14 Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterial

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

14.1 Förpackningsmaterialen och andra kontaktmaterial

Anvisning/version: 2178/04.02.00.01/2021/9, tagen i bruk 1.9.2022

Att beakta:

Denna punkt kontrolleras i en butik och på ett serveringsställe och i andra anmälda och godkända livsmedelslokaler, då en företagare hanterar, tillverkar, låter tillverka, förvarar, förpackar, inför (från inre marknaden eller tredje länder), transport eller förmedlar (såsom agenturverksamhet) livsmedel.

 • Kontrollen inriktas på förpackningsmaterial och andra material, maskiner, anordningar, redskap och produkter (såsom kärl, transporttanken, arbetsredskap, engångshandskar) som kommer i kontakt med ett livsmedel.
 • Då kontrollen inriktas på maskiner, anordningar och produkter som kommer i kontakt med ett livsmedel, rekommenderar vi att deras skick och helhet i punkt 2.3 och deras renhet i punkt 3.2 samtidigt kontrolleras.
 • Produktionshygienen för förpackandets del kontrolleras i punkt 5.5.
 • På inspektionsstället riktas kontrollen riskbaserat på de förpackningsmaterial och andra livsmedelskontaktmaterial som kommer i kontakt med feta livsmedel och/eller i höga temperaturer och/eller livsmedel som förvaras i långa tider.
 • En stor produktionsmängd eller att produkten är marknadsledare är också en utgångspunkt för riskbaserad kontroll av material.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplic, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:

Hur egenkontrollen omsätts i praktiken kontrolleras med hjälp av stickprov (t.ex. av 1-3 produkter, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär) förpackningsmaterialens och andra kontaktmaterials överensstämmelse med kraven.

Skilt för varje enskild verksamhet kontrolleras följande:

 • Företagaren hanterar förpackningsmaterialens och nya anordningars, redskaps och produkters livsmedelsduglighet och spårbarhet.
 • Förpacknings- och livsmedelskontaktmaterialen används på rätt sätt beaktande eventuella begränsningar i användningen (såsom att man för feta livsmedel och livsmedel som ska saluhållas eller förvaras heta använder enbart för ändamålet lämpliga förpackningsfilmer, påsar, askar och engångshandskar). Aluminiummaterial (såsom grytor, folier) används inte för sura livsmedel och tillsammans med kärl av aluminium används inte arbetsredskap av stål.
 • Om företagaren uppdagat att kraven i lagstiftningen inte uppfylls, har han vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder. 

1. En butik och ett serveringsställe

 • För förpackningsmaterialens del inriktas kontrollen endast på sådana förpackningsmaterial, som verksamhetsstället själv använder.
 • Förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial är försedda med en märkning som visar att de är livsmedelsdugliga (”för kontakt med livsmedel”) eller symbolen bägare och gaffel. Dessa krävs nödvändigtvis ändå inte på sådana produkter, som uppenbarligen är avsedda för måltidsbruk. Symbolen bägare och gaffel på materialen kan i regel anses vara ett tillräcklig påvisande av livsmedelsdugligheten förutsatt, att man försäkrat sig om att de används på rätt sätt; eller
 • Företagaren har spårbara förklaringar om överensstämmelse som påvisar förpackningsmaterialens och andra livsmedelskontaktmaterials lämplighet. Om förpackningsmaterialen eller andra livsmedelskontaktmaterial anskaffats via en grossist/centralaffär och det av produktens varubeteckning framgår vilket ändamål de är avsedda för (såsom grillpåse, brödpåse, ostfilm), behöver det i butiken eller på serveringsstället inte finnas något intyg som påvisar produktens eller materialets livsmedelsduglighet, utan då räcker det att ett sådant vid behov kan fås från grossisten/centralaffären. Motsvarande kan tillämpas också på småskalig tillverkning (såsom små bagerier eller anläggningar som tillverkar livsmedel av animaliskt ursprung); och
 • Företagaren har information om hur förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial används på rätt sätt och den informationen omsätts i praktiken; och
 • Kontaktmaterialet är spårbart, dvs. operatören kan visa var kontaktmaterialet anskaffades och utifrån förpackningsmaterialet uppskatta den tid under vilken de har används/använts i livsmedelshuset.
 • Om en företagare själv inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) färdigt förpackade livsmedel: hanteras också omsättandet i praktiken av kraven som föreskrivits för livsmedelskontaktmaterial (t.ex. en hänvisning i leveransavtal eller produktspecifikation).

2. Övriga livsmedelslokaler

 • Företagaren har spårbara förklaringar om överenskommelse för förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial och de är inte för gamla (t.ex. över tre år gamla). För gamla anordningar för industriell tillverkning krävs inga förklaringar om överensstämmelse, men man skall annars ha information om deras lämplighet. Symbolen bägare och gaffel på materialen kan i regel anses vara ett tillräcklig påvisande av livsmedelsdugligheten förutsatt, att man försäkrat sig om att de används på rätt sätt.
 • I förklaringarna om överensstämmelse finns tillräcklig och korrekt information, såsom åtminstone:
  • Namnet och kontaktuppgifterna för den som tillverkat, infört eller saluhåller livsmedelskontaktmaterialet
  • Kontaktmaterialets identifikationsuppgifter (namn, beskaffenhet)
  • Datumet då anmälan lämnats
  • Vilken lagstiftning kraven som kontaktmaterialet uppfyller ingår i (alltid åtminstone förordning (EG) 1935/2004) och utöver den materialspecifika författningar, då sådana finns [Tillexempel plast materialen: Bekräftelse på att det material som är avsett att komma i kontakt med livsmedel följer gränsvärdet för total migration; Information om ämnen med begränsningar i bilagorna I eller II (minst ett av följande: FCM-ämnesnummer, referensnummer, CAS-nummer eller kemiskt namn) och begränsningar i bilaga I till plastförordningen används och en bekräftelse av att dessa ämnen inte får frigöras över det angivna gränsvärdet].
  • Begränsningarna i användningen av kontaktmaterialet såsom vilken typ av livsmedel, som kontaktmaterialet lämpar sig för, begränsningar i användningstemperaturen och kontakttiden
  • Information om s.k. dubbelbrukstillsatser, om kontaktmaterialet innehåller sådana.
 • Småskalig verksamhet: (då materialen och produkterna har införskaffats från detaljhandel eller snabbgross) motsvarande kompetenskrav som ovan i punkten 1. en butik och ett serveringsställe i underpunkt 2 och 3.
 • Materialen, produkterna, anordningarna och maskinerna används i enlighet med de bruks-/lämplighetsanvisningar som nämnts för dem i förklaringarna om överensstämmelse, beaktande till exempel lämpliga typer av livsmedel, givna temperaturgränser (påfyllnings- och efteranvändningssituationer) och kontakttiderna och att en eventuell migration av dubbelbrukstillsatsen till livsmedlet uppfyller kraven i lagstiftningen; och
 • Kontaktmaterial är spårbara, dvs. operatören kan visa var kontaktmaterialet anskaffades och uppskatta den tid under vilken de används/användes i livsmedelslägenheten.
 • Om en företagare själv inför (från inre marknaden och/eller tredje länder) färdigt förpackade livsmedel eller förmedlar sådana: hanteras också omsättandet i praktiken av kraven som föreskrivits för livsmedelskontaktmaterial (t.ex. en hänvisning i leveransavtal eller produktspecifikation).

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med ovan nämnda krav. Företagaren har tydlig information och vid behov tillräckliga handlingar om materialens duglighet och de används på rätt sätt.

Kontaktmaterial är spårbara, dvs. operatören har tillförlitlig kunskap om var de erhölls och operatören kan uppskatta under vilken tid de har använts.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

1. En butik och ett serveringsställe

Verksamheten överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Företagaren har information om livsmedelsdugligheten för huvuddelen av förpackningsmaterialen och motsvarande produkter. I verksamheten förekommer små missförhållanden som ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial används enligt bestämmelserna. Exempel:

 • Största delen av förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial är försedda med en märkning om livsmedelsduglighet eller så har företagaren förklaringar om överensstämmelse för dem. För de livsmedelskontaktmaterials del, som inte är försedda med ovan nämnda märkning eller för vilka det inte finns någon förklaring om överensstämmelse, har företagaren säkerställt lämpligheten för det avsedda ändamålet på annat sätt i samband med beställningen.
 • Feta livsmedel hanteras med sådana engångshandskar, som man inte försäkrat sig om att de lämpar sig för detta användningsändamål, såsom PVC(vinyl)-handskar, som har symbolen bägare och gaffel på förpackningen, men ingen information om lämpligheten för kontakt med feta livsmedel.
 • Kontaktmaterialen är huvudsakligen spårbara, dvs. operatören har tillförlitlig kunskap om var de erhölls och operatören kan uppskatta under vilken tid de har använts.

2. Övriga livsmedelslokaler

Verksamheten överensstämmer huvudsakligen med ovan nämnda krav. Företagaren har lämplighetsinformation för huvuddelen av förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial. I verksamheten förekommer små missförhållanden som ändå inte förhindrar att man försäkrar sig om att förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial används enligt bestämmelserna. Exempel:

 • Företagaren har uppdaterade förklaringar om överensstämmelse för huvuddelen av förpacknings- och livsmedelskontaktmaterialen. En liten del av förklaringarna om överenskommelse har av misstag inte blivit uppdaterade, sådana har ännu inte erhållits eller så förekommer brister i informationen som ges i dem. Småskalig verksamhet: (då materialen och produkterna har införskaffats från detaljhandel eller snabbgross) företagaren har motsvarande information om att materialen och produkter som han använder är dugliga.
 • Feta livsmedel hanteras med sådana engångshandskar, som man inte försäkrat sig om att de lämpar sig för detta ändamål, såsom PVC(vinyl)-handskar, som har symbolen bägare och gaffel på förpackningen, men ingen information om lämpligheten för kontakt med feta livsmedel.
 • Kontaktmaterialen är huvudsakligen spårbara, dvs. operatören har tillförlitlig kunskap om var de erhölls och operatören kan uppskatta under vilken tid de har använts.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

1. En butik och ett serveringsställe

Företagaren har inte tillräckligt med information om kvaliteten på förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som han använder eller om dessas lämplighet för sitt ändamål och har inte alls försökt säkerställa dessa saker. Det finns skäl att misstänka att materialen som använts i verksamheten inte är lämpliga för ändamålet. Exempel:

 • Förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial är inte försedda med en märkning om livsmedelsduglighet eller så har företagaren inte några förklaringar om överensstämmelse för dem. Företagaren har inte på något sätt i samband med beställningen eller anskaffningen säkerställt att ett livsmedelskontaktmaterial lämpar sig för det avsedda ändamålet och har de facto ingen information om förpackningsmaterialens och andra livsmedelskontaktmaterials lämplighet för ändamålet.
 • Feta livsmedel hanteras med sådana engångshandskar, som inte lämpar sig för hantering av feta livsmedel.
 • Aluminiummaterial (såsom grytor, folier) används för sura livsmedel och tillsammans med kärl av aluminium används arbetsredskap av stål.
 • Från en stor andel kontaktmaterial har operatören ingen kunskap om var de förvärvades och kan inte uppskatta under vilken period de har använts, det vill säga kontaktmaterialen är inte spårbara.
 • Företagaren kan inte för sådana färdigt förpackade livsmedels del, som han själv inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar, påvisa att de uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen även för förpackningsmaterialens del (t.ex. en hänvisning i leveransavtal eller produktspecifikation).

2. Övriga livsmedelslokaler

Företagaren har inte tillräckligt med information om kvaliteten på förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som han använder eller om dessas lämplighet för sina ändamål. Exempel:

 • Flera förklaringar om överensstämmelse saknas, de är klart föråldrade (t.ex. över tre år gamla) och helt bristfälliga till sin information och företagaren har inte vidtagit några åtgärder för att anskaffa/förnya dem. Småskalig verksamhet: (då materialen och produkterna har införskaffats från detaljhandel eller snabbgross) information om att materialen som företaget använder är dugliga saknas av huvudparten av material och produkter.
 • Förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som används i verksamheten är inte lämpliga för sitt ändamål eller så används de i sådana förhållanden, som de inte lämpar sig för (såsom för heta användningsförhållanden jämfört med vad som angetts i förklaringen om överensstämmelse eller så används de för sådana typer av livsmedel, som kontaktmaterialet inte lämpar sig för eller så uppfyller livsmedlet inte kraven i författningarna om tillsatser på grund av migration av en dubbelbrukstillsats).
 • Från en stor andel kontaktmaterial har operatören ingen kunskap om var de förvärvades och kan inte uppskatta under vilken period de har använts, det vill säga kontaktmaterialen är inte spårbara.
 • Företagaren kan inte för sådana färdigt förpackade livsmedels del, som han själv inför (från inre marknaden eller tredje länder) eller förmedlar, påvisa att de uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen även för förpackningsmaterialens del (t.ex. en hänvisning i leveransavtal eller produktspecifikation).

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller så har företagaren inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

1. En butik och ett serveringsställe

 • Det är uppenbart att livsmedelskontaktmaterial används så, att de äventyrar livsmedelssäkerheten. Företagaren har ingen information om kvaliteten på förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som han använder eller om dessas lämplighet för sina ändamål och har trots uppmaning inte vidtagit några korrigerande åtgärder eller företagaren är medveten om lukt- eller smakfel som ett förpackningsmaterial eller annat livsmedelskontaktmaterial orsakar en produkt, men har inte börjat återkalla produkten.

2. Övriga livsmedelslokaler

Det är uppenbart att livsmedelskontaktmaterial används så, att de äventyrar livsmedelssäkerheten. Företagaren har ingen information om kvaliteten på förpackningsmaterialen och andra livsmedelskontaktmaterial som han använder eller om dessas lämplighet för sina ändamål och har trots uppmaning inte vidtagit några korrigerande åtgärder. Exempel:

 • Företagaren har inte alls förklaringar om överensstämmelse för förpacknings- och livsmedelskontaktmaterialen. Småskalig verksamhet: (då materialen och produkterna har införskaffats från detaljhandel eller snabbgross) Företagaren har inte på något sätt försäkrat sig om livsmedelskontaktmaterialen duglighet (inga intyg, ingen bägare och gaffel-symbol, det framgår inte av produktens namn eller karaktär, det har inte utretts på annat sätt i samband med anskaffningen).
 • Företagaren är medveten om lukt- eller smakfel som ett förpackningsmaterial eller annat livsmedelskontaktmaterial orsakar en produkt, men har inte börjat återkalla produkten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sida ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Kommissionens förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • Kommissionens förordning (EG) nr 450/2009 om aktiva och intelligenta material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • Kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina
 • Kommissions förordning (EG) nr 1895/2005 om begränsad användning av vissa epoxiderivat i material och produkter avsedda att komma I kontakt med livsmedel
 • Handels- och industriministeriets förordning 165/2006 om keramiska förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (dir. 2005/31/EY, 84/500/ETY)
 • Handels- och industriministeriets förordning 697/2005 om regenererad cellulosafilm som används vid framställningen av förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (dir 2004/14/EY)
 • Handels- och industriministeriets beslut 268/1992 om tungmetaller som övergår från förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel
 • Livsmedelsverkets (Ruokavirasto) anvisningar om tillsynen över material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 4217/04.02.00.01/2021.

 
Uppdatering i version 9

 • Uppdaterade spårbarhetssektionerna för kontaktmaterial i bedömningsguiden.