12 Särskilda krav på enskilda livsmedel

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

12.1 Kosttillskott

Anvisning/version: 2169/04.02.00.01/2021/7, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en livsmedelsföretagare tillverkar eller låter tillverka eller inför (från inre marknaden eller tredje länder) sådana kosttillskott, som avses i förordningen 78/2010 om kosttillskott.

Det rekommenderas att följande punkter samtidigt kontrolleras

 • 11.4. Nya livsmedel och nya processer,
  varvid det säkerställs att också de övriga kännetecknande ämnena överensstämmer med kraven, och
 • 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och
 • 13.3. Marknadsföringen,
  varvid det säkerställs att också de övriga livsmedelsuppgifter överensstämmer med kraven.

Denna punkt kontrolleras i butiker (även distansförsäljning) och på serveringsställen endast, om butiken eller serveringsstället själv tillverkar, låter tillverka och/eller inför (från inre marknaden eller tredje länder) kosttillskott.

Saker som ska kontrolleras:
Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6. Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar följande:

 • Kraven på kosttillskottets sammansättning och renhet uppfylls:
  • kosttillskottet uppfyller kraven i definitionen på kosttillskott, dvs.
   • färdigt förpackat livsmedel i portionsform
   • den koncentrerade källan till näringsämnen eller andra näringsmässiga eller fysiologiskt verkamma ämnen,
   • avsedd att intas i små doser, och
   • till sin energimängd obetydlig med tanke på kosten,
  • vitaminerna, mineralämnena och föreningarna av dessa som använts vid framställningen av kosttillskott är tillåtna;
  • kemiska föreningar av vitaminer och mineralämnen som används vid tillverkningen av kosttillskott uppfyller de renhetskrav som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning),
  • vitaminet och/eller mineralämnet som kännetecknar kosttillskottet ingår i en betydande mängd i det rekommenderade dagliga intaget (minst 15 % av det dagliga referensintaget), 
  • det kännetecknande ämnet eller dess mängd som används vid tillverkningen av kosttillskottet orsakar ingen hälsofara, 
   • kosttillskottet innehåller inte för mycket vitaminer eller mineralämnen (överskridande av UL-värdet) eller andra ämnen (ämnen som begränsas i bilaga III till del B i förordningen om berikning), 
   • vid tillverkningen av kosttillskott har inte använts ämnen
    • som enligt bilaga III till del A i förordningen om berikning är förbjudna
    • nya livsmedel som inte har godkänts (bedöms på rad 11.4),
  • det har säkerställts om de ämnen i läkemedelsföreteckningen som använts vid tillverkningen av kosttillskottet påverkar klassificeringen av kosttillskottet (läkemedel eller inte).
 • Kraven på livsmedelsuppgifter för kosttillskott uppfylls:
  • kosttillskottet säljs färdigt förpackat under benämningen "kosttillskott",
  • kosttillskottets sammansättning för de kännetecknande ämnenas och dess mängders del motsvarar de uppgifter som getts,
  • de specifika ämnena i kosttillskottet och dess mängder har deklarerats på lämpligt sätt,
  • obligatoriska uppgifter englit förordningen om kosttillskott har getts,
  • vid behov har de obligatoriska uppgifter som krävs enligt bilaga III del B till förordningen om berikning getts,
 • Anmälan till Livsmedelverket om utsläppande av kosttillskottet på marknaden eller om ändring av sammansättningen av kosttillskottet har lämnats.

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:

 • med granskningar av påskrifterna, recepten och handlingarna,
 • vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Kosttillskotten uppfyller ovan nämnda krav.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Kosttillskotten uppfyller i huvudsak ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:

 • det förekommer små brister i livsmedelsuppgifterna som ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven
  • till exempel namnen på de kategorier av näringsämnen eller ämnen som kännetecknar produkten eller uppgift om arten av dessa näringsämnen eller ämnen saknas,
 • endast för en del av kosttillskotten som har släppts ut på marknaden har lämnats anmälningar till Livsmedelsverket.

OBS. Om alla kosttillskott som införts på marknaden inte har anmälts till Livsmedelsverket trots upprepade anmärkningar, ges vitsordet Bör korrigeras.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Kosttillskotten uppfyller inte ovan nämnda krav, utan de innehåller väsentliga missförhållanden, till exempel:

 • kosttillskottet uppfyller inte definitionen för kosttillskott
  • till exempel är ett vanligt livsmedel marknadsförs som kosttillskott,
 • man kan inte försäkra sig om produktens klassificering (kosttillskott/läkemedel) eller sammansättning, eftersom handlingarna är bristfälliga eller helt saknas,
 • vitaminet eller mineralämnet som kännetecknar kosttillskottet ingår inte i en betydande mängd i den rekommenderade dygndosen,
 • någon av de obligatoriska livsmedelsuppgifterna enligt förordningen om kosttillskott eller enligt bilaga III del B till förordningen om berikning saknas helt,
 • om kosttillskotten som ska släpps ut på marknaden har inte lämnats anmälningar till Livsmedelsverket.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I kosttillskottet förekommer missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse eller återkallelse, till exempel att:

 • kännetecknande ämnena i kosttillskottet är inte tillåtna
  • till exempel innehåller kosttillskottet en förbjuden näringsämnesförening eller ämnen som är förbjudna enligt bilaga III del A till förordningen om berikning, 
 • vitaminet, mineralämnet eller något annat kännetecknande ämne som tillsatts ingår i en så stor mängd i det dagliga intaget av kosttillskottet, att det kan äventyra konsumentens säkerhet
  • till exempel överskridning av UL-värdena för vissa vitaminer och mineralämnen del (bedöms alltid från fall till fall) eller överskridning av den maximimängd som anges i bilaga III  del B till förordningen om berikning.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott 78/2010 (i anvisningen Förordningen om kosttillskott)
 • Europarlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (senaste konsoliderade versionen) (tillåtna källor för näringsämnen)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer, mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel (i anvisningen Förordningen om berikning)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, bilaga XIII (dagliga referensintag)
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6 § (anmälningsskyldighet)
 • Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning 183/2022 (ämnen i läkemedelsförteckningen)
 • Handbok om kosttillskott (17012/5)
 • Kommissionens vägledning (December 2012): Vägledning för behöriga myndigheter om tillåtna avvikelser för näringsvärden som deklarerats på förpackningarna och om tillsynen över dem https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf.

Uppdatering i version 6:

 • Anvisningen har i sin helhet preciserats och omorganiserats.
 •   Raderat förmedling i punkten Att beakta.
 • Granskning av förbjudna eller begränsade ämnen i bilaga III till förordningen om berikning har lagts till i saker som ska kontrolleras.
 • Narkotika och dopingmedel har avlägsnats från de saker som ska kontrolleras, eftersom dessa bedöms i punkt 11.4 (Nya livsmedel och nya processer).
 • Preciserat och lagt till exempel på bedömningskriterierna, bl.a. ett omnämnande har lagts till om att vitsordet Bra kan ändras till vitsordet Bör korrigeras, om aktören trots upprepade anmärkningar inte gör anmälningar till Livsmedelsverket.
 • Förteckningen över lagstiftning och anvisningar har uppdaterats: förordningen om berikning har lagts till, lagstiftningen om narkotika och dopingmedel har strukits (narkotika och dopingmedel bedöms i punkt 11.4) samt
 • uppdaterat läkemedelsförteckningens nummer och länken i kommissionens toleransanvisning.

12.2 Livsmedel för specifika grupper

Anvisning/version: 2170/04.02.00.01/2021/8, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka eller inför (från inre marknaden eller tredje länder) sådana livsmedel för specifika grupper som avses i EPR förordning (EU) nr 609/2013:

 1. Modersmjölksersättningar eller tillskottsnäringar
 2. Barnmat
 3. Livsmedel för speciella medicinska ändamål
 4. Komplett kostersättning för viktkontroll.

Överensstämmelsen med kraven kan påvisas

 • med granskningar av påskrifterna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.

Det rekommenderas att följande punkter samtidigt kontrolleras

 • 13. 1 De obligatoriska informationerna som ska ges om livsmedel (förpackade och o förpackade livsmedel) och
 • 13.3. Marknadsföringen (utom modersmjölksersättningarna, livsmedlen för speciella medicinska ändamål och kompletta kostersättningarna för viktkontroll, för vilka marknadsföringen kontrolleras i denna anvisning), varvid man säkerställer att även de övriga märkningarna på förpackningarna överensstämmer med kraven.
 • 17.12-17.16, varvid man säkerställer att modersmjölksersättningen, tillskottsnäringen, det för spädbarn avsedda livsmedlet för speciella medicinska ändamål eller barnmaten inte innehåller rester av växtskyddsmedel i mängder som överstiger gränsvärdena.

Denna punkt kontrolleras i butiker eller på serveringsställen endast, om butiken eller serveringsstället själv tillverkar, låter tillverka eller inför (från inre marknaden och/eller tredje länder)  livsmedel för specifika grupper.

Saker som ska kontrolleras:
Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6. Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) för varje enskild grupp kontrollerar följande:

1. Modersmjölksersättningarna och tillskottsnäringarna:

 • Kraven på modersmjölksersättningens och tillskottsnäringens sammansättning och renhet uppfylls:
  • produkten är ätfärdig som sådan eller kan göras ätfärdig enbart genom tillsättning av vatten
  • produkten innehåller inget ämne i en sådan mängd, att det kan äventyra spädbarns eller småbarns hälsa
  • kraven som ställts på produktens sammansättning uppfylls (energi, protein, fettsyror, kolhydrater, vitaminer, mineralämnen och andra ämnen)
  • vid tillverkning har använts tillåtna proteinkällor
  • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana som använts vid tillverkning av produkten är tillåtna
  • de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen som använts vid tillverkning av produkten uppfyller renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
 • De särskilda kraven på livsmedelsinformation som ställts på modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar uppfylls (kraven tillämpas delvis också på framläggandet och reklamen):
  • produkten saluhålls förpackad under beteckningen modersmjölksersättning eller tillskottsnäring (vid behov föregången av ”mjölkbaserad”)
  • modersmjölksersättningens och tillskottsnäringens åldersrekommendation och andra obligatoriska märkningar har märkts ut på förpackningen
  • näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
  • förpackningarna är inte försedda med uttryck, märkningar eller bilder som är förbjudna på modersmjölksersättningar eller tillskottsnäringar
  • i märkningarna på förpackningarna på modersmjölksersättningar framförs inte andra påståenden än särskilt tillåtna närings- och hälsopåståenden
   • de enda godkända är omnämnanden som hänför sig till laktos och dokosahexaensyra (DHA)
 • Modersmjölksersättningen marknadsförs inte till konsumenter och man använder inte heller säljfrämjande metoder riktade till konsumenterna, utan eventuell reklam har begränsats till publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och till vetenskapliga publikationer avsedda för yrkespersoner inom hälsovården. Reklam innehåller endast vetenskaplig information som grundar sig på fakta.
 • Till Livsmedelsverket har lämnat en anmälan om att:
  • en modersmjölksersättning släppts ut på marknaden,
  • en sådan tillskottsnäring släppts ut på marknaden, som
   • tillverkats av proteinhydrolysater, eller
   • innehåller andra ämnen än de ämnen som nämnts i bilaga II till den delegerade förordningen (EU) 2016/127.

2. Barnmaten

 • Kraven på spannmålsbaserad barnmats och annan barnmats sammansättning och renhet uppfylls:
  • barnmaten innehåller inget ämne i en sådan mängd, som äventyrar barnets hälsa
  • kraven på spannmålsbaserad barnmats sammansättning för olika grupper uppfylls
  • kraven på övrig barnmats sammansättning uppfylls
  • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana som använts vid tillverkning av barnmaten är tillåtna
  • de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen som använts vid tillverkning av barnmaten uppfyller renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
 • De särskilda märkningskraven som ställts på barnmat uppfylls:
  • barnmatens åldersrekommendation och andra obligatoriska märkningar och tilläggsmärkningarna som skall göras vid behov har märkts ut på förpackningarna
  • näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen.

3. Livsmedlen för speciella medicinska ändamål

 • Produkten motsvarar definitionen på livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • Kraven på livsmedlens för speciella medicinska ändamål sammansättning och renhet uppfylls
  • produkten är sådan till sin sammansättning och sin kvalitet, att den tillfredsställer patientens särskilda näringsmässiga behov
  • ett näringsmässigt balanserat livsmedel för speciella medicinska ändamål uppfyller de sammansättningskrav som särskilt föreskrivits för det
  • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana som använts vid tillverkning av produkten är tillåtna
  • de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen som använts vid tillverkning av produkten uppfyller renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
 • De särskilda kraven på livsmedelsinformation som ställts på livsmedel för speciella medicinska ändamål uppfylls:
  • produkten saluhålls färdigt förpackad under beteckningen livsmedel för speciellt medicinskt ändamål eller kliniskt näringspreparat
  • näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
  • förpackningen är försedd med de obligatoriska tilläggsmärkningar som fastställts för livsmedel för speciella medicinska ändamål och de tilläggsmärkningar som ska göras vid behov
  • förpackningen är försedd med ett omnämnande om de sjukdomar, åkommor eller medicinska tillstånd som livsmedlet är avsett för uttryckt som ”För kostbehandling av …”
  • på förpackningen eller i reklamen har inte framförts några närings- eller hälsopåståenden,
  • på förpackningen eller i reklamen har produkterna inte förknippats med egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar eller getts en sådan bild att produkterna skulle ha sådana egenskaper.
 • En anmälan om att livsmedlet för speciella medicinska ändamål släppts ut på marknaden har lämnats till Livsmedelsverket.

4. Komplett kostersättning för viktkontroll

 • Produkten motsvarar definitionen på komplett kostersättning för viktkontroll
 • Kraven som ställts på kompletta kostersättningars sammansättning och renhet uppfylls
  • komplett kostersättning för viktkontroll uppfyller sammansättningskraven som särskilt fastställts för den
  • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana som använts vid tillverkning av produkten är tillåtna
  • de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen som använts vid tillverkning av produkten uppfyller renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
 • De särskilda kraven på livsmedelsinformation som ställts på kompletta kostersättningar för viktkontroll uppfylls:
  • produkten saluförs färdigt förpackad under beteckningen komplett kostersättning för viktkontroll
  • om produkterna tillhandahålls de ytterligare uppgifter som obligatoriskt ska tillhandahållas och de ytterligare uppgifter som ska tillhandahållas vi behov
  • näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
  • på kompletta kostersättningar för viktkontroll har inte hänvisats till hur snabbt eller hur mycket man kan gå ner i vikt om man använder produkten och om produkterna har inte heller framförts några närings- och hälsopåståenden
   • det enda godkända näringspåståendet är tillsatt fiber
  • omnämnandet om mycket lågt energiinnehåll (VLCD) och lågt energiinnehåll (LCD) har gjorts i överensstämmelse med kraven
  • Till Livsmedelsverket har lämnats en anmälan om att en komplett kostersättning för viktkontroll släppts ut på marknaden (gäller produkter som släppts ut på marknaden efter 27.10.2022).

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Sammansättningen hos och märkningarna på förpackningarna till livsmedel för specifika grupper överensstämmer med ovan nämnda krav.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Sammansättningen hos och märkningarna på förpackningarna till livsmedel för specifika grupper överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:

 • i påskrifterna eller handlingarna förekommer små brister som ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven.
 • endast för en del av de anmälningspliktiga produkterna som införts på marknaden har lämnats anmälningar till Livsmedelsverket.

OBS. Om alla livsmedel för specifika grupper som införts på marknaden inte har anmälts till Livsmedelsverket trots upprepade anmärkningar, ges vitsordet Bör korrigeras.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Sammansättningen hos och märkningarna på förpackningarna till livsmedel för specifika grupper överensstämmer inte med ovan nämnda krav, utan det förekommer väsentliga missförhållanden hos dem, såsom att:

 • näringsdeklarationen är bristfällig, otydlig eller svårläslig
 • mängden som angetts i receptet eller på förpackningen motsvarar inte den mängd som använts i produktionen
 • man kan inte försäkra sig om att de vid tillverkning använda vitaminernas, mineralämnenas och vissa andra näringsämnens kemiska föreningar är tillåtna och uppfyller renhetskraven som ställts på dem, eftersom handlingarna är bristfälliga
 • för de anmälningspliktiga produkterna som införts på marknaden har inte lämnats anmälningar till Livsmedelsverket
 • en modersmjölksersättning saknar omnämnande om att amning är överlägsen eller någon annan obligatorisk märkning
 • på förpackningen till eller i reklamen för ett livsmedel för speciella medicinska ändamål eller en komplett kostersättning för viktkontroll har framförts närings- eller hälsopåståenden
 • barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål eller komplett kostersättning för viktkontroll uppfyller inte sammansättningskraven som ställts på den
 • i märkningarna på förpackningen till ett livsmedel för speciella medicinska ändamål saknas ett omnämnande om att produkten ska användas under ledning av yrkesfolk inom hälsovården
 • en del av de obligatoriska uppgifterna om en komplett kostersättning för viktkontroll saknas.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I sammansättningen och märkningarna på förpackningen till livsmedel för specifika grupper förekommer fel som kräver omedelbar tillrättaläggelse och vid behov återkallelse, såsom att:

 • i preparatet ingår ett ämne i en sådan mängd, att det äventyrar konsumentens hälsa (för litet/mycket)
 • modersmjölksersättningen, tillskottsnäringen eller specialberedningen för spädbarn uppfyller inte sammansättningskraven som ställts på den
 • sammansättningen av barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål eller komplett kostersättning för viktkontroll avviker betydligt från de fastställda sammansättningskraven
 • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana inte är tillåtna i produktkategorin i fråga eller att renhetskraven på dem inte uppfylls
 • näringsdeklaration helt saknas
 • en modersmjölksersättnings eller tillskottsnärings
  • beteckning är felaktig eller saknas helt
  • i märkningarna på förpackningen saknas korrekta anvisningar om tillredning, användning, lagring och bortskaffande jämte en varning om hälsorisker som felaktig tillredning och lagring orsakar
 • i märkningarna på förpackningen till ett livsmedel för speciella medicinska ändamål saknas
  • ett omnämnande om den sjukdom, den åkomma eller det medicinska tillstånd som preparatet är avsett att användas för behandling av
  • vid behov ett omnämnande om det, huruvida produkten lämpar sig som enda näringskälla
  • vid behov ett omnämnande om att produkten är avsedd för en särskild ålderskategori
  • vid behov ett omnämnande om att användning av produkten orsakar en hälsorisk för personer, som inte lider av en sådan sjukdom, sådan åkomma eller sådant medicinskt tillstånd, som preparatet är avsett för
  • vid behov ett omnämnande om säkerhetsåtgärder och kontraindikationer
  • vid behov en varning om att produkten inte är avsedd för intravenöst eller parenteralt bruk
  • vid behov anvisningar om hur preparatet tillreds, används och lagras på korrekt sätt efter att förpackningen öppnats.
 • på förpackningen till eller i reklamen för ett livsmedel för speciella medicinska ändamål har produkten förknippats med egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar eller getts en sådan bild att produkten skulle ha sådana egenskaper.
 • i märkningarna på förpackningen till en komplett kostersättning för viktkontroll saknas nödvändig tillrednings- och bruksanvisning och det orsakar en allvarlig hälsorisk (bedöms från fall till fall).

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1798 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn 267/2010
 • Handels- och industriministeriets beslut om barnmat (789/1997).

Uppdateringar i version 8:

 • Under punkten Att beakta har förpackning och förmedling (agenturverksamhet) tagits bort.
 • Ett omnämnande har lagts till om att vitsordet Bra kan ändras till vitsordet Bör korrigeras, om aktören trots upprepade anmärkningar inte gör anmälningar till Livsmedelsverket.

12.3 Livsmedel med skyddad beteckning

Anvisning/version:  2171/04.02.00.01/2021/6, tagen i bruk 2.1.2024

EU:s system för skydd av beteckningen har tre klasser:

 • Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (på engelska PDO, på spanska/italienska DOP)
 • Skyddad geografisk beteckning (SGB) (på engelska PGI, på spanska/italienska IGP)
 • Garanterad traditionell specialitet (GTS) (på engelska TSG, på spanska ETG, på italienska STG).

Den skyddade ursprungsbeteckningen (SUB) och den skyddade geografiska beteckningen (SGB) begränsar tillverkningen och/eller produktionen av produkten till ett visst geografiskt område som definieras i produktspecifikationen/det enhetliga dokumentet för varje produkt. En garanterad traditionell specialitet (GTS) å sin sida skyddar produktens traditionella tillverkningsmetod och ingredienser, men binder inte tillverkningen/produktionen till ett bestämt geografiskt område. 

Att beakta:

Denna punkt kontrolleras då en företagare

 • tillverkar livsmedel som skyddas med skyddet SUB, SGB eller GTS.  

Denna punkt kontrollera även då en företagare

 • låter tillverka och/eller packar
 • inför och/eller förmedlar (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller utför
 • saluhåller förpackade i form av distansförsäljning
 • saluhåller oförpackade i en butik och/eller
 • saluhåller/serverar oförpackade på ett serveringsställe

livsmedel som erhållit en skyddad beteckning enligt EU:s system för skyddade beteckningar eller sådana livsmedel, för vilka det i märkningarna på förpackningen eller i reklamen ingår ett omnämnande om en ingrediens med skyddad beteckning. 

Företagaren som tillverkar livsmedel med skyddad beteckning ska för förhandskontroll lämna en anmälan till den övervakande livsmedelstillsynsmyndigheten om beteckningen och tillverkningsplatsen för en produkt med skyddad beteckning innan produkten med skyddad beteckning släpps ut på marknaden.

Aktörer inom livsmedelsbranschen som tillverkar livsmedel med skyddad beteckning kontrolleras regelbundet i tillverkningsskedet av de skyddade produkterna, minst vartannat år. Vid kontrollen av en aktör som tillverkar ett livsmedel med skyddad beteckning  ska det särskilt säkerställas att aktören vid tillverkningen av livsmedlet med skyddad beteckning använder de råvaror och sådana tillverkningsmetoder som har fastställts för produkten i fråga i dess produktspecifikation/enhetliga dokument. Det är också viktigt att säkerställa att tillverkningen och förpackningen av produkten med skyddad beteckning sker inom det geografiska område som definieras i produktspecifikationen/det enhetliga dokumentet. För vissa produkter med skyddad beteckning ska också de råvaror som används härstamma från ett bestämt geografiskt område, även detta har antecknats i produktspecifikationen/det enhetliga dokumentet för produkten i fråga. Dessutom ska det säkerställas att produkterna har rätt namn och att logotypen som anger skyddad beteckning används korrekt.

I fråga om andra objekt än sådana som tillverkar livsmedel med skyddad beteckning ska det genom inspektion säkerställas att det livsmedel som företagaren tillverkar, förpackar, importerar, förmedlar, säljer, serverar eller på annat sätt släpper ut på marknaden och som namnges under en skyddad beteckning i enlighet med EU:s system för skyddad beteckning på ett verifierbart sätt har namngetts, tillverkats, förpackats osv. i enlighet med definitionerna i produktspecifikationen/det enhetliga dokumentet för den aktuella skyddade produkten (till exempel: råvaror, tillverkningsmetoder, geografiskt område). Om ett livsmedel med skyddad beteckning används som beståndsdel i ett annat livsmedel eller i en portion som serveras och den skyddade beståndsdelen förekommer i livsmedlets eller portionens namn, ska det vid inspektionen säkerställas att förutsättningarna för att använda eller framhäva namnet på den skyddade produkten uppfylls i livsmedlets eller portionens namn eller i andra märkningar.

Andra livsmedel än sådana som har skyddad beteckning får inte marknadsföras med uttryck som hänvisar till ett livsmedel med skyddad beteckning. Registrerade namn, dvs. skyddade beteckningar, är skyddade mot missbruk, imitation eller associationer, även när det är fråga om användning av produkterna som ingredienser. Det är inte tillåtet att hänvisa till en beteckningsskyddad produkt även om produktens rätta ursprung är märkt eller om den skyddade beteckningen har översatts eller om till exempel uttrycket "kvalitet", "typ", "metod", "producerad såsom", "imitation" eller något annat motsvarande uttryck har fogats till produkten, även om produkten används som ingrediens i ett annat livsmedel. Detta bör beaktas om man samtidigt kontrollerar punkt 13.1, Obligatoriska livsmedelsuppgifter (förpackade och oförpackade livsmedel).

Användningen av logotypen som anger skyddad beteckning är obligatorisk för livsmedel. Omnämnandena (”skyddad ursprungsbeteckning”, ”skyddad geografisk beteckning” och ”garanterad traditionell specialitet” eller deras förkortningar) är fortfarande tillåtna, men inte obligatoriska. Namnet på ett livsmedel med skyddad beteckning ska alltid antecknas på förpackningspåskrifterna på det språk och i den form som det är registrerat på, men vid behov kan namnet dessutom översättas till ett språk som konsumenten förstår.

Saker som ska kontrolleras:

 • Tillverkningen och förpackningen uppfyller kraven enligt det skydd som beviljats för livsmedlet i fråga (råvaror, tillverkningsmetoder, geografiskt område). Kontrollen görs genom att jämföra de beståndsdelar som används (i förekommande fall även deras ursprung), tillverkningsmetoder och andra funktioner med definitionerna i den godkända produktspecifikationen/det enhetliga dokumentet för det skyddade livsmedlet i fråga. I tillverkningsfasen av ett livsmedel med skyddad beteckning kontrolleras särskilt de råvaror som använts vid framställningen av livsmedel, tillverkningsmetoderna och vid behov förpackningssätten som fastställts för produkten i fråga i dess produktspecifikation/enhetliga dokument.
 • I fråga om andra tillsynsobjekt än sådana som tillverkar livsmedel med skyddad beteckning utreds särskilt hur aktören säkerställer att det skyddade livsmedel som aktören släppt ut på marknaden med en skyddad beteckning har namngetts rätt samt tillverkats och förpackats osv. enligt produktspecifikationen/det enhetliga dokumentet för produkten i fråga. Om namnet på en produkt med skyddad beteckning används i restaurangen eller på ett annat serveringsställe, till exempel i namnet på den portion som säljs/serveras eller i annan marknadsföring, ska man vid inspektionen utreda hur aktören säkerställer att en äkta skyddad produkt används som råvara vid tillverkningen av portionen/måltiden, dvs. genom inspektionen ska man försäkra sig om att förutsättningarna uppfylls för att beteckningen på den skyddade produkten ska användas i portionen/måltidens namn eller i annan marknadsföring.
 • Av märkningarna på förpackningen av en produkt med skyddad beteckning framgår symbolen (logon) för skyddad beteckning och den är korrekt till sin form, storlek och färg.
 • Märkningskraven som hänför sig till den skyddade beteckningen uppfylls, då en produkt med skyddad beteckning använts som en ingrediens i ett annat livsmedel.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

En aktör som tillverkar livsmedel med skyddad beteckning har innan de skyddade produkterna släpps ut på marknaden meddelat livsmedelstillsynsmyndigheten vilka livsmedel med skyddad beteckning som tillverkas och var tillverkningsstället är beläget. Ett livsmedel med skyddad beteckning tillverkas och förpackas enligt den produktspecifikation som registrerats för livsmedlet i fråga (råvaror, tillverkningsmetoder, geografiskt område osv.). Av märkningarna på förpackningen framgår tydligt såväl livsmedlets registrerade beteckning som korrekt symbol enligt systemet för skyddade beteckningar. I en måltid eller en portion i vars namn namnet på ett livsmedel med skyddad beteckning ingår har också äkta råvara med skyddad beteckning använts som råvara i tillräcklig utsträckning så att den ger måltiden/portionen den smak som råvaran med skyddad beteckning har och att det inte i samma portion har använts en motsvarande "vanlig beståndsdel" med vilken den skyddade råvaran kunde ersättas helt eller delvis. 

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Tillverkningen och förpackningen av en produkt med skyddad beteckning sker enligt den produktspecifikation, som registrerats för livsmedlet i fråga. Av märkningarna på förpackningen framgår såväl livsmedlets registrerade beteckning som korrekt symbol enligt systemet för skyddade beteckningar. I märkningarna på förpackningen förekommer små missförhållanden, såsom att

 • en för liten (under 15 mm eller på små förpackningar under 10 mm) symbol
 • tydligt nyansfel i symbolens färg
 • fel i det frivilliga verbala omnämnandet. (I märkningarna på förpackningen kan utöver symbolen också användas omnämnandet ”skyddad ursprungsbeteckning”, ”skyddad geografisk beteckning” eller ”garanterad traditionell specialitet” eller motsvarande förkortningar ”SUB”, ”SGB” eller ”GTS”. Motsvarande märkningar på producentlandets språk är också tillåtna.)

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Företagaren har inte lämnat en sådan anmälan, som avses i § 54 Livsmedelslagen innan en produkt med skyddad beteckning släppts ut på marknaden eller lämnat en anmälan om att tillverkningen av produkten avbrutits eller om att tillverkningen av produkten upphört. Tillverkningen och förpackningen av ett livsmedel sker inte enligt produktspecifikationen, till exempel

 • smöret som förutsatts ingå som ingrediens kan ha ersatts med vegetabilisk olja
 • utöver mjöl används flingor, men det har inte nämnts i produktspecifikationen
 • tillverkningsmetoden avviker något från den metod, som beskrivits i produktspecifikationen (steknings/gräddningstiden, temperaturen, tillverkningsförhållandena etc.)
 • symbolen för skyddad beteckning har fel färgsättning eller så saknas symbolen helt
 • då ett livsmedel med skyddad beteckning ingår som en ingrediens i ett annat livsmedel och detta nämnts i marknadsföringen eller i märkningarna på förpackningen, används den skyddade beteckningen något felaktigt, såsom att
  • som ingrediens ingår också en annan ingrediens av samma typ, än ingrediensen med skyddad beteckning (så som Kitkan viisas-siklöja/siklöja från annat håll eller Lapin Puikula-potatis/annan potatis)
  • en ingrediens med skyddad beteckning ingår i receptet i en mängd, som inte räcker för att väsentligt ge livsmedlet dess karaktär (t.ex. smak)
  • om livsmedlet som marknadsförs ges en bild av att det beviljats skyddad beteckning.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Tillverkningen och förpackningen av ett livsmedel avviker i hög grad från produktspecifikationen, till exempel

 • en råvara till ett livsmedel med skyddad ursprungsbeteckning härstammar från annat håll än den region som nämnts i produktspecifikationen eller så sker produktionen eller förpackningen utanför den region som nämnts i produktspecifikationen
 • den signifikanta produktionsfas som angetts i produktspecifikationen på ett livsmedel med skyddad geografisk beteckning sker på något annat håll än i den region som nämnts i produktspecifikationen
 • receptet eller tillverkningssättet avviker väsentligt från det som beskrivits i produktspecifikationen
 • i marknadsföringen eller märkningarna berättas att ett livsmedel med skyddad beteckning ingår som ingrediens i ett livsmedel/måltid, fastän så inte är fallet.
 • livsmedlet marknadsförs som en namnskyddsprodukt trots att livsmedlet i fråga inte har något namnskydd.
 • på serveringsstället säljs/erbjuds till exempel
  • fetapizza/fetasallad/fetapaj, men som ingrediens har man inte använt äkta feta, utan salladsost eller "medelhavsliknande" ostkuber e.d.
  • en parmesan-broilerportion där man dock inte har använt äkta parmesanost (Parmigiano Reggiano SAN), utan någon annan hård ost
 • i butiken/distansförsäljningen säljs en produkt som kallas karelsk pirog och som till sin sammansättning inte uppfyller definitionen av karelsk pirog APT, utan kan vara till exempel en rispaj
 • de fel i bedömningen som ska korrigeras på butiken/serveringsstället upprepas.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel
 • Kommissionens meddelande – Riktlinjer om märkningarna på livsmedel som innehåller produkter som beviljats skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB) som ingrediens (2010/C 341/03)
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6 § och 54 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 123/2020 om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter
 • Livsmedelsverkets anvisning 17049/5: Anvisning om tillsynen över skyddade beteckningar på livsmedel
 • Europeiska kommissionens databas eAmbrosia:
 • Europeiska kommissionens databas GIview: GIview (tmdn.org) I den här databasen hittas endast SUB och SGB produkter).

Uppdatering i version 6:

 • Definitioner av de olika klasserna för skyddad beteckning har lagts till
 • Skillnaden mellan aktörer som tillverkar livsmedel med skyddad beteckning och andra aktörer som tillverkar/förpackar/importerar/förmedlar/serverar livsmedel med skyddad beteckning har tydliggjorts.
 • Exempel har lagts till
 • Länkar till kommissionens databaser har uppdaterats.

12.4 Övriga produktspecifika krav (bär- och fruktberedningars sammansättning och märkningar)

Anvisning/version: 2172/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då förpackningar försetts med de allmänna märkningar för storhushåll och slutkonsumenter, som förordningen om livsmedelsinformation (EPRf nr 1169/2011) förutsätter och i sådana fall, då en företagare

 • tillverkar, låter tillverka eller förpackar
 • inför eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder) följande förpackade livsmedel:
  • sylt, gelé och marmelad
  • juice och motsvarande beredningar.

Vi rekommenderar att punkterna 13.1. Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och 13.2 Näringsdeklarationen samtidigt kontrolleras. Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov, till exempel av 1-3 förpackningar, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär, kontrollerar följande:

Kontroll av att de produktspecifika särskilda märkningarna överensstämmer med bestämmelserna dvs. att märkningarna på förpackningen/etiketten är korrekta:

 • produktens beteckning
 • sammansättningen
 • övriga märkningar som särskild lagstiftning förutsätter.

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:

 • med granskning av påskrifterna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Bär- och fruktberedningarnas sammansättning och märkningar överensstämmer med kraven i lagstiftningen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Bär- och fruktberedningarnas sammansättning och märkningarna som särskild lagstiftning förutsätter överensstämmer huvudsakligen med kraven i lagstiftningen. I märkningarna på förpackningarna förekommer små missförhållanden, såsom att:

 • i märkningarna förekommer små brister som ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven.
 • livsmedlets beteckning överensstämmer inte helt med lagstiftningen
 • frukt- och grönsaksjuice saknar utspädningsanvisning (om avsedd att användas utspädd).

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I märkningarna förekommer väsentliga fel eller brister, såsom att:

 • recepten inte är uppdaterade eller i användning
 • beteckningen är vilseledande
 • sylt saknar omnämnande om bärhalten eller så är omnämnandet felaktigt
 • sylt saknar omnämnande om halten totalsocker eller så är omnämnandet felaktigt
 • juice saknar omnämnandet ”framställd av koncentrat” eller ”delvis framställd av koncentrat”
 • i fruktjuice har tillsatts socker i strid mot lagstiftningen
 • omnämnandet om en safts juicehalt saknas.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Märkningarna saknas helt och hållet eller så kräver fel omedelbar tillrättaläggelse eller återkallelse, såsom:

 • produktförfalskningar.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Rådets direktiv om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel (2001/113/EG)
 • Rådets direktiv om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (2001/112/EG)
 • Livsmedelslagen 297/2021, 1, 2 och 6 §
 • Handels- och industriministeriets förordning (474/2003) om sylt av frukt, gelé och marmelad samt vissa andra produkter, 3 §, 5 § och 6 § jämte bilagorna 1-3.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (662/2013) om fruktjuice och vissa liknande produkter, 3 §, 6 § och 7 § jämte bilagorna 1-3
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) om krav i fråga om vissa livsmedel, 8 och 9 §
 • Livsmedelsverkets anvisning 6529/4. Sammansättningen hos och märkningarna på sylt av frukt, gelé och marmelad – anvisning för tillsynsmyndigheter och företagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 6530/3. Sammansättningen hos och märkningarna på frukt- och grönsaksjuice och vissa liknande produkter – anvisning till tillsynsmyndigheter och företagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068/2. Handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Eviras anvisning 17055/1: Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna.

Uppdatering version 4:

 • Kontroll av egenkontroll har preciserats.
 • Anvisning nr 2172/04.02.00.01/2021/4 ersätter anvisningen nr 10240/4
 • Livsmedelslagens nummer och avsnitt har uppdaterats
 • Anvisnings nummer för sylt- och juiceanvisningar har uppdaterats.

12.6 De särskilda garantierna som gäller salmonella och anmälningar om import från inre marknaden

Anvisning/version: 153/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 2.1.2024

Att beakta:

Denna punkt kontrolleras då en företagare

 • importerar sådana råa nedkylda/djupfrysta livsmedel av animaliskt ursprung som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna från den inre marknaden till Finland
 • följande livsmedel omfattas av de särskilda salmonellagarantierna: rått nötkött, svinkött och fjäderfäkött (höns, kalkon, pärlhöns, anka och gås) (även inre organen och blodet) eller malet kött tillverkat av sådant kött jämte råa hönsägg
 • importerar i Livsmedelsverkets föreskrift nämnda animaliska livsmedel.

Vi rekommenderar att följande punkter samtidigt kontrolleras

 • 15.1 Mottagningen av livsmedel
 • 16.9 Spårbarheten hos livsmedel av animaliskt ursprung
 • 17.1 Provtagningen och egenkontrollundersökningarna. Kontrolleras att provtagnings- och undersökningsplan som förutsätts för salmonella har efterföljts (livsmedelslagen 297/2021, 15 §).

Saker som ska kontrolleras:

Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel 1-3 produkter, beaktande verksamhetens karaktär och omfattning) kontrollerar överensstämmelsen med kraven som hänför sig till de särskilda salmonellagarantierna ((EG) Nr 1688/2005):

 • försändelser med kött åtföljs av ett sådant handelsdokument som avses i förordning (EG) Nr 1688/2005 (bilaga IV), handelsdokumentet kan också komma till företagaren i elektroniskt format
 • försändelser med kött åtföljs av ett analysintyg från ett laboratorium över analys med tanke på salmonella, om lagstiftningen så kräver, analysintyget kan också komma till företagaren i elektroniskt format
 • analysintyget innehåller de krävda uppgifterna gällande de tagna provmängderna och utförda salmonellaundersökningarna i det land varifrån livsmedlet levererats samt använda analysmetoder (Anvisning Krav enligt de särskilda salmonellagarantierna vid import av livsmedel av animaliskt ursprung från den inre marknaden)
 • försändelser med hönsägg åtföljs av intyget som kallas djurhälsointyg för handel inom gemenskapen ((EG) Nr 1688/2005, bilaga V)
 • dokumenten som krävs kan hopkopplas med varandra och med livsmedlen eller livsmedlens försändelseenhet
 • livsmedlet har tagits i bruk/lagts till försäljning först då dokumenten som krävs har varit tillgängliga för företagaren och företagaren har utfört en mottagningskontroll.

Anmälningar om import:

 •  anmälningar har gjorts gällande vissa animaliska livsmedel som införts från den inre marknaden (Livsmedelsverkets föreskrift 8/2021).

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Företagaren har säkerställt att livsmedlen som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna åtföljts av de dokument som lagstiftningen kräver. Dokumenten och livsmedlet kan tillförlitligt hopkopplas med varandra.

Anmälningarna om import har gjorts enligt föreskriften.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Företagaren har huvudsakligen säkerställt att de dokument som lagstiftningen kräver och som åtföljt livsmedlen som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna överensstämmer med kraven. Små missförhållanden är till exempel:  

 • i anteckningarna eller dokumenten förekommer små brister, men dokumenten och livsmedlet kan ändå hopkopplas med varandra
 • dokumenten har utarbetats på något annat språk än de tillåtna språken (finska, svenska och engelska), men informationen som krävs framgår tydligt av dokumenten
 • i salmonellaintygen finns små brister (till exempel antalet tagna prov i landet varifrån livsmedlet levererats förblir en aning oklart), som inte ger anledning till att misstänka analysresultatens pålitlighet, förordningens krav uppfylls till största del, intygen kan hopkopplas med handelsdokumentet och livsmedlet
 • anmälningar om införsel från den inre marknaden har huvudsakligen gjorts enligt föreskriften.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I företagarens egenkontroll förekommer missförhållanden och därför överensstämmer de dokument som lagstiftningen kräver och som åtföljt

livsmedlen som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna inte med kraven. Väsentliga missförhållanden är till exempel:

 • det är inte möjligt att direkt hopkoppla dokumenten som lagstiftningen kräver med livsmedlet, men dokumenten och livsmedlet kan skäligen hopkopplas till exempel med hjälp av fakturor och följesedlar
 • i salmonellaintygen finns rätt stora brister, som indikerar att analyser har gjorts, men förordningens krav uppfylls inte
 • anmälningar om införsel från den inre marknaden har inte alls gjorts under det senaste året.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Företagaren har inte säkerställt att dokumentkraven på livsmedlen som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna uppfylls.  Missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande är till exempel:

 • företagaren har tagit ett livsmedel han tagit emot i bruk eller levererat ett livsmedel direkt till försäljning, fastän alla dokument som lagstiftningen kräver saknas
 • företagaren har tagit ett livsmedel han tagit emot i bruk eller levererat ett livsmedel direkt till försäljning, fastän det handelsdokument/djurhälsointyg för handel inom gemenskapen som lagstiftningen kräver saknas
 • företagaren har tagit ett livsmedel han tagit emot i bruk eller levererat ett livsmedel direkt till försäljning, fastän det salmonellaintyg som lagstiftningen kräver saknas
 • dokumenten som lagstiftningen kräver och livsmedlet kan inte hopkopplas med varandra ens med hjälp av uppgifterna på fakturor och följesedlar
 • salmonellaanalyser har inte gjorts eller intygen innehåller stora brister och man kan inte lita på intygets uppgifter
 • trots uppmaning har anmälningar om införsel från den inre marknaden inte gjorts.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Kommissionens förordning (EG) Nr 1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg (= salmonellakraven som gäller animaliska livsmedel som införs till Finland)
 • Kommissionens förordning (EG) Nr 427/2012 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella till ägg avsedda för Danmark (= undantag till salmonellakraven som gäller ägg avsedda att införas från Danmark till Finland)
 • Kommissionens förordning (EG) Nr 2018/307 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark (= undantag till salmonellakraven som gäller kött från broilerkyckling avsett att införas från Danmark till Finland)
 • Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 1/19/KOL om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp till kött och ägg från tamhöns och kött från kalkoner avsedda för Island (= undantag till salmonellakraven som gäller hönsägg och kött från tamhöns och kalkoner avsedda att införas från Island till Finland)
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning 2529/04.02.00.01/2021/2 gällande vissa köttsorter som omfattas av särskilda salmonellagarantier, anvisning för livsmedelstillsynen och företagare https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/import-och-export/forsta-ankomsttillsyn-och-forsta-ankomstverksamhet/ (Anvisningen uppdateras).

Uppdatering i version 3:

Saker som ska kontrolleras/har bifogats:

 • analysintyget innehåller de krävda uppgifterna gällande de tagna provmängderna och utförda salmonellaundersökningarna i det land varifrån livsmedlet levererats samt använda analysmetoder (Anvisning Krav enligt de särskilda salmonellagarantierna vid import av livsmedel av animaliskt ursprung från den inre marknaden)
 • anmälningar har gjorts gällande vissa animaliska livsmedel som införts från den inre marknaden (Livsmedelsverkets föreskrift 8/2021).