05 Produktionshygienen vid hantering av livsmedel

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

5.1 Allmän hygien och riskhantering vid hantering av livsmedel

Anvisning/version: 2229/04.02.00.01/2021/8, tagen i bruk 2.1.2023

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla livsmedelslokaler.
 • Bedömning enligt denna anvisning används när en riskfaktor som hänför sig till framställning eller annan hantering av ett livsmedel hanteras med en metod som det har varit nödvändigt att beskriva i egenkontrollen och det inte finns någon annan bedömningspunkt. Till exempel:
  • Hanteringen av fysikaliska faror och risker (bl.a. glasskärvor, metallstycken)
  • Undanröjande av risken för toxiner, till exempel förvällning av stenmurklor i samband med framställningen.
  • Hantering av risken för EHEC-matförgiftning vid framställning eller servering av medium-stekt köttfärsbiff (halvt genomstekt) på det sätt som aktören väljer. Detta bedöms enligt bilaga 1.
 • I denna punkt bedöms också sådana saker, som saknar en egen/annan bedömningspunkt. Exempel:
  • Kontroll av produktionsprocesser baserad på livsmedels fysikaliska eller kemiska egenskaper, såsom pH-mätningar under produktion
  • Tvättningen av andra livsmedelsanläggningars (andra än anläggningen egna) livsmedelslådor
  • Hygienen vid hantering av kärl för transport av biprodukter som returneras till livsmedelslokalen, tvätten av sådana och säkerställandet av att de är rena
 • Enligt denna anvisning kontrolleras inte frågor gällande allmän god produktions- och hanteringshygien, som renhållning, arbetshygien eller förvaringstemperaturer, för vilka separata anvisningar finns.
 • Riskbedömningen som ingår i systemet för egenkontroll och andra HACCP-förfarandens kontrollerbarhet, grundstruktur och omfattning på en allmän nivå bedöms i punkt 1.6.
 • Förhindrandet av korskontamination i olika stader av produktionen i godkända livsmedelslokaler bedöms i punkt 5.2.
 • Temperaturkontroll vid framställning och hantering av livsmedel (till exempel kokning, pastörisering eller annan uppvärmning, upptining och kylning) bedöms i punkt 6.5.
 • Frysning av fiskeriprodukter för att eliminera parasitrisken bedöms i punkt 8.8.

Saker som ska kontrolleras:

 • Om de riskhanteringsmetoder som beskrivs i egenkontrollen har följts vid hanteringen av livsmedel.
 • Lämpligt genomförande av de riskhanteringsmetoder som kontrolleras (till exempel hantering av fysikaliska faror) och regelbunden kontroll av om de fungerar.
 • Livsmedlens och tillvägagångssättens överensstämmelse med bestämmelserna och livsmedelssäkerhet i fråga om de saker som ska kontrolleras.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

I verksamheten iakttas kraven samt de metoder för riskhantering som fastställs i egenkontrollsystemet.

De riskhanteringsmetoder som används i tillverkningsprocesserna är lämpliga och tillräckliga och används på rätt sätt.

I fråga om den sak som kontrolleras har aktören handlat hygieniskt. 

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

Riskerna hanteras med lämpliga metoder i enlighet med egenkontrollen, men det finns små brister i det regelbundna säkerställandet av funktionaliteten och/eller i bokföringen.

Det finns små brister i hygienen när det gäller genomförandet av den sak som kontrolleras, men livsmedelssäkerheten försvagas inte.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

Det finns brister i riskhanteringsmetoderna som försvagar livsmedelssäkerheten. Till exempel följs inte lämpliga riskhanteringsmetoder som fastställts i egenkontrollen i praktiken.

Riskhanteringsmetodernas funktion har inte säkerställts genom regelbunden uppföljning.

Korrigerande åtgärder har inte alltid vidtagits i avvikelsesituationer och avvikelserna försvagar livsmedelssäkerheten.

I fråga om den sak som kontrolleras är verksamheten ohygienisk och livsmedelssäkerheten försvagas.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

Olämpliga metoder används vid framställning eller hantering av livsmedel och livsmedelssäkerheten äventyras.

I fråga om den sak som kontrolleras finns det brister i genomförandet av egenkontrollen som äventyrar livsmedelssäkerheten.

I fråga om den sak som kontrolleras är verksamheten ohygienisk, vilket äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021
 • Tillredning och servering av mediumstekta köttfärsbiffar - Rekommendation för aktörer i livsmedelsbranschen.

Uppdateringar i version 8:

 • Oiva-bedömningsanvisningar 5.1 för registrerade och godkända livsmedelslokaler har förenats. Hygien för tining, kylning, frysning och djupfrysning av livsmedel, frågor som rör temperaturkontroll av livsmedel samt frysning av fiskeriprodukter har tagits bort från innehållet i REH 5.1 anvisningen.
 • Anvisningen tillämpas i fortsättningen på både registrerade och godkända livsmedelslokaler.
 • Titeln på bedömningsraden har ändrats (tidigare REH 5.1 Riskhantering vid livsmedelstillverkning, HEH 5.1 Allmän hygien vid livsmedelsproduktion).
 • Listan över saker som ska kontrolleras och bedömningsanvisningarna har ändrats. Bl.a. saker som ska kontrolleras och exempel på bedömningar som ingår i bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6 har tagits bort.
 • Bedömningsresultatet visas också med en offentlig Oiva-rapport i den registrerade livsmedelsverksamheten.

5.2 Åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer

Anvisning/version: 2132/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 • I denna punkt bedöms hur verksamheter med olika hygiennivåer (såsom tillverkningen av köttberedningar och köttprodukter) åtskiljs från varandra under produktionen antingen tidsmässigt eller med hjälp av verksamhetsarrangemang.
 • Att villkoren som ställts i beslutet om godkännande följs bedöms ändå i punkt 1.2 även om det i ett villkor rör sig om åtskiljande av verksamheter med olika hygiennivåer.
 • I denna punkt bedöms också hur områden, produktionsstadier och livsmedel med olika hygiennivåer åtskiljs från varandra och hur korskontamination förhindras. Exempel:
  • Områden med olika hygiennivåer
  • Åtskiljandet av råvaror och färdiga produkter från varandra
  • Åtskiljandet av icke tillredda och tillredda färdiga produkter från varandra
  • Åtskiljandet av oskyddade och förpackade livsmedel från varandra
  • Åtskiljandet av kött som man bestämt att ska upphettas (den egentliga upphettningsbehandlingen bedöms i punkt 6.5)
  • Åtskiljandet av svin som härstammar från kontrollerade uppfödningsförhållanden och vanliga svin från varandra i avsikt att säkerställa, att trikinprover säkert tas av de vanliga svinen
  • Förhindrandet av korskontamination i olika stadier av produktionen, såsom på slaktlinjen.
 • Godkännandena av verksamheter bedöms i punkt 1.2.
 • Åtskiljandet av andra material eller produkter än livsmedel från livsmedlen bedöms i punkt 5.6.
 • Åtskiljandet av TSE-riskmaterial bedöms i punkt 8.1.
 • Åtskiljandet av biprodukter av kategori 2 och 3 från livsmedlen bedöms i punkt 5.7.

Saker som ska kontrolleras:

 • Hur verksamheter med olika hygiennivå åtskiljs från varandra i praktiken byggnadstekniskt, tidsmässigt eller med hjälp av verksamhetsarrangemang.
 • Hur korskontamination mellan verksamheter med olika hygiennivå förhindras i praktiken
 • Till exempel hur kött som man bestämt att ska upphettas hålls åtskilt.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
 • Beskrivs det i planen för egenkontroll hur verksamheter med olika hygiennivå tidsmässigt eller med hjälp av verksamhetsarrangemang åtskiljs från varandra och följs arbetsrutinerna som beskrivs i egenkontrollen.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheter med olika hygiennivå har åtskilts från varandra byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang.

Korskontamination mellan verksamheterna har förhindrats.

Egenkontrollen som gäller åtskiljandet är tillräcklig och lämplig.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

Verksamheter, områden och annat dylikt med olika hygiennivåer har huvudsakligen åtskilts från varandra byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang.

Möjligheten till korskontamination mellan verksamheterna har huvudsakligen förhindrats.

I åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer förekommer små missförhållanden, transportlederna för produkter med olika hygiennivå korsar till exempel varandra, men missförhållandet försvagar inte livsmedelssäkerheten.

Hanteringen av tillredda och icke tillredda livsmedel i samma lokaler eller med samma utrustning har åtskilts från varandra.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

Verksamheter med olika hygiennivåer har inte tillräckligt åtskilts från varandra byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang och missförhållandet försvagar livsmedelssäkerheten.

Verksamheter med olika hygiennivåer utförs till exempel med samma redskap, men rengöringen av utrustning och redskap mellan verksamheterna är otillräcklig och missförhållandet försvagar livsmedelssäkerheten.

Tillredda och icke tillredda livsmedel hanteras samtidigt i samma lokaler och de tillredda produkterna exponeras för en kontaminationsrisk.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

Verksamheter med olika hygiennivåer har inte åtskilts från varandra byggnadstekniskt, tidsmässigt och med hjälp av verksamhetsarrangemang och korskontamination mellan verksamheterna har inte förhindrats och missförhållandet äventyrar livsmedelssäkerheten.

Tillredda livsmedel hanteras med samma utrustning med vilka icke tillredda livsmedel tidigare hanterats (tidsmässigt åtskilda) och utrustningen har inte rengjorts emellan och det medför direkt en risk att livsmedlen kontamineras.

Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021.

Uppdateringar i version 2:

 • Anvisningen nr 2132/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10280
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad.

5.3 Tappställenas och vattenförbrukande utrustningens hygien

Anvisning/version: 2133/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla godkända livsmedelslokaler.
 • I denna punkt bedöms tappställenas och den vattenförbrukande utrustningens renhet och hygieniska lämplighet för olika verksamheter. Underhållet av tappställen och den vattenförbrukande utrustningen bedöms separat i punkt 2.3 ”Inredningens, utrustningens, vattenutrustningens och redskapens underhåll”.
 • Med tappställen och vattenförbrukande utrustning avses till exempel vattenkranar, kransilar, vattenslangar, vattenbassänger och vattenbehållare, rengörings- och desinficeringsutrustning som fungerar med vatten eller ånga eller till exempel ett vattenrecirkulationssystem. Med desinficeringsutrustning avses till exempel utrustning för desinficering av arbetsredskap som används vid avhudning, klyvning av slaktkroppar eller styckning av kött.
 • Tillverkningen av is och nedkylningen med hjälp av vatten och is bedöms i punkt 5.4 Hygienen vid upptining, nedkylning och frysning.
 • Uppföljningen av temperaturen på det heta vattnet som används för desinficering bedöms i punkt 8.11 ”Temperaturkontrollen av vattnet som används för desinficering av arbetsredskap”.

Saker som ska kontrolleras:

 • Tappställenas renhet
 • Den vattenförbrukande utrustningens renhet
 • Handtvättställenas utrustning
 • Tappställenas och den vattenförbrukande utrustningens hygieniska lämplighet, såsom
  • de beröringsfria handtvättställenas funktionalitet och rengörbarhet
  • att desinficeringsutrustningen rengör arbetsredskapen med den metod som anlitas och den tid som förbrukas
 • Att det används tillräckligt med hett (minst +82 °C) vatten för desinficering och hur vattnet byts ut
 • Renheten, den hygieniska lämpligheten och den hygieniska funktionaliteten hos desinficeringsutrustningen som förbrukar hett (minst +82 °C) vatten
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Tappställena är rena.

Handtvättställenas utrustning och funktion är tillräcklig.

Vattenkranar, vattenslangar och annan vattenförbrukande utrustning är hygienisk.

Desinficeringsutrustningen är ren och hygienisk och ger önskat desinficeringsresultat.

De korrigerande åtgärderna har varit rätta och tillräckliga. Över avvikelser och korrigerande åtgärder har förts bok.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

I tappställenas renhet förekommer små missförhållanden.

I handtvättställenas utrustning förekommer små brister. Livsmedelssäkerheten försvagas ändå inte.

I vattenkranarnas och vattenslangarnas hygien förekommer små brister, men livsmedelssäkerheten försvagas inte.

I bokföringen över avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har varit rätta och tillräckliga.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

I tappställenas renhet förekommer missförhållanden, som försvagar livsmedelssäkerheten.

I handtvättställenas utrustning förekommer flera brister eller i vattenkranarnas och vattenslangarnas hygien förekommer brister, som försvagar livsmedelssäkerheten.

I desinficeringsutrustningens renhet eller i användningen av hett vatten förekommer brister, som försvagar livsmedelssäkerheten.

Avvikelser har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser förekommit eller så har de korrigerande åtgärderna i avvikelsefall varit oriktiga eller otillräckliga.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

I tappställenas renhet förekommer allvarliga missförhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten.

Utrustningen på flera handtvättställen är helt otillräcklig.

I vattenkranarnas och vattenslangarnas hygien förekommer allvarliga brister.

I desinficeringsutrustningens renhet eller i användningen av hett vatten förekommer allvarliga missförhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten.

Korrigerande åtgärder då avvikelser uppdagas saknas och missförhållandena äventyrar livsmedelssäkerheten.

Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004/EY
 • Kontrollförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 854/2004/EY
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning 8014/04.02.00.01/2021: Övervakning av vatten och is i livsmedelslokaler.

Uppdateringar i version 5:

 • Anvisning 8014/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning 10591.

5.4 Hygienen vid upptining, nedkylning och frysning

Anvisning/version: 2134/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 2.1.2023

Att beakta:

 • I denna punkt bedöms hygienen vid upptining, nedkylning, frysning, djupfrysning och tillverkning av is jämte lagringen av is.
 • Med hygienen vid upptining avses till exempel hygienen på vattnet som används eller bildas vid upptining.
 • Med nedkylning avses nedkylning med luft, vatten eller is. Med hygienen vid luftkylning avses till exempel hanteringen av kondensvattnet i kylningsutrustning eller kylningsrum. Med hygienen vid vattenkylning avses till exempel hygienen hos vattenkylningssystemen som används för nedkylning av fjäderfäkött och fiskeriprodukter.
 • Med ishygienen avses hygien vid tillverkning och användning av is samt vid isvattensystem.
 • Djupfrysning innebär en frysningsmetod där maximal kristallbildning sker så snabbt som möjligt beroende på livsmedelstyp. Med frysning avses både djupfrysning och andra metoder för nedfrysning som är långsammare än djupfrysning.
 • För djupfrysningens och frysningens del bedöms hygienen såväl för de livsmedels del som djupfryses/fryses med tanke på den egna produktionen som för de livsmedels del som är avsedda att saluhållas djupfrysta/frysta.
 • Hushållsvattnets överensstämmelse med kraven bedöms i godkända livsmedelslokaler i punkt 1.4 och i registrerade livsmedelslokaler i punkt 2.1.
 • Rena vattnets överensstämmelse med kraven bedöms i godkända livsmedelslokaler i punkt 1.5. och i registrerade livsmedelslokaler i punkt 5.1.
 • Frysningen av produkter och hanteringen av temperaturen i fryslager bedöms i punkt 6.6.
 • Temperaturkontrollen vid upptining och kylning bedöms i punkt 6.5.
 • Frysbehandlingen av fisk som görs på grund av risken för parasiter bedöms i punkt 8.8.
 • Egenkontrollundersökningarna av vatten och is bedöms i godkända livsmedelslokaler i punkt 17.3 och i registrerade livsmedelslokaler i punkt 17.1.

Saker som ska kontrolleras:

 • Hygienen vid upptining, nedkylning, frysning och djupfrysning av livsmedel.
 • Renlighet och hygienisk lämplighet för användningsändamålet hos utrustning och redskap som används för upptining, kylning och frysning.
 • Sättet på vilket vattnet som används vid upptining används.
 • Hygienen på avledningen av vattnet som uppkommer vid upptining.
 • Kondensvattnets synlighet och vid behov hantering vid kylning.
 • Hygienen vid framställning, lagring och användning av is som används vid framställning av livsmedel eller som är avsedd att användas som livsmedel.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6. 

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Upptiningen med vatten och avlägsnandet av vatten från upptiningen har genomförts hygieniskt.

Kylningen har genomförts hygieniskt. Vid till exempel luftkylning bildas inte kondensvatten eller endast litet kondensvatten och avlägsnandet av kondensvattnet kontrolleras så att kondensvatten inte droppar ner på produkterna eller rinner ut över golvet, och kontaminering av livsmedel förhindras.

Tillverkningen och förvaringen av is som används vid livsmedelsproduktion eller som livsmedel är ordnad på ett hygieniskt sätt. Användningen av isvatten är hygienisk och ändamålsenlig.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

Det finns små brister i hygienen vid upptining med vatten. Till exempel avlägsnas inte smältvatten på ett kontrollerat sätt, men livsmedelssäkerheten försvagas inte.

Det finns små brister i hygienen för kylvatten eller kylis, men livsmedelssäkerheten försvagas inte.

Vid luftkylning bildas en del kondensvatten, men dess bildning och avlägsnande är under kontroll så att kondensvattnet inte droppar ner på oskyddade produkter, och kontaminering av livsmedel förhindras.

Tillverkningen och lagringen av is är i regel ordnad på ett hygieniskt och ändamålsenligt sätt, men det finns små missförhållanden vid tillverkningen eller förvaringen av is som inte försvagar livsmedelssäkerheten. Ismaskinens fördefinierade rengöringsfrekvens har till exempel inte alltid följts, men maskinen är visuellt ren.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

Det finns brister i upptiningen med vatten eller avlägsnandet av smältvatten, vilket leder till att livsmedelssäkerheten försvagas. Till exempel sättet att avlägsna vätskor som uppstår vid upptiningen kan innebära en risk för kontaminering.

Det finns brister i vattenkylningen som leder till att livsmedelssäkerheten försvagas. Det finns till exempel brister i hygienen i samband med vattenkylanläggningens kylning av fjäderfä som försvagar livsmedelssäkerheten.

Vid luftkylning bildas kondensvatten och dess bildning och avlägsnande är inte under kontroll i tillräcklig utsträckning. Kondensvatten kan droppa ner på oskyddade livsmedel, vilket medför risk för kontaminering av livsmedel och försvagad livsmedelssäkerhet.

Det finns brister i framställningen, lagringen eller användningen av is eller isvatten som leder till att livsmedelssäkerheten försvagas. Ismaskinen är till exempel smutsig eller redskap som kommer i kontakt med is förvaras ohygieniskt.

Det finns brister i hygienen vid frysning, vilket leder till att livsmedelssäkerheten försvagas. Till exempel fryses livsmedel oskyddade och is bildas på deras yta.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

Det finns brister i upptiningen som äventyrar livsmedelssäkerheten. Till exempel upptiningsvätskor från rått kött förorenar livsmedel som är ätliga som sådana.

Det finns brister i vattenkylningen som äventyrar livsmedelssäkerheten. Exempelvis har rengöringen av vattenkylutrustningen för fjäderfä försummats.

Vid luftkylning bildas kondensvatten och dess bildning och avlägsnande kontrolleras inte eller kondensvattnet avlägsnas på ett sätt som gör att kontaminering av livsmedel inte förhindras. Till exempel samlas kondensvatten i en smutsig ytstruktur där det faller ner på oskyddade livsmedel och förorenar livsmedlen.

Det finns brister i tillverkningen, hanteringen eller lagringen av is eller isvatten som används i produktionen av livsmedel eller som livsmedel, vilket äventyrar livsmedelssäkerheten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning 8014/04.02.00.01/2021/2: Tillsyn över vatten och is i livsmedelslokaler.

Uppdateringar i version 4:

 • Anvisningen tillämpas i fortsättningen på både registrerade och godkända livsmedelslokaler. Hygienen vid upptining, kylning och frysning har tidigare bedömts i registrerade livsmedelslokaler i punkt 5.1.
 • Anvisningens namn har ändrats (tidigare HEH 5.1 Hygienen vid upptining, kylning och djupfrysning)
 • De rätta bedömningspunkterna har satts till i punkten Att beakta: överensstämmelse med kraven för hushållsvatten och rent vatten samt egenkontrollundersökningar av vatten och is i registrerade livsmedelslokaler.
 • Bedömningsexempel har lagts till.

5.5 Hygienen vid emballering och förpackning

Anvisning/version: 2230/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 2.1.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla livsmedelslokaler, där livsmedel emballeras och/eller förpackas.
 • Anvisningen gäller renheten och/eller oskaddheten hos alla sådana material, som livsmedel emballeras i, förpackas i, lagras i eller transporteras med.
 • Med ett förpackningsmaterial avses vilket som helst material som ett livsmedel emballerats eller förpackats i.
 • Med emballering avses att livsmedlet innesluts i ett emballage eller omslag, som kommer i direkt kontakt med ett livsmedel och med ett emballage själva emballaget eller omslaget, till exempel en mjölkburk.
 • Med förpackande avses att ett eller flera emballerade livsmedel placeras i en annan behållare och med förpackning själva behållaren.
 • Med ett transportkärl avses ett kärl, i vilket oförpackade livsmedel placeras för transport såsom en s.k. GN-form.
 • Med en returtransportback avses en returnerbar transportback, i vilken inslagna livsmedel transporteras från en livsmedelslokal till en annan och som är i flera livsmedelslokalers sambruk, såsom s.k. bröd- och köttbackar.
 • Snyggheten och renheten av lagerutrymmet där förpackningsmaterial förvaras kontrolleras i punkt 3.1.
 • Handhygienen för emballering och förpackning kontrolleras i punkt 4.2 i registrerade livsmedelslokaler och godkända livsmedelslokaler i punkt 4.1.
 • Materialens lämplighet för emballering och förpackande av livsmedel bedöms i punkt 14.1.

Saker som ska kontrolleras:

 • Renheten och oskaddheten av emballage, förpackningar och transportkärl. Till exempel måste burkar och glasburkar vara oskadda och rena, liksom sömmar och lock tätt.
 • Renlighet och rengöringsmetoder för returnerbara transportbackar som används för att lagra och transportera egna produkter.
 • Hygien och efterlevnad av emballering och förpackning. Produkterna ska inte förorenas under emballering och förpackning. Observera till exempel emballerings- och förpackningsplatsens lämplighet och hygien, förpackningsutrustningens hygien och dammiga förpackningsmaterialen vid packning. Andra aktiviteter som sker i närheten får inte störa emballering/förpackning eller äventyra verksamhetens hygien.
 • Återanvändbara (livsmedelsanvändning) emballage och förpackningar ska vara lätta att rengöra och vid behov desinficera.
 • Hantering och förvaring av emballerings- och förpackningsmaterial. Materialet ska förvaras på den plats som är reserverad för dem och under lämpliga förhållanden.
 • Mängden förpackningsmaterial som tas in i utrymmen där livsmedel hanteras, till exempel endast den mängd som behövs för förpackning under dagen eller produktionssats åt gången.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Emballage, förpackningar och transportkärl är rena och oskadda och hanteras och förvaras på ett sådant sätt att de inte förorenas.

Returnerbara transportbackar är rena och deras rengöringsmetoder är tillräckliga.

Emballering och förpackning av livsmedel utförs hygieniskt i ett utrymme som är lämpligt för verksamheten.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel: 

 • I renheten och helheten av emballerings- och förpackningsmaterial förekommer små missförhållanden.  Till exempel att förpackningsmaterialen är något dammiga.
 • Små missförhållanden i rengöringsmetoderna för returnerbara transportbackar, som dock inte försämrar livsmedelssäkerheten.
 • Små missförhållanden i förpackningsområdena för andra livsmedel än lättfördärvliga livsmedel.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel: 

 • Missförhållanden i renheten eller helheten hos emballerings- och förpackningsmaterial som försämrar livsmedelssäkerheten. En del av förpackningsmaterialet är trasiga och de har blivit delvis smutsiga.
 • Oförpackade livsmedel förpackas i returnerbara backar, som inte är lätta att rengöra.
 • Emballering och förpackning av livsmedel utförs i lokaler som inte är avsedda för emballering eller förpackning av livsmedel.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • Emballage, förpackningar och transportkärl hanteras och förvaras ohygieniskt.
 • Renheten och helhet hos emballerings- och förpackningsmaterial har inte tagits om hand. Emballerings- och förpackningsmaterial klart brutna och smutsiga.
 • Emballering och förpackning av livsmedel utförs i lokaler som inte är lämpliga för emballering och förpackning av livsmedel. Förhållandena är ohygieniska.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021. 

Uppdateringar i version 5:

 • Anvisningen nr 2230/04.02.00.01/2021/5 ersätter anvisningen nr 2135/04.02.00.01/2021
 • Oiva-bedömningsanvisningar 5.5 för registrerade och godkända livsmedelslokaler har förenats
 • Anvisningen tillämpas i fortsättningen på både registrerade och godkända livsmedelslokaler.

5.6 Hygienen vid förvaring och lagring av livsmedel

Anvisning/version: 2136/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.1.2023

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas i alla livsmedelslokaler.
 • I anvisningen bedöms hygienen vid förvaring och lagring av såväl sådana råvaror och livsmedels som ska levereras ut på marknaden som sådana som är avsedda för företagarens eget bruk.
 • Anvisningen gäller lagring och förvaring av både förpackade och oförpackade livsmedel.
 • Livsmedelshygienen vid försäljning och servering av livsmedel bedöms i registrerade livsmedelslokaler i punkt 7.1
 • Hygienen för transportförhållanden bedöms i punkt 15.3.
 • Hanteringen av temperaturer för livsmedel som ska förvaras kallt bedöms i punkt 6.2.
 • Hanteringen av temperaturer för i livsmedel som ska förvaras varma bedöms i registrerade livsmedelslokaler i punkt 6.3.
 • Ytors och lokalers snygghet och renhet bedöms i punkter 3.1 och 3.2.
 • Förvaringen av förpackningsmaterial bedöms i punkt 5.5.
 • Överensstämmelse med kraven för förpacknings- och livsmedelskontaktmaterial bedöms i punkt 14.1.
 • Åtskiljandet av allergener kontrolleras i punkt 10.1.

Saker som ska kontrolleras:

 • Livsmedlens lagrings- och förvaringsförhållanden.
 • Åtskiljandet av andra material, varor och produkter än livsmedel från livsmedlen.
 • Livsmedlens lagercirkulation.
 • Livsmedelsdugligheten hos livsmedel som förvaras och lagras i livsmedelslokalerna
  • Till exempel hos sådana livsmedel som används vid tillagning och servering och som för detta ändamål förvaras i öppnade omslag, förpackningar eller öppna behållare.
 • Hantering av hållbarhetstider, till exempel:
  • Avlägsnande av livsmedel som överskridit det sista användningsdatumet från förvaringslokalerna.
  • Märkning och hantering av användningstider för livsmedel, halvfabrikat och mellanprodukter som tillverkats i livsmedelslokalerna.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Livsmedlen och råvarorna förvaras på ställen som reserverats för dem och i förhållanden som lämpar sig för dem så som lagstiftningen förutsätter.

Lagringen och förvaringen av andra varor och produkter än livsmedel orsakar inte att livsmedelssäkerheten försvagas.

Produkterna i lager är i god ordning och lagercirkulationen fungerar , det vill säga att produkter som åldras först tas från lagret före nyare produkter.

Tidpunkterna för användningen av livsmedel är under kontroll: råvaror eller produkter som blivit gamla tas bort från lager och andra förvaringsutrymmen.

Kondensvatten bildas inte på ytorna till råvaror och färdiga livsmedel.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

I lagercirkulationen eller ordning förekommer missförhållanden, som inte försvagar eller äventyrar livsmedelssäkerheten.

I livsmedelslagret förvaras små mängder varor som inte hör dit, men livsmedelssäkerheten försvagas inte.

I livsmedelslokalen hanteras i huvudsak användningstiderna för öppnade förpackningar och/eller mellanprodukter korrekt, men det förekommer sporadiskt små brister i till exempel märkningen av öppningsdatum eller annan hantering av användningstider.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

Förvaringen och lagringen av livsmedel sker på ett sådant ställe och i sådana förhållanden, som försvagar livsmedelssäkerheten. Till exempel bildas rikligt med kondensvatten eller is på livsmedelsförpackningarnas ytor.

I lagret förekommer livsmedel som blivit gamla.

I lagret förvaras material, varor eller produkter, som kan försvaga livsmedelssäkerheten. Till exempel förvaras tvättmedel i närheten av livsmedel så att det finns risk för kontaminering av livsmedlen.

I lagret används smutsiga förvaringspallar.

Livsmedelsförpackningar förvaras direkt på golvet.

Sådana livsmedel förvaras oskyddade, som borde vara skyddade.

Användningstiderna för livsmedel som förvaras i öppnade förpackningar för tillagning eller servering är inte under kontroll.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

Förvaringen och lagringen av livsmedel sker på ett sådant ställe och i sådana förhållanden, som äventyrar livsmedelssäkerheten.

I lagret förekommer före detta livsmedel som är otjänliga som livsmedel.

Lagringen och förvaringen av andra produkter än livsmedel äventyrar livsmedelssäkerheten. Till exempel farliga ämnen, TSE-riskmaterial eller mycket smutsiga varor förvaras i omedelbar närhet av livsmedel.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021.

Uppdateringar i version 3:

 • Till anvisningen har fogats bedömningsanvisningen REH 6.1 (Förvaring av livsmedel) som tas ur bruk.
 • Anvisningen tillämpas i fortsättningen på både registrerade och godkända livsmedelslokaler.
 • I avsnittet Att beakta har tillsatts de rätta bedömningspunkter för följande: livsmedels hygien samt hantering av hållbarhet och försäljningstid vid försäljning och servering, hygien vid transportförhållanden, temperaturkontroll av livsmedel som ska förvaras varma, förvaring av förpackningsmaterial, förpacknings- och livsmedelskontaktmaterials överensstämmelse med kraven och åtskiljandet av
 • Punkten ”Förpackningsmaterial förvaras skyddade” har strukits från bedömningsexemplen. Detta bedöms i punkt 5.5.
 • Bedömningsexempel har satts till och ändrats.

5.7 Hygienen vid hantering och lagring av biprodukter

Anvisning/version: 2137/04.02.00.01/2021/6, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 • Produktionen av biprodukter som en del av de normala produktionsprocesserna i anläggningen omfattas av det godkännande av anläggningen och den livsmedelstillsyn som livsmedelslagen förutsätter. Den övriga biproduktverksamheten omfattas av lagstiftningen om och tillsynen över biprodukt- eller foderbranschen.
 • Denna anvisning tillämpas på insamling, hantering, klassificering, sortering, lagring och märkning av biprodukter av animaliskt ursprung i livsmedelsanläggningar.
 • I denna punkt bedöms hygienen vid hantering och lagring av biprodukter till den del som den kan medföra en risk med tanke på livsmedelssäkerheten. Sålunda bedöms inte till exempel åtskiljandet av olika biproduktkategorier från varandra eller lagringen av biprodukter utanför lokalerna där livsmedel produceras.
 • Sådan verksamhet i anläggningen, som omfattas av lagstiftningen om och tillsynen över biprodukter, såsom åtskiljandet av biproduktkategorier från varandra och den verksamhet som sker på biproduktavdelningen i sin helhet bedöms i punkt 5.8. Resultaten av i punkt 5.8 gjorda bedömningar syns inte på Oiva-rapporten utan endast i kontrollprotokollet.
 • Hanteringen av TSE-riskmaterial bedöms i punkt 8.1.
 • Sändningen av biprodukter, handelsdokumenten, transportförhållandena och temperaturerna bedöms i punkt 15.5.

Saker som ska kontrolleras:

 • Insamlingen, hanteringen, klassificeringen, sorteringen, lagringen och märkningen av biprodukter i lokalerna där livsmedel produceras.
 • Åtskiljandet av biprodukterna från livsmedlen och förhindrandet av att livsmedel korskontamineras.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del. Exempel:

I anläggningen finns ett hygieniskt system för avlägsnande av biprodukter och som livsmedel otjänliga biprodukter avlägsnas så fort som möjligt särskilt från sådana livsmedelsproduktionslokaler, där oskyddade livsmedel hanteras.

Biprodukterna kan identifieras (märks i anläggningen på ett identifierbart sätt) och hålls åtskilda från livsmedlen under insamling och förvaring.

Kärlen och redskapen som reserverats för insamling, hantering och förvaring av biprodukter används inte för insamling, hantering och förvaring av livsmedel.

Hanteringen och lagring av biprodukter av animaliskt ursprung i livsmedelslokaler görs i förhållanden som hindrar korskontamination och vid behov i utrymmen som anvisats för dessa.

Förvaringsutrymmena är tillräckliga, tillräckligt skilt från lagring av livsmedel och hygieniska.

Egenkontrollen är tillräcklig och lämplig.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

I märkningen av förvaringskärlen förekommer sporadiska missförhållanden, ändå så att det inte i något stadium föreligger någon risk för blandning med eller livsmedel.

I bokföringen av korrigerande åtgärder förekommer små missförhållanden, men de korrigerande åtgärderna har ändå varit rätta och tillräckliga.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

Biproduktkärlen är trasiga eller så läcker de eller så överfylls de eller så hålls de inte tillräckligt rena, varvid hygienen och livsmedelssäkerheten i anläggningen försvagas.

Märkningarna av biprodukterna är bristfälliga eller saknas på några kärl så, att livsmedelssäkerheten försvagas.

Korskontamination har inte tillräckligt förhindrats och hanteringen och lagringen av biprodukter försvagar livsmedelssäkerheten.

Korrigerande åtgärder har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser förekommit eller så har de korrigerande åtgärderna i avvikelsefall varit oriktiga eller otillräckliga.

Kärl för kategori 3-biprodukter används för förvaring av livsmedel eller vice versa och livsmedelssäkerheten försvagas.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

Kärlen och redskapen som reserverats för insamling, hantering och förvaring av biprodukter av kategori 1 eller 2 används för insamling, hantering och förvaring av livsmedel eller vice versa och livsmedelssäkerheten äventyras.

Korskontamination har inte förhindrats och hanteringen och lagringen av biprodukter äventyrar livsmedelssäkerheten, biprodukter av kategori 1 eller 2 och oskyddade livsmedel lagras till exempel i samma lokal.

Korrigerande åtgärder har inte bokförts ens i sådana fall, då bokföring förutsätts eller så har korrigerande åtgärder inte vidtagits eller så har de varit otillräckliga och livsmedelssäkerheten äventyras.

Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Kontrollförordningen (EG) nr 2017/625
 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, bilaga II
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004, bilaga III avsnitt I, kapitel IV och avsnitt II, kapitel IV.
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6 §
 • JSMf om livsmedelstillsyn 315/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021 36 §, 38 §
 • Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009, artiklarna 4, 7-10, 21, 25-26 och 29
 • Livsmedelsverkets anvisning ”Hanteringen av och tillsynen över animaliska biprodukter i godkända livsmedelslokaler”.

Uppdateringar i version 6:

 • Förteckning över anvisningar uppdaterad.

5.8 Produktionen av biprodukter och biprodukternas spårbarhet

Anvisning/version: 2138/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 2.1.2024

Bedömningen syns inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla godkända livsmedelslokaler (anläggningar).
 • Produktionen av biprodukter som en del av de normala produktionsprocesserna i anläggningen omfattas av det godkännande av anläggningen och den livsmedelstillsyn som livsmedelslagen förutsätter. Den övriga biproduktverksamheten omfattas av lagstiftningen om och tillsynen inom biprodukt- och/eller foderbranschen.
 • Denna anvisning tillämpas på insamling, hantering, klassificering, sortering, lagring, märkning och transport av biprodukter av animaliskt ursprung till de delar som det rör sig om sådan verksamhet, som omfattas av lagstiftningen om biprodukt- och/eller foderbranschen och som inte medför någon risk med tanke på livsmedelssäkerheten.
 • I denna punkt bedöms åtskiljandet av biproduktkategorierna från varandra och verksamheten som äger rum på biproduktavdelningen eller på anläggningar som står i förening med livsmedelslokal men är registrerade eller godkända enligt biproduktförordningen. Här bedöms också sådan verksamhet, som hänför sig till transporterna och som omfattas av lagstiftningen om biprodukt- och/eller foderbranschen. Resultaten av dessa bedömningar syns inte på Oiva-rapporten utan endast i kontrollprotokollet.
 • Om anläggningen hanterar eller levererar biprodukter härledda från anläggningens egen livsmedelsproduktion till foderbruk, skall anläggningen registreras som foderföretagare. Om anläggningen mottar biprodukter från andra anläggningar för senare leverering av dessa till råmaterial av pälsdjursfoder, skall anläggningen registreras som uppsamlingscentral. Om anläggningen tillverkar konsumentförpackat foder för sällskapsdjur, förutsätts godkännande för anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder.
 • En anläggning som sänder bort biprodukter svarar alltid för att den överlåter biprodukterna för transport till ett korrekt registrerat och godkänt företag. Den sändande anläggningen svarar också för att biprodukterna sänds till en tillåten destination, även om transporten är utlagd på entreprenad, och att handelsdokument ska uppgöras och att den innehåller tillräckliga och rätta information.
 • Oberoende av om anläggningen ordnar transporten av biprodukter själv eller om transporten är utlagd på entreprenad, ska den sändande anläggningen alltid ha bokföring över biprodukterna som ska sändas iväg.
 • Till de delar som biproduktverksamheten i anläggningen kan medföra en risk med tanke på livsmedelssäkerheten i anläggningen, bedöms det i punkt 5.7 Hygienen vid hantering och lagring av biprodukter.
 • Till de delar som biproduktverksamheten i anläggningen kan medföra en risk med tanke på livsmedelssäkerheten under transport, bedöms det i punkt 15.5 Sändningen av biprodukter, handelsdokumenten, transportförhållandena.

Saker som ska kontrolleras:

 • Åtskiljandet av olika biproduktkategorier i alla stadier av verksamheten.
 • Insamlingen, hanteringen, klassificeringen, sorteringen, lagringen och märkningen av biprodukter på biproduktavdelningen.
 • Foderdugligheten av biprodukter som levereras till foderbruk och kontrollen av detta.
 • Biproduktkategoriernas identifiering på biproduktavdelningen och under transport.
 • Handelsdokumenten vid transport av biprodukter (transporthandlingarna), biprodukternas spårbarhet inberäknad.
 • Uppföljningen av sända mängder biprodukter.
 • Att biprodukterna sänds till ett sådant objekt, som det enligt lagstiftningen är tillåtet att sända dem till.
 • Om transporten av biprodukter har lagts ut på entreprenad, överlåts biprodukterna för transport till ett korrekt registrerat eller godkänt transportföretag.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del. Exempel:

Biprodukterna av olika kategorier hålls åtskilda från varandra under insamling och förvaring. Om biprodukter som hör till olika kategorier ska kombineras, ska hela partiet behandlas enligt den nedre kategorin.

Biprodukterna som ska sändas bort (förpackningar, behållare eller fordon) är identifierade i enlighet med biproduktförordningen (biproduktkategorin och märkningstexten) och det föreligger inte någon risk att kategorierna blandas med varandra.

Biprodukterna som ska sändas iväg åtföljs av ett handelsdokument som fyllts i så att de säkert är spårbara och identifierbara.

Anläggningen för bok över försändelserna med olika biproduktkategorier och över mängderna av olika biproduktkategorier och sparar handelsdokumenten och hälsointygen som hänför sig till dem i minst två års tid.

Från anläggningen sänds biprodukter endast till destination som lagstiftningen tillåter, till exempel till företagare som registrerat eller godkänd sig i enlighet med biproduktförordningen (till exempel till en hanteringsanläggning eller anläggning som tillverkar foder för pälsdjur).

Anläggningen har registrerats som foderföretagare om biprodukter levereras till foderbruk från anläggningen. Denna verksamhet har beaktats i egenkontrollsystem.

Anläggningar som skall registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen har registrerats/godkänts och finns i Livsmedelsverkets register. Dessa anläggningar har ett egenkontrollsystem.

Om biprodukter avsedda för foderbruk inte levereras vidare genast efter uppsamlingen, kyls/fryses/syrabehandlas de tillräckligt snabbt. Den mikrobiologiska kvaliteten och foderdugligheten av biprodukter som är avsedda föd foderbruk kontrolleras.

Förpackningspåskrifterna för syrabehandlat foder avsedd för pälsdjur och färdigt foder för sällskapsdjur är i enlighet med kraven (kraven gäller inte obehandlat råvara).

Företaget som transporterar biprodukter är korrekt registrerat eller godkänt.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden.

Exempel:

Sorteringen av biprodukterna och blandningen av olika biproduktkategorier har i praktiken gjorts på lämpligt sätt och märkningarna är korrekta, men aktören har inte definierad till vilka kategorier materialen som blandats hör utgående från sin riskkategori enligt biproduktförordningen.

I identifiering av biprodukter eller handelsdokumenten förekommer sporadiskt små brister eller inexaktheter. Biprodukterna är ändå spårbara och identifierbara och det föreligger ingen risk att olika biproduktkategorier blandas med varandra.

Biprodukter levereras till foderbruk med adekvata handelsdokument och så att produkternas fodergiltighet inte har lidit, men foder har inte beaktats i egenkontrollplanen.

Anläggningen som skall registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen har små brister i sitt egenkontrollsystem eller det är inte helt uppdaterad.

Förpackningspåskrifterna för syrabehandlat foder avsett för pälsdjur / konsumentförpackat foder för sällskapsdjur är inte helt i enlighet med kraven.

Aktören har inget system för att kontrollera att biprodukter som levereras till foderbruk är foderdugliga.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer tydliga missförhållanden.

Exempel:

I handelsdokumenten och identifieringen förekommer sådana brister, att biprodukterna inte helt är spårbara och det är möjligt att olika biproduktkategorier blandas med varandra.

Det finns ingen bokföring över mängderna biprodukter som ska sändas iväg.

Anläggningen har inte registrerats som foderföretagare, fast biprodukter levereras till foderbruk från anläggningen.

Anläggningen som skall registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen har uppenbara brister i sitt egenkontrollsystem.

Den mikrobiologiska kvaliteten av biprodukter som levereras till foder har uppenbara brister.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer allvarliga missförhållanden eller företagaren har inte rättat till missförhållandena inom utsatt tid.

Exempel:

Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

All information som förordningarna om biprodukter förutsätter saknas i handelsdokumenten eller på transportkärlen/förpackningarna och biprodukterna är därför inte spårbara.

Biprodukter sänds till något annat än en sådan bearbetningsanläggning, som avses lagstiftningen om biprodukter.

Företaget som transporterar biprodukter är inte korrekt registrerat eller godkänt.

I samband med livsmedelsanläggningen finns en anläggning som skall registreras eller godkännas enligt biproduktförordningen (såsom en uppsamlingscentral eller en anläggning för tillverkning av sällskapsdjursfoder), men registreringen/godkännanden har inte gjorts.

Anläggning som har registrerats eller godkänts enligt biproduktförordningen har inte ett egenkontrollsystem.

Syrabehandlat pälsdjursfoder/konsumentförpackat foder för sällskapsdjur är inte försedda med förpackningspåskrifter.

Skämda biprodukter eller sådana biprodukter som inte är foderdugliga enligt biproduktskategorin, levereras till foderbruk.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009, artiklarna 4, 21-23
 • Biproduktförordningens genomförandeförordning (EU) nr 142/2011, artikel 17, bilaga VIII
 • Lag om animaliska biprodukter 517/2015
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter 783/2015, 5§, bilaga 3
 • Foderlag 1263/2020, 6, 7, 14, 19, 21, 22 §
 • Livsmedelsverkets anvisning ”Hanteringen av och tillsynen över animaliska biprodukter i godkända livsmedelslokaler”
 • Livsmedelsverkets anvisning ”Leverans av biprodukter för användning som foder från anläggningar inom kött- och fiskbranschen”.

Uppdateringar i version 4:

 • Förteckning över lagstiftning och anvisningar uppdaterad.