringen och märkningen av biprodukter i lokalerna där livsmedel produceras.
 • Åtskiljandet av biprodukterna från livsmedlen och förhindrandet av att livsmedel korskontamineras.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del. Exempel:

 • I anläggningen finns ett hygieniskt system för avlägsnande av biprodukter och som livsmedel otjänliga biprodukter avlägsnas så fort som möjligt särskilt från sådana livsmedelsproduktionslokaler, där oskyddade livsmedel hanteras.
 • Biprodukterna kan identifieras (märks i anläggningen på ett identifierbart sätt) och hålls åtskilda från livsmedlen under insamling och förvaring.
 • Kärlen och redskapen som reserverats för insamling, hantering och förvaring av biprodukter används inte för insamling, hantering och förvaring av livsmedel.
 • Hanteringen och lagring av biprodukter av animaliskt ursprung i livsmedelslokaler görs i förhållanden som hindrar korskontamination och vid behov i utrymmen som anvisats för dessa.
 • Förvaringsutrymmena är tillräckliga, tillräckligt skilt från lagring av livsmedel och hygieniska.
 • Egenkontrollen är tillräcklig och lämplig.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • I märkningen av förvaringskärlen förekommer sporadiska missförhållanden, ändå så att det inte i något stadium föreligger någon risk för blandning med eller livsmedel.
 • I bokföringen av korrigerande åtgärder förekommer små missförhållanden, men de korrigerande åtgärderna har ändå varit rätta och tillräckliga.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • Biproduktkärlen är trasiga eller så läcker de eller så överfylls de eller så hålls de inte tillräckligt rena, varvid hygienen och livsmedelssäkerheten i anläggningen försvagas.
 • Märkningarna av biprodukterna är bristfälliga eller saknas på några kärl så, att livsmedelssäkerheten försvagas.
 • Korskontamination har inte tillräckligt förhindrats och hanteringen och lagringen av biprodukter försvagar livsmedelssäkerheten.
 • Korrigerande åtgärder har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser förekommit eller så har de korrigerande åtgärderna i avvikelsefall varit oriktiga eller otillräckliga.
 • Kärl för kategori 3-biprodukter används för förvaring av livsmedel eller vice versa och livsmedelssäkerheten försvagas.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • Kärlen och redskapen som reserverats för insamling, hantering och förvaring av biprodukter av kategori 1 eller 2 används för insamling, hantering och förvaring av livsmedel eller vice versa och livsmedelssäkerheten äventyras.
 • Korskontamination har inte förhindrats och hanteringen och lagringen av biprodukter äventyrar livsmedelssäkerheten, biprodukter av kategori 1 eller 2 och oskyddade livsmedel lagras till exempel i samma lokal.
 • Korrigerande åtgärder har inte bokförts ens i sådana fall, då bokföring förutsätts eller så har korrigerande åtgärder inte vidtagits eller så har de varit otillräckliga och livsmedelssäkerheten äventyras.
 • Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Kontrollförordningen (EG) nr 2017/625
 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, bilaga II
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004, bilaga III avsnitt I, kapitel IV och avsnitt II, kapitel IV.
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6 §
 • JSMf om livsmedelstillsyn 315/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021 36 §, 38 §
 • Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009, artiklarna 4, 7-10, 21, 25-26 och 29
 • Livsmedelsverkets anvisning ”Hanteringen av och tillsynen över animaliska biprodukter i livsmedelsanläggningar”.


Uppdateringar i version 5:

 • Anvisningen nr 2137/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10285
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad.

5.8 Produktionen av biprodukter och biprodukternas spårbarhet

Anvisning/version: 2138/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 1.7.2021

Bedömningen syns inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla godkända livsmedelslokaler (anläggningar).
 • Produktionen av biprodukter som en del av de normala produktionsprocesserna i anläggningen omfattas av det godkännande av anläggningen och den livsmedelstillsyn som livsmedelslagen förutsätter. Den övriga biproduktverksamheten omfattas av lagstiftningen om och tillsynen inom biprodukt- och/eller foderbranschen.
 • Denna anvisning tillämpas på insamling, hantering, klassificering, sortering, lagring, märkning och transport av biprodukter av animaliskt ursprung till de delar som det rör sig om sådan verksamhet, som omfattas av lagstiftningen om biprodukt- och/eller foderbranschen och som inte medför någon risk med tanke på livsmedelssäkerheten.
 • I denna punkt bedöms åtskiljandet av biproduktkategorierna från varandra och verksamheten som äger rum på biproduktavdelningen eller på anläggningar som står i förening med livsmedelslokal men är registrerade eller godkända enligt biproduktförordningen. Här bedöms också sådan verksamhet, som hänför sig till transporterna och som omfattas av lagstiftningen om biprodukt- och/eller foderbranschen. Resultaten av dessa bedömningar syns inte på Oiva-rapporten utan endast i kontrollprotokollet.
 • Om anläggningen hanterar eller levererar biprodukter härledda från anläggningens egen livsmedelsproduktion till foderbruk, skall anläggningen registreras som foderföretagare. Om anläggningen mottar biprodukter från andra anläggningar för senare leverering av dessa till råmaterial av pälsdjursfoder, skall anläggningen registreras som uppsamlingscentral. Om anläggningen tillverkar konsumentförpackat foder för sällskapsdjur, förutsätts godkännande för anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder.
 • En anläggning som sänder bort biprodukter svarar alltid för att den överlåter biprodukterna för transport till ett korrekt registrerat och godkänt företag. Den sändande anläggningen svarar också för att biprodukterna sänds till en tillåten destination, även om transporten är utlagd på entreprenad, och att handelsdokument ska uppgöras och att den innehåller tillräckliga och rätta information.
 • Oberoende av om anläggningen ordnar transporten av biprodukter själv eller om transporten är utlagd på entreprenad, ska den sändande anläggningen alltid ha bokföring över biprodukterna som ska sändas iväg.
 • Till de delar som biproduktverksamheten i anläggningen kan medföra en risk med tanke på livsmedelssäkerheten i anläggningen, bedöms det i punkt 5.7 Hygienen vid hantering och lagring av biprodukter.
 • Till de delar som biproduktverksamheten i anläggningen kan medföra en risk med tanke på livsmedelssäkerheten under transport, bedöms det i punkt 15.5 Sändningen av biprodukter, handelsdokumenten, transportförhållandena.

Saker som ska kontrolleras:

 • Åtskiljandet av olika biproduktkategorier i alla stadier av verksamheten.
 • Insamlingen, hanteringen, klassificeringen, sorteringen, lagringen och märkningen av biprodukter på biproduktavdelningen.
 • Foderdugligheten av biprodukter som levereras till foderbruk och kontrollen av detta.
 • Biproduktkategoriernas identifiering på biproduktavdelningen och under transport.
 • Handelsdokumenten vid transport av biprodukter (transporthandlingarna), biprodukternas spårbarhet inberäknad.
 • Uppföljningen av sända mängder biprodukter.
 • Att biprodukterna sänds till ett sådant objekt, som det enligt lagstiftningen är tillåtet att sända dem till.
 • Om transporten av biprodukter har lagts ut på entreprenad, överlåts biprodukterna för transport till ett korrekt registrerat eller godkänt transportföretag.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del. Exempel:

 • Biprodukterna av olika kategorier hålls åtskilda från varandra under insamling och förvaring. Om biprodukter som hör till olika kategorier ska kombineras, ska hela partiet behandlas enligt den nedre kategorin.
 • Biprodukterna som ska sändas bort (förpackningar, behållare eller fordon) är identifierade i enlighet med biproduktförordningen (biproduktkategorin och märkningstexten) och det föreligger inte någon risk att kategorierna blandas med varandra.
 • Biprodukterna som ska sändas iväg åtföljs av ett handelsdokument som fyllts i så att de säkert är spårbara och identifierbara.
 • Anläggningen för bok över försändelserna med olika biproduktkategorier och över mängderna av olika biproduktkategorier och sparar handelsdokumenten och hälsointygen som hänför sig till dem i minst två års tid.
 • Från anläggningen sänds biprodukter endast till destination som lagstiftningen tillåter, till exempel till företagare som registrerat eller godkänd sig i enlighet med biproduktförordningen (till exempel till en hanteringsanläggning eller anläggning som tillverkar foder för pälsdjur).
 • Anläggningen har registrerats som foderföretagare om biprodukter levereras till foderbruk från anläggningen. Denna verksamhet har beaktats i egenkontrollsystem.
 • Anläggningar som skall registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen har registrerats/godkänts och finns i Livsmedelsverkets register. Dessa anläggningar har ett egenkontrollsystem.
 • Om biprodukter avsedda för foderbruk inte levereras vidare genast efter uppsamlingen, kyls/fryses/syrabehandlas de tillräckligt snabbt. Den mikrobiologiska kvaliteten och foderdugligheten av biprodukter som är avsedda föd foderbruk kontrolleras.
 • Förpackningspåskrifterna för syrabehandlat foder avsedd för pälsdjur och färdigt foder för sällskapsdjur är i enlighet med kraven (kraven gäller inte obehandlat råvara).
 • Företaget som transporterar biprodukter är korrekt registrerat eller godkänt.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden.

Exempel:

 • Sorteringen av biprodukterna och blandningen av olika biproduktkategorier har i praktiken gjorts på lämpligt sätt och märkningarna är korrekta, men aktören har inte definierad till vilka kategorier materialen som blandats hör utgående från sin riskkategori enligt biproduktförordningen.
 • I identifiering av biprodukter eller handelsdokumenten förekommer sporadiskt små brister eller inexaktheter. Biprodukterna är ändå spårbara och identifierbara och det föreligger ingen risk att olika biproduktkategorier blandas med varandra.
 • Biprodukter levereras till foderbruk med adekvata handelsdokument och så att produkternas fodergiltighet inte har lidit, men foder har inte beaktats i egenkontrollplanen.
 • Anläggningen som skall registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen har små brister i sitt egenkontrollsystem eller det är inte helt uppdaterad.
 • Förpackningspåskrifterna för syrabehandlat foder avsett för pälsdjur / konsumentförpackat foder för sällskapsdjur är inte helt i enlighet med kraven.
 • Aktören har inget system för att kontrollera att biprodukter som levereras till foderbruk är foderdugliga.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer tydliga missförhållanden.

Exempel:

 • I handelsdokumenten och identifieringen förekommer sådana brister, att biprodukterna inte helt är spårbara och det är möjligt att olika biproduktkategorier blandas med varandra.
 • Det finns ingen bokföring över mängderna biprodukter som ska sändas iväg.
 • Anläggningen har inte registrerats som foderföretagare, fast biprodukter levereras till foderbruk från anläggningen.
 • Anläggningen som skall registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen har uppenbara brister i sitt egenkontrollsystem.
 • Den mikrobiologiska kvaliteten av biprodukter som levereras till foder har uppenbara brister.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer allvarliga missförhållanden eller företagaren har inte rättat till missförhållandena inom utsatt tid.

Exempel:

 • Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.
 • All information som förordningarna om biprodukter förutsätter saknas i handelsdokumenten eller på transportkärlen/förpackningarna och biprodukterna är därför inte spårbara.
 • Biprodukter sänds till något annat än en sådan bearbetningsanläggning, som avses lagstiftningen om biprodukter.
 • Företaget som transporterar biprodukter är inte korrekt registrerat eller godkänt.
 • I samband med livsmedelsanläggningen finns en anläggning som skall registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen (såsom en uppsamlingscentral eller en anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder), men registreringen/godkännanden har inte gjorts.
 • Anläggning som har registrerats eller godkänts enligt biproduktförordningen har inte ett egenkontrollsystem.
 • Syrabehandlat pälsdjursfoder/konsumentförpackat foder för sällskapsdjur är inte försedda med förpackningspåskrifter.
 • Skämda biprodukter eller sådana biprodukter som inte är foderdugliga enligt biproduktskategorin, levereras till foderbruk.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009, artiklarna 4, 21-23
 • Biproduktförordningens genomförandeförordning (EU) nr 142/2011, artikel 17, bilaga VIII
 • Lag om animaliska biprodukter 517/2015
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015, 5§, bilaga 3
 • Foderlag 86/2008, 6-7, 15, 18-19, 21§
 • Livsmedelsverkets anvisning ”Hanteringen av och tillsynen över animaliska biprodukter i livsmedelsanläggningar”
 • Livsmedelsverkets anvisning ”Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom köttbranschen”.


Uppdateringar i version 3:

 • I punkt Att beakta has beaktas anläggningar som står i förening med livsmedelslokal men är registrerade eller godkända enligt biproduktförordningen och preciserats den som ansvarar för handelsdokument.
 • Exempel i Utmärkt och Dålig har preciserats.
 • Livsmedelsverkets anvisning ”Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom köttbranschen” har tillsatts.
 • Anvisningen nr 2138/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10321.