09 Mottagningen av djur och uppgifterna om djuren

Publiceringsdatum: 1. juli 2021

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

9.1 Registerförfrågningarna

Anvisning/version: 2157/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Anvisningen tillämpas i slakterier, små slakterier och renslakterier, där nötkreatur slaktas.
 • Verksamheten och egenkontrollen i anläggningen vid märkning och identifiering av djur (kontrollen av öronmärkena och bristerna som uppdagas i dem) bedöms i punkt 9.4.

Saker som ska kontrolleras:

 • En registerförfrågan görs innan ett nötdjur tas för transport till slakt.
 • Anläggningen beaktar svaren på registerförfrågan, såsom förflyttningsbegränsningar, provtagningsbegäranden, slaktförbud och andra meddelanden.
 • Anläggningen meddelar fel i görandet av registerförfrågningar och avvikande svar på registerförfråganden och åtgärder som dessa orsakat till den officiella veterinären.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

En registerförfrågan görs om alla nötdjur avsedda för slakt innan de tas för transport. Svaren som erhållits kontrolleras och beaktas i verksamheten.

Eventuella fel och brister i registerförfrågningarna uppdagas i egenkontrollen och korrigerande åtgärder vidtas och antecknas på lämpligt sätt. Avvikelser och korrigerande åtgärder redogörs för den officiella veterinären.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • I bokföringen som hänför sig till registerförfrågningarna i anläggningen förekommer små brister i redovisningen av avvikelser och vidtagna korrigerande åtgärder.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • I görandet av registerförfrågningar sker fortlöpande fel.
 • Fel som gjorts i registerförfrågningarna eller avvikande svar på registerförfrågningarna eller åtgärderna som dessa orsakat meddelas inte till den officiella veterinären.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • Registerförfrågningar blir fortlöpande ogjorda eller så görs sådana inte alls.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Identifieringsförordningen (EG) nr 1760/2000
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur
 • Lag om ett system för identifiering av djur 238/2010
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur JSMf 326/2015
 • Förordningen om livsmedelstillsyn JSMf 315/2021
 • Förordningen om livsmedelshygien JSMf 318/2021
 • Eviras anvisning: Märkning av nötkreatur, registerförfrågning om nötkreatur och myndighetstillsynen över nötkreatur i slakterier och små slakterier 16007 (på finska).


Uppdateringar i version 4:

 • Anvisningen nr 2157/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10299
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad
 • Termen besiktningsveterinär har ersatts med officiell veterinär.

9.2 Informationen från livsmedelskedjan och andra motsvarande uppgifter

Anvisning/version: 2158/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas för livsmedelskedjeinformationens del på sådana slakterier, där husdjur, fjäderfä och hägnat vilt slaktas, och på motsvarande små slakterier. Anvisningen tillämpas också på renslakterier och för den informations del, som ska lämnas med fällt frilevande vilt på anläggningar där frilevande vilt hanteras.
 • Anvisningen tillämpas också för den informations del, som ska lämnas med fiskeriprodukter, på fiskanläggningar och för den informations del, som ska lämnas med ägg, på äggpackerier.
 • Enligt denna anvisning bedöms hur hanteringen av informationen från livsmedelskedjan och andra motsvarande uppgifter som ska lämnas till livsmedelsanläggningen överensstämmer med kraven.
 • Andra motsvarande uppgifter är till exempel:
  • handlingarna som ska lämnas med fällt frilevande vilt,
  • en utbildad persons anmälningar om preliminär besiktning av frilevande vilt,
  • uppgifterna som ska lämnas med levande fiskeriprodukter, uppgifterna om till exempel fångst-/upptagningsdagen och läkemedelsbehandlingar inberäknade jämte
  • eventuella uppgifter om läkemedelsbehandlingar av värphöns som ska lämnas till äggpackerierna.
 • I bedömningen beaktas om verksamheten överensstämmer med kraven, om god praxis följs och om egenkontrollen är tillräcklig och lämplig för att livemedelssäkerhetsriskerna ska kunna hanteras.
 • Kontrollen av hästars identitetshandling bedöms i punkt 9.5.
 • Undersökningarna av kvaliteten på obehandlad mjölk bedöms i punkt 17.9.
 • Hanteringen av riskerna som hänför sig till läkemedelsrester bedöms i punkt 17.11.

Saker som ska kontrolleras:

 • Hur man ber om, tar emot och bedömer information från livsmedelskedjan.
 • Hur resultaten av bedömningen av informationen från livsmedelskedjan lämnas till den officiella veterinären.
 • Egenkontrollen över de utsatta tiderna för lämnandet av informationen från livsmedelskedjan.
 • Hur missförhållanden som gäller informationen från livsmedelskedjan anmäls till den officiella veterinären.
 • Hur betydelsefull information lämnas som respons till primärproduktionsföretagaren.
 • Egenkontrollen över informationen som ska lämnas med fällt frilevande vilt och anmälningarna som en utbildad person lämnat.
 • Egenkontrollen över informationen som ska lämnas med levande fiskeriprodukter.
 • Egenkontrollen över informationen som ska lämnas med ägg.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del. Exempel:

 • Slakteriföretagaren har säkerställt att informationen från livsmedelskedjan lämnats till slakteriet inom utsatta tider och att det inte förekommer några uppenbara fel eller brister i den.
 • Slakteriföretagaren har bedömt informationen från livsmedelskedjan för varje djur eller djurkategori i avsikt att säkerställa att djuren kan godkännas för mottagning till slakteriet.
 • Slakteriföretagaren har företett informationen från livsmedelskedjan och resultaten av bedömningen av denna information för den officiella veterinären inom utsatt tid.
 • Slakteriföretagaren har lämnat informationen i köttbesiktningsbeslutet, sjukdomsfrekvensinformationen som avses i förordningen om uppföljning av sjukdomsfrekvens hos svin och annan betydelsefull information till primärproduktionsföretagaren.
 • Om slakteriföretagaren konstaterat att det förekommer fel i informationen från livsmedelskedjan, har han lämnat en anmälan om saken till den officiella veterinären och vidtagit åtgärder mot primärproduktionsföretagaren i avsikt att rätta till situationen.
 • Slakteriföretagaren har inte tagit emot djur i fråga om vilka det av informationen från livsmedelskedjan framgått omständigheter på basis av vilka djuren inte fått slaktas för att användas som livsmedel.
 • För livsmedelskedjeinformationens och andra motsvarande uppgifters del är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och de korrigerande åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga. I egenkontroll ingår anvisningar om hur man förfar vid avvikelser och hur tillsynsmyndigheten informeras. Avvikelser och korrigerande åtgärder har antecknats och myndigheterna har informerats. Bokföring över eventuella avvikelser och vidtagna korrigerande åtgärder finns att få.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • I följandet av tidsgränserna för lämnande av information från livsmedelskedjan förekommer små avvikelser.
 • För andra motsvarande uppgifters del förekommer små missförhållanden i egenkontrollen.
 • I bokföringen som ska föras över hur egenkontrollen omsatts i praktiken och över avvikelser eller korrigerande åtgärder förekommer små brister.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • Slakteriföretagaren har konstaterat att det förekommer brister i informationen från livsmedelskedjan, men han har inte vidtagit åtgärder mot primärproduktionsföretagaren i avsikt att rätta till situationen.
 • I egenkontrollbokföringen över bedömningen av informationen från livsmedelskedjan förekommer tydliga brister, sådan förs inte eller så bevaras inte bokföringen den tid som krävs.
 • För andra motsvarande uppgifters del förekommer missförhållanden i kontrollen av lämnade uppgifter.
 • Avvikelser har inte antecknats, fastän det framgår att avvikelser förekommit.
 • De korrigerande åtgärderna i avvikelsefall har varit oriktiga eller otillräckliga eller så finns ingen information om sådana.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • Slakteriföretagaren kontrollerar inte alls informationen från livsmedelskedjan om djuren.
 • Några resultat av bedömningen av informationen från livsmedelskedjan finns inte att få.
 • Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627
 • Genomförandeförordningen (EG) nr 2074/2005
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Förordningen om livsmedelstillsyn JSMf 315/2021
 • Förordningen om livsmedelshygien JSMf 318/2021
 • Förordningen om uppföljning av sjukdomsfrekvens hos svin JSMf 6/VLA/2012
 • Livsmedelsverkets anvisning 4929/04.02.00.01/2020/6: Information från livsmedelskedjan om djur till slakt
 • Livsmedelsverkets anvisning 5807/04.02.00.01/2020/4: Hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning.


Uppdateringar i version 4:

 • Anvisningen nr 2158/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10300
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad.

9.3 Transporten av djur

Anvisning/version: 2159/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på små slakteriers, slakteriers och renslakteriers djurtransporter.
 • Slakteriets egna djurtransporter och avtalstransportörernas transporter bedöms enligt samma principer så, att slakteriföretagaren i bägge fallen svarar för djurens renhet.
 • För renheten hos djur som privatpersoner sporadisk hämtar, svarar slakteriet till den mån att den som hämtar djuret vid behov instruerats om saken vid köptillfället.
 • Märkningen och identifieringen av djur bedöms i anvisning 9.4.
 • Kontrollen av hästars identitetshandlingar bedöms i anvisning 9.5.

Saker som ska kontrolleras:

 • Hur djurens renhet säkerställs före transporten
 • Djurtransportfordonets renhet
 • Djurens transportlådors renhet och material
 • Platsen för tvätt av djurtransportfordon med lämplig utrustning för rengöring, tvätt och desinficering
 • Har tvätt av djurtransportfordon godkänts på någon annan plats i samband med att anläggningen godkändes?
 • Lokalerna och utrustningen för tvätt och desinficering av djurens transportlådor och lokalen för förvaring av rena transportlådor i ett fjäderfäslakteri
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll (provtagnings- och undersökningsplanen) tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Djuren som tagits för djurtransport från en gård är rena.

Transportlådorna som används för transport av djur är tillverkade av ett rostfritt material och de är lätta att rengöra och desinficera.

Djurtransportfordonet är så rent, att djuren inte blir smutsiga under transporten.

Platsen där djurtransportfordon tvättas är lämpligt utrustad. 

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • Det förekommer små brister i renheten hos djur som tagits för djurtransport från en gård. Åtgärderna som slakteriföretagaren riktat mot djurtransportören har varit riktiga och tillräckliga.
 • Det förekommer små brister som inte påverkar djurens renhet i rengöringen och desinficeringen av transportlådorna som används för transport av djur.
 • Det förekommer små brister i djurtransportfordons renhet, men djuren blir inte smutsiga under transporten i den grad att det försvagar livsmedelssäkerheten/slakthygienen.
 • Det förekommer små brister i utrustningen på den plats där djurtransportfordon tvättas men det orsakar inte att djuren smutsas ned under transporten.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • Det förekommer brister i renheten hos djur som tagits för djurtransport från en gård. Åtgärderna som slakteriföretagaren riktat mot djurtransportören i avvikelsefall har varit otillräckliga.
 • Det förekommer brister i rengöringen och desinficeringen av transportlådorna som används för transport av djur, som påverkar djurens renhet.
 • Det förekommer brister i djurtransportfordonets renhet och djuren smutsas ned under transporten så att livsmedelssäkerheten försvagas.
 • Det i utrustningen på den plats där djurtransportfordon tvättas förekommer missförhållanden som orsakar att djuren smutsas ned under transporten.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Djuren som tagits för djurtransport från en gård är smutsiga. Slakteriföretagaren har inte vidtagit korrigerande åtgärder.
 • I rengöringen och desinficeringen av transportlådorna som används för transport av djur förekommer brister som påverkar djurens renhet.
 • I ett djurtransportfordons renhet förekommer missförhållanden och det att djuren smutsas ned under transporten äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Utrustningen på den plats där djurtransportfordon tvättas är bristfällig och tvätten kan inte utföras på lämpligt sätt eller så är djurlokalerna smutsiga efter tvätten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004 bilaga II avsnitt II, bilaga III avsnitt I kapitel I och II, bilaga III avsnitt II kapitel I och II
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021.


Uppdateringar i version 2:

 • Anvisningen nr 2159/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10301
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad.

9.4 Märkningen och identifieringen av djur

Anvisning/version: 2160/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Anvisningen tillämpas i slakterier, renslakterier och små slakterier.
 • I bedömningen beaktas om verksamheten överensstämmer med kraven, om god praxis tillämpas och om egenkontrollen är tillräcklig och lämplig för att livemedelssäkerhetsriskerna ska kunna hanteras.
 • Om frågorna som hänför sig till kontrollen av hästars identitetshandlingar ges instruktioner i punkt 9.5. Om frågorna som hänför sig till registerförfrågningar som gäller nötkreatur ges instruktioner i punkt 9.1.

Saker som ska kontrolleras:

 • Har slakteriet tagit emot, överlåtit, tagit för transport eller slakt omärkta eller bristfälligt märkta djur.
 • Förteckningen som slakteriföretagaren håller över nötdjuren, svinen, fåren och getterna man slaktat.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven och egenkontrollen är tillräcklig och lämplig för att livsmedelssäkerhetsriskerna ska kunna hanteras. Företagaren har reagerat snabbt och effektivt i avsikt att eliminera missförhållanden. Exempel:

 • I slakteriets egenkontroll har beskrivits hur uppgifterna om och ursprunget för djuren som tagits för slakt kontrolleras och hur djuren identifieras. Slakteriets bokföring över saker och ting är fullständig.
 • Slakteriet har inte tagit emot, överlåtit, tagit för transport eller slakt omärkta eller bristfälligt märkta djur. Om slakteriet tagit bristfälligt märkta djur för slakt, följer dokumenteringen av saken Livsmedelsverkets instruktioner.
 • Slakteriet håller en sådan förteckning över nötdjuren, svinen, fåren och getterna man slaktat, som författningarna förutsätter.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Verksamheten överensstämmer huvudsakligen med kraven och egenkontrollen är tillräcklig och lämplig för att livsmedelssäkerhetsriskerna ska kunna hanteras. Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • I bokföringen som ska föras över hur egenkontrollen omsatts i praktiken, över avvikelser eller korrigerande åtgärder, förekommer små brister.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • Egenkontroll är inte uppdaterad.
 • Slakteriföretagaren godkänner bristfälligt märkta djur för slakt och kräver inte nödvändiga utredningar av djurens ursprung, registrering eller märkningar.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Slakteriet har ofta tagit emot, överlåtit, tagit för transport eller slakt omärkta eller bristfälligt märkta djur.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Lagen om ett system för identifiering av djur 238/2010
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelstillsyn 315/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur JSMf 326/2015
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin JSMf 720/2012
 • Märkning och registrering av får och getter JSMf 469/2005, JSMf 333/2006, JSMf 356/2008, JSMf 194/2010.


Uppdateringar i version 4:

 • Anvisningen nr 2160/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10302
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad.

9.5 Inspektion av hästarnas identitetshandlingar

Anvisning/version: 2161/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 1.9.2021

Att beakta:

 • Anvisningen tillämpas i slakterier och små slakterier, där hästdjur slaktas.
 • I bedömningen beaktas om verksamheten överensstämmer med kraven, om god praxis tillämpas och om egenkontrollen är tillräcklig och lämplig för att livemedelssäkerhetsriskerna ska kunna hanteras.

Saker som ska kontrolleras:

 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.
 • Kontrollerar slakteriet identitetshandlingen för hästar.
 • Kontrollerar slakteriet att identitetshandlingen tillhör hästen som kommit till slakt.
 • Kontrollerar slakteriet de punkter i identitetshandlingen, som gäller behandling med läkemedel.
 • Levererar slakteriet identitetshandlingen till officiella veterinären före ante mortem -besiktningen.
 • Avlägsnandet av mikrochipset från slaktkroppen efter slakt och bortskaffandet av mikrochipset.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven och egenkontrollen är tillräcklig och lämplig för att livsmedelssäkerhetsriskerna ska kunna hanteras. Företagaren har reagerat snabbt och effektivt i avsikt att eliminera missförhållanden. Exempel:

 • I slakteriets plan för egenkontroll har beskrivits hur hästens identitetshandling kontrolleras med tillhörande åtgärder. Slakteriets bokföring över saken är fullständig.
 • Slakteriet kräver en identitetshandling för alla hästar som kommer till slakt och kontrollerar identitetshandlingen för alla hästar som kommit till slakt.
 • Slakteriet kontrollerar att identitetshandlingen är ursprunglig eller att den förnyats enligt kraven som möjliggör att hästen fortfarande är lämplig för slakt.
 • Slakteriet kontrollerar att identitetshandlingen tillhör hästen som kommit till slakt genom att jämföra mikrochipsets nummer och/eller identifieringsuppgifterna som antecknats i identitetshandlingen med hästen.
 • Slakteriet kontrollerar de uppgifter i identitetshandlingen, som gäller behandling med läkemedel för att säkerställa att det inte är förbjudet att slakta hästen för användning som livsmedel och att slaktkarenstiden på sex månader som eventuellt fastställts för hästen löpt ut.
 • Slakteriet levererar identitetshandlingen till officiella veterinären före ante mortem -besiktningen.
 • Slakteriet avlägsnar mikrochipset från slaktkroppen och bortskaffar det i enlighet med givna anvisningar.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Verksamheten överensstämmer huvudsakligen med kraven och egenkontrollen är tillräcklig och lämplig för att livsmedelssäkerhetsriskerna ska kunna hanteras. Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • I bokföringen som ska föras över hur egenkontrollen omsatts i praktiken och över avvikelser eller korrigerande åtgärder förekommer små brister.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • Egenkontrollen är inte uppdaterad.
 • I egenkontrollen ingår inte någon beskrivning av hur hästars identitetshandling kontrolleras, men företagaren kontrollerar ändå identitetshandlingarna.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Slakteriföretagaren jämför inte uppgifterna i identitetshandlingen med identitetsuppgifterna om hästen.
 • Slakteriföretagaren godkänner en häst till slakt, fastän det i hästens identitetshandling finns en anteckning om att den ska avlägsnas från livsmedelskedjan eller hästens slaktkarenstid på sex månader inte löpt ut.
 • Slakteriföretagaren godkänner en häst till slakt fast identitetshandlingen inte innehåller en del angående behandlingar med läkemedel som krävs.
 • Slakteriföretagaren godkänner en sådan häst till slakt, som har en ersättande identitetshandling eller som har en duplikat av identitetshandlingen (som inte utnyttjar sex månaders undantagsförfarandet) utfärdat efter 1.7.2009.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002/EG
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur
 • Bilaga 1 och artikel 37 av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), tillämpas tills 27.1.2022
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/577 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 vad gäller innehållet i och formatet för den information som krävs för att tillämpa artiklarna 112.4 och 115.5 och som ska ingå i den identitetshandling som gäller under hästdjurets hela livstid som avses i artikel 8.4 i den förordningen, tillämpas från och med 28.1.2022
 • Livsmedelverkets anvisning 15438/2: Kontroll av identitetshandlingen för ett hästdjur till slakt (endast på finska).


Uppdatering i version 3

 • Termen besiktningsveterinär har ändrats till officiell veterinär
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad
 • Anvisningen nr 2161/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10303
 • Anvisningen 15438/2 ersätter anvisning 16014
 • Flyttats från ”BÖR KORRIGERAS” till ”DÅLIG” en situation där slakteriföretagaren godkänt en häst till slakt fast identitetsbehandlingen inte innehåller en del angående behandlingar med läkemedel som krävs.
 • Flyttat från ”BÖR KORRIGERAS” till ”DÅLIG” en situation där slakteriföretagaren godkänt en häst till slakt med förnyad identitetsbehandling som orsakar slaktförbud.

9.6 Bokföringen över djur som tagits till slakt

Anvisning/version: 2162/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna punkt tillämpas på slakterier och små slakterier för rött kött och fjäderfä och på renslakterier och slakterier för hägnat vilt.
 • Registerförfrågningarna bedöms i punkt 9.1
 • Informationen från livsmedelskedjan bedöms i punkt 9.2
 • Märkningen och identifieringen av djur bedöms i punkt 9.4
 • Kontrollen av hästars identitetshandlingar bedöms i punkt 9.5.

Saker som ska kontrolleras:

 • Slakteriföretagarens bokföring över djuren som tagits till slakt
 • Slakteriföretagarens bokföring över djuren som avlägsnats från produktionsprocessen
 • Att antalet djur som avlägsnats från produktionsprocessen och antalet slaktade djur överensstämmer med antalet djur som tagits till slakt
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen för egenkontroll tillämpande bilagan ”Egenkontrollens tillräcklighet och lämplighet” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Slakteriföretagaren har bokföring över djuren som tagits till slakt och djuren som avlägsnats från produktionsprocessen.

Bokföringen är tillräckligt tillförlitlig för att säkerställa att djuren som tagits till slakt och djuren som avlägsnats från produktionsprocessen redovisats.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • I bokföringen över djuren som tagits till slakt och djuren som avlägsnats från produktionsprocessen har förekommit små brister eller inexaktheter till exempel i antecknandet av datumen.
 • Bokföringen över djuren som tagits till slakt och djuren som avlägsnats från produktionsprocessen har ändå motsvarat antalet djur som slaktats och avlägsnats från produktionen.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • Bokföringen över djuren som tagits till slakt eller djuren som avlägsnats från produktionsprocessen motsvarar inte antalet djur som slaktats och avlägsnats från produktionsprocessen.
 • Bokföringen som gjorts för hand är svårtydd.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Bokföringen inte är tillräckligt tillförlitlig för att säkerställa att djuren som tagits till slakt och djuren som avlägsnats från produktionsprocessen redovisats.
 • Över djuren som tagits till slakt eller djuren som avlägsnats från produktionsprocessen har inte förts bok.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021.


Uppdateringar i version 5:

 • Anvisningen nr 2162/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10304
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad.

9.7 Åtskiljandet av djuren som kommit till slakteriet

Anvisning/version: 2163/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna punkt kontrolleras i slakterier för husdjur, fjäderfä och hägnat vilt och motsvarande små slakterier och i renslakterier och inrättningar för vilthantering.
 • I denna punkt kontrolleras åtskiljandet av levande djur och arrangemangen i mottagningslokalerna i ett slakteri, litet slakteri eller renslakteri, såsom i djurstallet eller inhägnaden.
 • I denna punkt kontrolleras också mottagningen och vid behov åtskiljandet av frilevande vilt, björnar (kan komma flådda dvs. som slaktkroppar) jämte hägnat vilt och bison (kan komma avlivade och icke flådda).
 • Vid bedömning beaktas om verksamheten överensstämmer med kraven, om informationen från livsmedelskedjan beaktas i åtskiljandet av djuren, om egenkontrollen är tillräcklig och lämplig och om god praxis iakttas.
 • Förhindrandet av korskontamination i slaktprocessen allt från bedövningen framåt bedöms i punkt 5.2 ”Åtskiljandet av verksamheter med olika hygiennivåer”.
 • Åtskiljandet av svin som härstammar från kontrollerade uppfödningsförhållanden och vanliga svin från varandra i avsikt att säkerställa, att trikinprover tas av de vanliga svinen bedöms i punkt 5.2.

Saker som ska kontrolleras:

 • Om faktorerna som hänför sig till informationen från livsmedelskedjan och identifieringen av djuren beaktas i åtskiljandet av djuren och i slaktarrangemangen.
 • Om det epidemiologiska läget på djurhållningsplatsen beaktas i slaktarrangemangen.
 • Om djur förläggs i karantän till exempel i sådana fall, då information från livsmedelskedjan inte lämnats före slakten.
 • Om djuren åtskiljs från andra djur och slaktarrangemangen till exempel då:
  • djur misstänks eller konstateras vara sjuka,
  • djur är skadade,
  • djuren är så smutsiga att slakthygienen kan äventyras,
  • djur på grund av konstaterad eller misstänkt salmonella eller saknade salmonellaresultat måste slaktas åtskilt efter den övriga slakten,
  • campylobakter har konstaterats bland djuren från en gård under på varandra följande slaktningar och djuren måste slaktas sist under dagen,
  • djuren kommer från EHEC-positiva gårdar eller
  • resultatet av ante mortem -besiktningen ger skäl till åtskiljande av djuren och slaktarrangemang.
 • Slakten av djur sist under dagen eller åtskilt från de övriga djuren
 • Egenkontrollen över frilevande vilts slaktkroppshygien och nedkylning av slaktkropparna och vid behov åtskiljandet av slaktkropparna
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del. Exempel:

 • Informationen från livsmedelskedjan har beaktats och kraven har följts i åtskiljandet av djuren som kommit till slakteriet och i slaktarrangemangen.
 • Djuren slaktas vid behov sist under dagen eller åtskilda så, att grundlig rengöring kan ske efter dem innan nästa djur slaktas.
 • Egenkontroll som gäller åtskiljandet av djuren som kommit till slakteriet är tillräcklig och lämplig för att livsmedelssäkerhetsriskerna ska kunna hanteras.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • I beaktandet av informationen från livsmedelskedjan i det stadium då djuren åtskiljs förekommer små missförhållanden.
 • I åtskiljandet av djuren och i slaktarrangemangen förekommer små missförhållanden, men djuren slaktas åtskilt så, att livsmedelssäkerheten inte äventyras.
 • I egenkontroll som gäller åtskiljandet av djuren som kommit till slakteriet förekommer små missförhållanden, men huvudsakligen har man förfarit på lämpligt sätt.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • I beaktandet av informationen från livsmedelskedjan i det stadium då djuren åtskiljs förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten.
 • I åtskiljandet av djuren och i slaktarrangemangen beaktas inte tillräckligt de åtgärder som sjukdom eller misstanke om sjukdom, skadade djur, dyngiga djur, egenkontrollen över EHEC och campylobakter eller resultatet av ante mortem -besiktningen förutsätter och livsmedelssäkerheten försvagas.
 • I tillräckligheten och lämpligheten hos egenkontroll och/eller i omsättandet av egenkontroll i praktiken förekommer brister som försvagar livsmedelssäkerheten.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • Informationen från livsmedelskedjan beaktas inte i det stadium då djuren åtskiljs och i slaktarrangemangen och livsmedelssäkerheten äventyras.
 • I åtskiljandet av djuren och i slaktarrangemangen beaktas inte tillräckligt de åtgärder som sjukdom eller misstanke om sjukdom, skadade djur, dyngiga djur, egenkontrollen över salmonella, EHEC och campylobakter eller resultatet av ante mortem -besiktningen förutsätter och livsmedelssäkerheten äventyras.
 • I tillräckligheten och lämpligheten hos egenkontroll och/eller i omsättandet av egenkontroll i praktiken förekommer brister som äventyrar livsmedelssäkerheten.
 • Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • Hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627
 • Genomförandeförordningen (EG) nr 2074/2005
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021
 • Jord och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser 316/2021
 • Eviras anvisning 16005: Lämnandet av information från livsmedelskedjan och tillsynen över detta
 • Eviras anvisning 16027: Hantering av kött från frilevande vilt och leverans av köttet till försäljning.


Uppdateringar i version 4:

 • Anvisningen nr 2163/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10305
 • Förteckning över lagstiftning uppdaterad.