12 Särskilda krav på enskilda livsmedel

Publiceringsdatum: 1. juli 2021

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

12.1 Kosttillskott

Anvisning/version: 2169/04.02.00.01/2021/6, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare

 • tillverkar eller låter tillverka,
 • inför eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder) sådana kosttillskott, som avses i förordningen 78/2010 om kosttillskott.

Det rekommenderas att följande punkter samtidigt kontrolleras

 • 11.2. Tillsättningen av näringsämnen i livsmedel (ämnen som enligt bilaga III del A till förordningen om berikning är förbjudna eller ämnen som enligt del B i samma bilaga omfattas av begränsningar) och
 • 11.4. Nya livsmedel och nya processer,
  varvid det säkerställs att också de övriga kännetecknande ämnena överensstämmer med kraven, och
 • 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och
 • 13.3. Marknadsföringen,
  varvid det säkerställs att också de övriga märkningarna på förpackningarna överensstämmer med kraven.

Denna punkt kontrolleras i butiker (även distansförsäljning) och på serveringsställen endast, om butiken eller serveringsstället själv tillverkar, låter tillverka och/eller inför (från inre marknaden eller tredje länder) kosttillskott.

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) kontrollerar överensstämmelsen som hänför sig till kosttillskott:

 • kosttillskottet uppfyller kraven i definitionen på kosttillskott,
 • kosttillskottet är inte ett läkemedel och innehåller inte heller hormoner eller dopningsmedel,
 • kosttillskottets sammansättning för de kännetecknande ämnenas och dessas mängders del motsvarar informationen som getts i märkningarna på förpackningen,
 • kosttillskottet innehåller endast tillåtna vitaminer och mineralämnen och föreningar av sådana,
 • vitamin- och/eller mineralämnesföreningarna som använts i kosttillskottet uppfyller renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning),
 • vitaminet och/eller mineralämnet som kännetecknar kosttillskottet ingår i en betydande mängd i slutprodukten (i det rekommenderade dagliga intaget minst 15 % av det dagliga referensintaget),
 • det kännetecknande ämnet eller dess mängd orsakar ingen hälsofara,
 • de kännetecknande ämnenas mängder är korrekt angivna,
 • i märkningarna på förpackningen till kosttillskottet ingår de obligatoriska märkningar som förordningen om kosttillskott förutsätter,
 • om kosttillskottet har lämnats en anmälan till Livsmedelsverket.

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:

 • med granskningar av påskrifterna, recepten och handlingarna,
 • vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Företagaren har säkerställt att kosttillskotten överensstämmer med ovan nämnda krav.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Företagaren har huvudsakligen säkerställt, att kosttillskotten överensstämmer med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:

 • i märkningarna eller handlingarna förekommer små brister, som ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven (namnen på de för produkten kännetecknande näringsämnena eller ämnenas kategorier eller ett omnämnande om dessa näringsämnens eller ämnens karaktär saknas),
 • endast för en del av kosttillskotten som ska släppas ut på marknaden har lämnats anmälningar till Livsmedelsverket.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I företagarens egenkontroll förekommer missförhållanden och därför överensstämmer kosttillskotten inte med ovan nämnda krav. Väsentliga missförhållanden är till exempel:

 • ett kosttillskott uppfyller inte definitionen på kosttillskott (ett vanligt livsmedel eller ett läkemedel till exempel marknadsförs som kosttillskott),
 • man kan inte försäkra sig om produktens kategori (kosttillskott/läkemedel) eller sammansättning, eftersom handlingarna är bristfälliga eller helt saknas,
 • vitaminet eller mineralämnet som kännetecknar kosttillskottet ingår inte i en betydande mängd i slutprodukten,
 • någon/några av de obligatoriska märkningarna i förordningen om kosttillskott saknas helt (de kännetecknande ämnenas mängd har till exempel inte märkts ut på förpackningen),
 • om kosttillskotten som ska släppas ut på marknaden har inte lämnats anmälningar till Livsmedelsverket.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Företagaren har inte säkerställt att kosttillskotten uppfyller ovan nämnda krav. Missförhållanden som kräver omedelbar tillrättaläggelse eller återkallelse är till exempel att:

 • de kännetecknande ämnena i kosttillskottet (vitaminerna, mineralämnena eller föreningarna av sådana, eller de övriga ämnena) är inte tillåtna (kosttillskottet innehåller till exempel hormoner, dopningsmedel eller skadliga ämnen),
 • vitaminet, mineralämnet eller något annat kännetecknande ämne som tillsatts ingår i en så stor mängd i det dagliga intaget av kosttillskottet, att det kan äventyra konsumentens säkerhet (UL-värdena överskrids till exempel för några vitaminers och mineralämnens del, bedöms alltid från fall till fall).

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, bilaga XIII (dagliga referensintag)
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6 § (anmälningsskyldighet)
 • Strafflagen 1889/39, kapitel 44, 6 § och 16 § (dopningsbrott och definitionen på dopningsmedel)
 • Narkotikalag 373/2008
 • Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen 1130/2014
 • Statsrådets förordning om de dopningsmedel som avses i 44 kap. 16 § 1 mom. strafflagen 705/2002
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott 78/2010
 • Europarlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott (senaste konsoliderade versionen) (tillåtna källor för näringsämnen)
 • Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning 415/2019
 • Eviras anvisning 17012/5: Handbok om kosttillskott
 • Kommissionens vägledning (December 2012): Vägledning för behöriga myndigheter om tillåtna avvikelser för näringsvärden som deklarerats på förpackningarna och om tillsynen över dem http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_sv.pdf.


Uppdatering i version 6

 • Rekommendationer om rader som samtidigt ska kontrolleras har satts till.
 • Livsmedelslagen har uppdaterats.
 • Anvisning nr 2169/04.02.00.01/2021/6 ersätter anvisning nr 10237.

12.2 Livsmedel för specifika grupper

Anvisning/version: 2170/04.02.00.01/2021/6, tagen i bruk 1.9.2022

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare tillverkar, låter tillverka, inför (från inre marknaden eller tredje länder) och/eller förpackar eller förmedlar (agenturverksamhet) sådana livsmedel för specifika grupper som avses i EPR förordning (EU) nr 609/2013:

 1. Modersmjölksersättningar eller tillskottsnäringar
 2. Barnmat
 3. Livsmedel för speciella medicinska ändamål
 4. Komplett kostersättning för viktkontroll.

Överensstämmelsen med kraven kan påvisas

 • med granskningar av påskrifterna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.

Det rekommenderas att följande punkter samtidigt kontrolleras

 • 13. 1 De obligatoriska informationerna som ska ges om livsmedel (förpackade och o förpackade livsmedel) och
 • 13.3. Marknadsföringen (utom modersmjölksersättningarna och livsmedlen för speciella medicinska ändamål, för vilka marknadsföringen kontrolleras i denna anvisning), varvid man säkerställer att även de övriga märkningarna på förpackningarna överensstämmer med kraven.

Denna punkt kontrolleras i butiker eller på serveringsställen endast, om butiken eller serveringsstället själv tillverkar, låter tillverka, inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) och/eller förpackar eller förmedlar livsmedel för specifika grupper.

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) för varje enskild grupp kontrollerar följande:

1. Modersmjölksersättningarna och tillskottsnäringarna:

 • Kraven på modersmjölksersättningens och tillskottsnäringens sammansättning och renhet uppfylls:
  • produkten är ätfärdig som sådan eller kan göras ätfärdig enbart genom tillsättning av vatten
  • produkten innehåller inget ämne i en sådan mängd, att det kan äventyra spädbarns eller småbarns hälsa
  • kraven som ställts på produktens sammansättning uppfylls (energi, protein, fettsyror, kolhydrater, vitaminer, mineralämnen och andra ämnen)
  • vid tillverkning har använts tillåtna proteinkällor
  • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana som använts vid tillverkning av produkten är tillåtna
  • de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen som använts vid tillverkning av produkten uppfyller renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
  • samtidigt kontrolleras anvisningarna 17.12 - 17.16, varvid man säkerställer att modersmjölksersättningen eller tillskottsnäringen inte innehåller främmande ämnen eller rester av växtskyddsmedel i halter som överskrider de fastställda gränsvärdena
 • Utöver de allmänna märkningarna på förpackningarna uppfylls märkningskraven för modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar (kraven tillämpas delvis också på framläggandet och reklamen):
  • produkten saluhålls förpackad under beteckningen modersmjölksersättning eller tillskottsnäring (vid behov föregången av ”mjölkbaserad”)
  • modersmjölksersättningens och tillskottsnäringens åldersrekommendation och andra
  • bligatoriska märkningar har märkts ut på förpackningen
  • näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
  • förpackningarna är inte försedda med märkningar eller bilder som är förbjudna på modersmjölksersättningar eller tillskottsnäringar
  • i märkningarna på förpackningarna på modersmjölksersättningar framförs inte andra påståenden än särskilt tillåtna närings- och hälsopåståenden
 • Modersmjölksersättningen marknadsförs inte till konsumenter och man använder inte heller säljfrämjande metoder riktade till konsumenterna, utan eventuell reklam har begränsats till publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och till vetenskapliga publikationer avsedda för yrkespersoner inom hälsovården. Reklam innehåller endast vetenskaplig information som grundar sig på fakta.
 • En anmälan om att modersmjölksersättningen släpps ut på marknaden har lämnats till Livsmedelsverket.

2. Barnmaten

 • Kraven på spannmålsbaserad barnmats och annan barnmats sammansättning och renhet uppfylls:
  • barnmaten innehåller inget ämne i en sådan mängd, som äventyrar barnets hälsa
  • kraven på spannmålsbaserad barnmats sammansättning för olika grupper uppfylls
  • kraven på övrig barnmats sammansättning uppfylls
  • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana som använts vid tillverkning av barnmaten är tillåtna
  • de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen som använts vid tillverkning av barnmaten uppfyller renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
  • samtidigt kontrolleras anvisningarna 17.12 - 17.16, varvid man säkerställer att barnmaten inte innehåller främmande ämnen eller rester av växtskyddsmedel i halter som överskrider de fastställda gränsvärdena
 • Utöver de allmänna märkningarna på förpackningarna uppfylls märkningskraven för barnmat:
  • barnmatens åldersrekommendation och andra obligatoriska märkningar och tilläggsmärkningarna som skall göras vid behov har märkts ut på förpackningarna
  • näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen.

3. Livsmedlen för speciella medicinska ändamål

 • Produkten motsvarar definitionen på livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • Kraven på livsmedlens för speciella medicinska ändamål sammansättning och renhet uppfylls
  • produkten är sådan till sin sammansättning och sin kvalitet, att den tillfredsställer patientens särskilda näringsmässiga behov
  • ett näringsmässigt balanserat livsmedel för speciella medicinska ändamål uppfyller de sammansättningskrav som särskilt föreskrivits för det
  • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana som använts vid tillverkning av produkten är tillåtna
  • de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen som använts vid tillverkning av produkten uppfyller renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
 • Utöver de allmänna märkningarna på förpackningarna uppfylls märkningskraven som ställts på livsmedel för speciella medicinska ändamål
  • produkten saluhålls färdigt förpackad under beteckningen livsmedel för speciellt medicinskt ändamål eller kliniskt näringspreparat
  • näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
  • förpackningen är försedd med de obligatoriska tilläggsmärkningar som fastställts för livsmedel för speciella medicinska ändamål och de tilläggsmärkningar som ska göras vid behov
  • förpackningen är försedd med ett omnämnande om de sjukdomar, åkommor eller medicinska tillstånd som livsmedlet är avsett för uttryckt som ”För kostbehandling av …”
  • på förpackningen eller i reklamen har inte framförts några närings- eller hälsopåståenden,
  • på förpackningen eller i reklamen har produkterna inte förknippats med egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar eller getts en sådan bild att produkterna skulle ha sådana egenskaper.
 • En anmälan om att livsmedlet för speciella medicinska ändamål släppts ut på marknaden har lämnats till Livsmedelsverket.

4. Komplett kostersättning för viktkontroll

 • Produkten motsvarar definitionen på komplett kostersättning
 • Kraven som ställts på kompletta kostersättningars sammansättning och renhet uppfylls
  • produkten är till sin sammansättning och kvalitet sådan, att den lämpar sig som enda näringskälla vid viktkontroll
  • en energisnål kostersättning (LCD) uppfyller sammansättningskraven som särskilt fastställts för den
  • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana som använts vid tillverkning av produkten är tillåtna
  • de kemiska föreningarna av vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen som använts vid tillverkning av produkten uppfyller renhetskraven som fastställts för dem (gäller tillverkning och legotillverkning)
 • Utöver de allmänna märkningarna på förpackningarna uppfylls märkningskraven som ställts på kompletta kostersättningar
  • näringsdeklarationen motsvarar kraven och sammansättningen
  • en energisnål kostersättning (LCD) saluhålls färdigt förpackad under beteckningen komplett kostersättning för viktkontroll
  • förpackningen till en energisnål kostersättning (LCD) är försedda med de obligatoriska märkningar som fastställts för kompletta kostersättningar.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Sammansättningen hos och märkningarna på förpackningarna till livsmedel för specifika grupper överensstämmer med ovan nämnda krav.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Sammansättningen hos och märkningarna på förpackningarna till livsmedel för specifika grupper överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Små missförhållanden är till exempel:

 • i påskrifterna eller handlingarna förekommer små brister som ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven.
 • endast för en del av de anmälningspliktiga produkterna som ska släppas ut på marknaden har lämnats anmälningar till Livsmedelsverket.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Sammansättningen hos och märkningarna på förpackningarna till livsmedel för specifika grupper överensstämmer inte med ovan nämnda krav, utan det förekommer väsentliga missförhållanden hos dem, såsom att:

 • näringsdeklarationen är bristfällig, otydlig eller svårläslig
 • mängden som angetts i receptet eller på förpackningen motsvarar inte den mängd som använts i produktionen
 • man kan inte försäkra sig om att de vid tillverkning använda vitaminernas, mineralämnenas och vissa andra näringsämnens kemiska föreningar är tillåtna och uppfyller renhetskraven som ställts på dem, eftersom handlingarna är bristfälliga
 • för de anmälningspliktiga produkterna som ska släppas ut på marknaden har inte lämnats anmälningar till Livsmedelsverket
 • en modersmjölksersättning saknar omnämnande om att amning är överlägsen eller någon annan obligatorisk märkning
 • förpackningen till en modersmjölksersättning är försedd med förbjudna bilder, märkningar eller andra än särskilt tillåtna närings- och hälsopåståenden
 • på förpackningen till eller i reklamen för ett livsmedel för speciella medicinska ändamål har framförts närings- eller hälsopåståenden
 • barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål eller komplett kostersättning för viktkontroll uppfyller inte sammansättningskraven som ställts på den
 • i märkningarna på förpackningen till ett livsmedel för speciella medicinska ändamål saknas ett omnämnande om att produkten ska användas under ledning av yrkesfolk inom hälsovården.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I sammansättningen och märkningarna på förpackningen till livsmedel för specifika grupper förekommer fel som kräver omedelbar tillrättaläggelse och vid behov återkallelse, såsom att:

 • i preparatet ingår ett ämne i en sådan mängd, att det äventyrar konsumentens hälsa (för litet/mycket)
 • modersmjölksersättningen, tillskottsnäringen eller specialberedningen för spädbarn uppfyller inte sammansättningskraven som ställts på den
 • sammansättningen av barnmat, livsmedel för speciella medicinska ändamål eller komplett kostersättning för viktkontroll avviker betydligt från de fastställda sammansättningskraven
 • vitaminerna, mineralämnena och vissa andra näringsämnen och kemiska föreningar av sådana inte är tillåtna i produktkategorin i fråga eller att renhetskraven på dem inte uppfylls
 • näringsdeklaration helt saknas
 • en modersmjölksersättnings eller tillskottsnärings
  • beteckning är felaktig eller saknas helt
  • i märkningarna på förpackningen saknas korrekta anvisningar om tillredning, användning, lagring och bortskaffande jämte en varning om hälsorisker som felaktig tillredning och lagring orsakar
 • i märkningarna på förpackningen till ett livsmedel för speciella medicinska ändamål saknas
  • ett omnämnande om den sjukdom, den åkomma eller det medicinska tillstånd som preparatet är avsett att användas för behandling av
  • vid behov ett omnämnande om det, huruvida produkten lämpar sig som enda näringskälla
  • vid behov ett omnämnande om att produkten är avsedd för en särskild ålderskategori
  • vid behov ett omnämnande om att användning av produkten orsakar en hälsorisk för personer, som inte lider av en sådan sjukdom, sådan åkomma eller sådant medicinskt tillstånd, som preparatet är avsett för
  • vid behov ett omnämnande om säkerhetsåtgärder och kontraindikationer
  • vid behov en varning om att produkten inte är avsedd för intravenöst eller parenteralt bruk
  • vid behov anvisningar om hur preparatet tillreds, används och lagras på korrekt sätt efter att förpackningen öppnats.
 • på förpackningen till eller i reklamen för ett livsmedel för speciella medicinska ändamål har produkten förknippats med egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av människors sjukdomar eller getts en sådan bild att produkten skulle ha sådana egenskaper.
 • i märkningarna på förpackningen till en komplett kostersättning för viktkontroll saknas nödvändig tillredningsanvisning och bruksanvisning

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/127 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring och vad gäller informationskrav för uppfödning av spädbarn och småbarn
 • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/128 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för livsmedel för speciella medicinska ändamål
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn 267/2010
 • Handels- och industriministeriets beslut om barnmat (789/1997)
 • Handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat (904/1997).


Uppdateringar:

 • Hänvisningarna till HIM:s förordning 1216/2007 och övergångstiderna för modersmjölksersättningar och tillskottsnäringar tillverkade av hydrolyserade proteiner har strukits.

12.3 Produkter med skyddad beteckning

Anvisning/version: 2171/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare

 • tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar,
 • inför och/eller förmedlar (från inre marknaden och/eller tredje länder) eller utför
 • saluhåller förpackade i form av distansförsäljning
 • saluhåller oförpackade i en butik
 • saluhåller/serverar oförpackade på ett serveringsställe i storhushåll

livsmedel som erhållit en skyddad beteckning enligt EU:s system för skyddade beteckningar eller sådana livsmedel, för vilka det i märkningarna på förpackningen eller i reklamen ingår ett omnämnande om en ingrediens med skyddad beteckning.

Det finns tre olika system för skyddade beteckningar. Två av dem, skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB), begränsar framställning och/eller produktion av produkten enbart till dess traditionella geografiska område. Det tredje skyddssystemet, garanterad traditionell specialitet (GTS), skyddar åter produktens traditionella framställningsmetod och ingredienser.

Sedan den 4 januari 2016 har det varit obligatoriskt att använda symbolen (logon) som påvisar beteckningsskyddet för livsmedel som släppts ut på marknaden. Omnämnandena ”skyddad ursprungsbeteckning”, ”skyddad geografisk beteckning” och ”garanterad traditionell specialitet” är fortfarande tillåtna, men inte obligatoriska.

Företagaren ska för förhandskontroll lämna en anmälan till den övervakande livsmedelstillsynsmyndigheten om beteckningen och tillverkningsplatsen för en produkt med skyddad beteckning innan produkten med skyddad beteckning släpps ut på marknaden. Tillverkarna till livsmedel med skyddad beteckning som i början av år 2015 redan befinner sig på marknaden ska ha lämnat denna anmälan före utgången av år 2015.

Andra livsmedel än livsmedel med skyddad beteckning får inte marknadsföras med uttryck, i vilka man hänvisar till ett livsmedel med skyddad beteckning och använder uttryck som ”av typen”, ”producerad som”, tillverkad som” etc. Det ska beaktas, om man samtidigt kontrollerar punkten 13.1, Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel (förpackade och oförpackade livsmedel).

Saker som ska kontrolleras:
Tillverkningen och förpackningen uppfyller kraven som ställts på den skyddade beteckningen som beviljats livsmedlet i fråga. Kontrollen utförs så, att man jämför ingredienserna och metoderna som används med den godkända produktspecifikationen för livsmedlet i fråga.

Av märkningarna på förpackningen av en produkt med skyddad beteckning framgår symbolen (logon) för skyddad beteckning och den är korrekt till sin form, storlek och färg.

Märkningskraven som hänför sig till den skyddade beteckningen uppfylls, då en produkt med skyddad beteckning använts som en ingrediens i ett annat livsmedel.

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

En produkt med skyddad beteckning tillverkas och förpackas enligt den produktspecifikation, som registrerats för livsmedlet i fråga. Av märkningarna på förpackningen framgår tydligt såväl livsmedlets registrerade beteckning som korrekt symbol enligt systemet för skyddade beteckningar.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Tillverkningen och förpackningen av en produkt med skyddad beteckning sker enligt den produktspecifikation, som registrerats för livsmedlet i fråga. Av märkningarna på förpackningen framgår såväl livsmedlets registrerade beteckning som korrekt symbol enligt systemet för skyddade beteckningar. I märkningarna på förpackningen förekommer små missförhållanden, såsom att

 • en för liten (under 15 mm eller på små förpackningar under 10 mm) symbol
 • tydligt nyansfel i symbolens färg
 • fel i det frivilliga verbala omnämnandet. (I märkningarna på förpackningen kan utöver symbolen också användas omnämnandet ”skyddad ursprungsbeteckning”, ”skyddad geografisk beteckning” eller ”garanterad traditionell specialitet” eller motsvarande förkortningar ”SUB”, ”SGB” eller ”GTS”. Motsvarande märkningar på producentlandets språk är också tillåtna.)

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Tillverkningen och förpackningen av ett livsmedel sker inte enligt produktspecifikationen. Exempel

 • smöret som förutsatts ingå som ingrediens kan ha ersatts med vegetabilisk olja
 • utöver mjöl används flingor, men det har inte nämnts i specifikationen
 • tillverkningsmetoden avviker något från den metod, som beskrivits i produktspecifikationen (steknings/gräddningstiden, temperaturen, tillverkningsförhållandena etc.)
 • symbolen för skyddad beteckning har fel färgsättning eller så saknas symbolen helt
 • då ett livsmedel med skyddad beteckning ingår som en ingrediens i ett annat livsmedel och detta nämnts i marknadsföringen eller i märkningarna på förpackningen, används den skyddade beteckningen något felaktigt, såsom att
  • som ingrediens ingår också en annan ingrediens av samma typ, än ingrediensen med skyddad beteckning (Kitkan viisas/siklöja från annat håll eller Lapin Puikula/annan potatis)
  • en ingrediens med skyddad beteckning ingår i receptet i en mängd, som inte räcker för att väsentligt ge livsmedlet dess karaktär
  • om livsmedlet som marknadsförs ges en bild av att det beviljats skyddad beteckning

Företagaren har inte lämnat en sådan anmälan, som avses i § 54 Livsmedelslagen innan en produkt med skyddad beteckning släppts ut på marknaden eller lämnat en anmälan om att tillverkningen av produkten avbrutits eller om att tillverkningen av produkten upphört.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Tillverkningen och förpackningen av ett livsmedel avviker i hög grad från produktspecifikationen. Exempel

 • en råvara till ett livsmedel med skyddad ursprungsbeteckning härstammar från annat håll än den region som nämnts i specifikationen eller så sker produktionen eller förpackningen utanför den region som nämnts i specifikationen
 • den signifikanta produktionsfas som angetts i specifikationen på ett livsmedel med skyddad geografisk beteckning sker på något annat håll än i den region som nämnts i specifikationen
 • receptet eller tillverkningssättet avviker väsentligt från det som beskrivits i specifikationen
 • i marknadsföringen eller märkningarna på förpackningen berättas att ett livsmedel med skyddad beteckning ingår som ingrediens i ett livsmedel, fastän så inte är fallet.
 • livsmedlet marknadsförs som en namnskyddsprodukt trots att livsmedlet i fråga inte har något namnskydd.


Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel
 • Kommissionens meddelande – Riktlinjer om märkningarna på livsmedel som innehåller produkter som beviljats skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB) som ingrediens (2010/C 341/03)
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6 § och 54 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning 123/2020 om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter
 • Livsmedelsverkets anvisning 17049/5: Anvisning om tillsynen över skyddade beteckningar på livsmedel
 • Europeiska kommissionens databas eAmbrosia: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
 • Europeiska kommissionens databas GIview: https://www.tmdn.org/giview/.


Uppdatering i version 5

 • Anvisning nr 2171/04.02.00.01/2021/5 ersätter anvisningen nr 10239/4
 • Livsmedelslagens nummer och avsnitt har uppdaterats
 • Jord- och skogsbruksministeriet förordningens nummer har uppdaterats
 • Databaser och länkar till kommissionens sidor har uppdaterats.

12.4 Övriga produktspecifika krav (bär- och fruktberedningars sammansättning och märkningar)

Anvisning/version: 2172/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras, då förpackningar försetts med de allmänna märkningar för storhushåll och slutkonsumenter, som förordningen om livsmedelsinformation (EPRf nr 1169/2011) förutsätter och i sådana fall, då en företagare

 • tillverkar, låter tillverka eller förpackar
 • inför eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder) följande förpackade livsmedel:
  • sylt, gelé och marmelad
  • juice och motsvarande beredningar.

Vi rekommenderar att punkterna 13.1. Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och 13.2 Näringsdeklarationen samtidigt kontrolleras. Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov, till exempel av 1-3 förpackningar, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär, kontrollerar följande:

Kontroll av att de produktspecifika särskilda märkningarna överensstämmer med bestämmelserna dvs. att märkningarna på förpackningen/etiketten är korrekta:

 • produktens beteckning
 • sammansättningen
 • övriga märkningar som särskild lagstiftning förutsätter.

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel:

 • med granskning av påskrifterna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysintyg och/eller egenkontrollundersökningar.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Bär- och fruktberedningarnas sammansättning och märkningar överensstämmer med kraven i lagstiftningen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Bär- och fruktberedningarnas sammansättning och märkningarna som särskild lagstiftning förutsätter överensstämmer huvudsakligen med kraven i lagstiftningen. I märkningarna på förpackningarna förekommer små missförhållanden, såsom att:

 • i märkningarna förekommer små brister som ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att produkten överensstämmer med kraven.
 • livsmedlets beteckning överensstämmer inte helt med lagstiftningen
 • frukt- och grönsaksjuice saknar utspädningsanvisning (om avsedd att användas utspädd).

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I märkningarna förekommer väsentliga fel eller brister, såsom att:

 • recepten inte är uppdaterade eller i användning
 • beteckningen är vilseledande
 • sylt saknar omnämnande om bärhalten eller så är omnämnandet felaktigt
 • sylt saknar omnämnande om halten totalsocker eller så är omnämnandet felaktigt
 • juice saknar omnämnandet ”framställd av koncentrat” eller ”delvis framställd av koncentrat”
 • i fruktjuice har tillsatts socker i strid mot lagstiftningen
 • omnämnandet om en safts juicehalt saknas.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Märkningarna saknas helt och hållet eller så kräver fel omedelbar tillrättaläggelse eller återkallelse, såsom:

 • produktförfalskningar.


Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
 • Rådets direktiv om sylt, gelé och marmelad samt sötad kastanjepuré avsedda som livsmedel (2001/113/EG)
 • Rådets direktiv om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel (2001/112/EG)
 • Livsmedelslagen 297/2021, 1, 2 och 6 §
 • Handels- och industriministeriets förordning (474/2003) om sylt av frukt, gelé och marmelad samt vissa andra produkter, 3 §, 5 § och 6 § jämte bilagorna 1-3.
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (662/2013) om fruktjuice och vissa liknande produkter, 3 §, 6 § och 7 § jämte bilagorna 1-3
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning (264/2012) om krav i fråga om vissa livsmedel, 8 och 9 §
 • Livsmedelsverkets anvisning 6529/4. Sammansättningen hos och märkningarna på sylt av frukt, gelé och marmelad – anvisning för tillsynsmyndigheter och företagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 6530/3. Sammansättningen hos och märkningarna på frukt- och grönsaksjuice och vissa liknande produkter – anvisning till tillsynsmyndigheter och företagare
 • Livsmedelsverkets anvisning 17068/2. Handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare
 • Eviras anvisning 17055/1: Anvisning om tillsynen över märkningar och påskrifter på förpackningarna.

Uppdatering version 4:

 • Kontroll av egenkontroll har preciserats.
 • Anvisning nr 2172/04.02.00.01/2021/4 ersätter anvisningen nr 10240/4
 • Livsmedelslagens nummer och avsnitt har uppdaterats
 • Anvisnings nummer för sylt- och juiceanvisningar har uppdaterats.

12.6 De särskilda garantierna som gäller salmonella

Anvisning/version: 153/04.02.00.01/2021/2, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:
Denna punkt kontrolleras då en företagare

 • importerar sådana råa nedkylda/djupfrysta livsmedel av animaliskt ursprung som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna från den inre marknaden till Finland
  • följande livsmedel omfattas av de särskilda salmonellagarantierna: rått nötkött, svinkött och fjäderfäkött (höns, kalkon, pärlhöns, anka och gås) (även inre organen och blodet) eller malet kött tillverkat av sådant kött jämte råa hönsägg.

Vi rekommenderar att följande punkter samtidigt kontrolleras

 • 15.1 Mottagningen av livsmedel
 • 16.9 Spårbarheten hos livsmedel av animaliskt ursprung
 • 17.1 Provtagningen och egenkontrollundersökningarna.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov (till exempel 1-3 produkter, beaktande verksamhetens karaktär och omfattning) kontrollerar den överensstämmelse med kraven som hänför sig till de särskilda salmonellagarantierna.

 • försändelser med kött åtföljs av ett sådant handelsdokument som avses i förordning (EG) Nr 1688/2005 (bilaga IV), handelsdokumentet kan också komma till företagaren i elektroniskt format
 • försändelser med kött åtföljs av ett analysintyg från ett laboratorium över analys med tanke på salmonella, om lagstiftningen så kräver, analysintyget kan också komma till företagaren i elektroniskt format
 • försändelser med hönsägg åtföljs av intyget som kallas djurhälsointyg för handel inom gemenskapen ((EG) Nr 1688/2005, bilaga V)
 • dokumenten som krävs kan hopkopplas med varandra och med livsmedlen
 • livsmedlet har tagits i bruk/lagts till försäljning först då dokumenten som krävs har varit tillgängliga för företagaren och företagaren har utfört en mottagningskontroll
 • provtagnings- och undersökningsplan som förutsätts för salmonella har efterföljts
  (livsmedelslagen 297/2021, 15 §) (kontrolleras i samband med 17.1 Provtagningen och egenkontrollundersökningarna)
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Företagaren har säkerställt att livsmedlen som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna åtföljts av de dokument som lagstiftningen kräver. Dokumenten och livsmedlet kan tillförlitligt hopkopplas med varandra.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Företagaren har huvudsakligen säkerställt att de dokument som lagstiftningen kräver och som åtföljt livsmedlen som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna överensstämmer med kraven. Små missförhållanden är till exempel:

 • i anteckningarna eller dokumenten förekommer små brister, men dokumenten och livsmedlet kan ändå hopkopplas med varandra
 • dokumenten har utarbetats på något annat språk än de tillåtna språken (finska, svenska och engelska), men informationen som krävs framgår tydligt av dokumenten.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

I företagarens egenkontroll förekommer missförhållanden och därför överensstämmer de dokument som lagstiftningen kräver och som åtföljt livsmedlen som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna inte med kraven. Väsentliga missförhållanden är till exempel:

 • det är inte möjligt att direkt hopkoppla dokumenten som lagstiftningen kräver med livsmedlet, men dokumenten och livsmedlet kan skäligen hopkopplas till exempel med hjälp av fakturor och följesedlar
 • i salmonellaintygen förekommer brister.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Företagaren har inte säkerställt att dokumentkraven på livsmedlen som omfattas av de särskilda salmonellagarantierna uppfylls. Missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande är till exempel:

 • företagaren har tagit ett livsmedel han tagit emot i bruk eller levererat ett livsmedel direkt till försäljning, fastän alla dokument som lagstiftningen kräver saknas
 • företagaren har tagit ett livsmedel han tagit emot i bruk eller levererat ett livsmedel direkt till försäljning, fastän det handelsdokument/djurhälsointyg för handel inom gemenskapen som lagstiftningen kräver saknas
 • företagaren har tagit ett livsmedel han tagit emot i bruk eller levererat ett livsmedel direkt till försäljning, fastän det salmonellaintyg som lagstiftningen kräver saknas
 • dokumenten som lagstiftningen kräver och livsmedlet kan inte hopkopplas med varandra ens med hjälp av uppgifterna på fakturor och följesedlar
 • i salmonellaintygen förekommer stora brister.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Kommissionens förordning (EG) Nr 1688/2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg (= salmonellakraven som gäller animaliska livsmedel som införs till Finland)
 • Kommissionens förordning (EG) Nr 427/2012 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella till ägg avsedda för Danmark (= undantag till salmonellakraven som gäller ägg avsedda att införas från Danmark till Finland)
 • Kommissionens förordning (EG) Nr 2018/307 om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande salmonella till att omfatta kött från slaktkycklingar (Gallus gallus) avsett för Danmark (= undantag till salmonellakraven som gäller kött från broilerkyckling avsett att införas från Danmark till Finland)
 • Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 1/19/KOL om utvidgning av de särskilda garantierna beträffande Salmonella spp till kött och ägg från tamhöns och kött från kalkoner avsedda för Island (= undantag till salmonellakraven som gäller hönsägg och kött från tamhöns och kalkoner avsedda att införas från Island till Finland)
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning 2529/04.02.00.01/2021/2 gällande vissa köttsorter som omfattas av särskilda salmonellagarantier, anvisning för livsmedelstillsynen och företagare
  https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/guider-och-blanketter/foretag/import-och-export/forsta-ankomsttillsyn-och-forsta-ankomstverksamhet/.


Uppdatering i version 2

 • Saker som ska kontrolleras/har bifogats: provtagnings- och undersökningsplan som förutsätts för salmonella har efterföljts (kontrolleras i samband med 17.1)
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats
 • Bifogats länk till anvisningen 2529/04.02.00.01/2021/2 gällande vissa köttsorter som omfattas av särskilda salmonellagarantier, anvisning för livsmedelstillsynen och företagare.