15 Leveranserna av livsmedel och biprodukter

Publiceringsdatum: 1. juli 2021

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

15.1 Mottagningen av livsmedel

Anvisning/version: 2179/04.02.00.01/2021/3, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Hanteringen av temperaturen under transport på slaktkroppar som sänds bort från en anläggning bedöms i punkt 6.7
 • Handelsdokumenten som åtföljer fiskeriprodukter som kräver frysbehandling på grund av risken för parasiter bedöms i punkt 8.8
 • Informationen som ska åtfölja levande fiskeriprodukter bedöms i punkt 9.2
 • Egenkontrollen i äggpackerier av salmonellaresultaten inom äggproduktionen bedöms i punkt 15.2
 • Spårbarheten bedöms i punkt 16.1, 16.2, 16.4, 16.8 och 16.9
 • Kontrollerna (analysen med tanke på rester av antibiotika, mätningen av temperaturen och den sensoriska bedömningen) av partier med obehandlad mjölk som tagits emot i en anläggning bedöms i punkt 17.9.

Åtgärderna som hänför sig till mottagningen av livsmedel utgör en del av företagarens egenkontroll – också åtgärderna som företagaren inte själv vidtar utan gett en annan företagare fullmakt att vidta. Det spelar ingen roll om livsmedlen fysiskt är i företagarens besittning eller inte ¬– det som spelar en roll är att företagaren som svarar för livsmedlen behärskar och administrerar förfarandena vid mottagningskontroll. ”Behärskar och administrerar” kan således också innebära att företagaren befullmäktigat en annan företagare att sköta mottagningsförfarandena och att livsmedlen fysiskt tas emot i denne företagares livsmedelslokal. Verksamheten som befullmäktigats till en annan företagare kan också vara till exempel förflyttning av en försändelse ”med följesedlar” från ett transportmedel till företagarens lager som ligger på en annan adress. I ett sådant fall har transportföretaget således getts passermöjlighet (nyckel, sifferkod etc.) till företagarens lagerlokaler.

Till livsmedelslokaler levereras (mottas) naturligtvis livsmedel också under sådana tider av dygnet, då en representant för den mottagande företagaren inte är på plats för att ta emot livsmedelsleveransen. Då borde mottagningskontrollen utföras så snabbt som möjligt efter att företagarens personal finns på plats, om utförandet inte befullmäktigats till andra.

Vi rekommenderar att punkt 12.6 samtidigt kontrolleras.

Saker som ska kontrolleras:
Det rekommenderas att särskild uppmärksamhet fästs vid uppgifterna om livsmedel av animaliskt ursprung som tas emot som leveranser på EU:s inre marknad och vid märkningarna på dem.
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär, kontrollerar:

 • Förfarandena vid mottagning av livsmedel motsvarar den planerade tillräckliga riskhanteringen, såsom
  • Till livsmedelslokalen förflyttas efter mottagningskontrollen endast sådana livsmedel, som livsmedelslokalen godkänts för hantering av (anläggningsgodkännande).
  • Hanteringen av temperaturen vid mottagning av livsmedel.
  • Gränsvärdena för temperaturen i olika livsmedelskategorier.
  • Mätningen av livsmedlens temperatur.
  • Ändamålsenliga sätt att mäta temperaturerna (frysvaror, livsmedel som ska förvaras kallt, oförpackade livsmedel etc.).
  • Antecknandet av resultaten av temperaturmätningarna.
  • Kontrollen av att förpackningar är hela och rena på utsidan.
  • Renhet, lämplighet och duglighet av och transportplattformer, transportlådor och exempelvis rullpallar.
  • Kontroll av om livsmedlen motsvarar uppgifterna i 'följebrevet' = motsvarar märkningarna (benämningarna) spårbarhetsuppgifterna, har man levererat det som beställts.
  • Spårbarhetsuppgifterna får levereras och sparas också enbart i elektroniskt format. Om företagaren tar emot ett leveransparti med spårbarhetsuppgifter enbart i elektroniskt format, hur säkerställer företagaren då att spårbarhetsuppgifterna är tillgängliga i det stadium, då företagaren tar emot leveranspartiet i fråga.
  • Kontrollmärket och identifieringsmärket.
   • Märkningen ska vara absolut tydlig och läslig utan tvetydigheter.
  • Salmonellaintygen (den dokumentation som lagstiftningen kräver och som levererats med livsmedel som omfattas av särskilda salmonellagarantier, handeln på EU:s inre marknad) <-> spårbarhetsuppgifterna om motsvarande livsmedelsparti. (se Oiva-bedömningsanvisning 12.6).
  • Reagerandet på eventuella (visuella) tillståndsbrister i livsmedelstransportmaterielen då livsmedel tas emot. Det rekommenderas att särskild uppmärksamhet fästs vid förhållandena under transporter av livsmedel av animaliskt ursprung som införs i handeln på EU:s inre marknad.
  • Reagerandet på avvikelser.
  • Bokföringen av avvikelser.
  • Bokföringen av korrigerande åtgärder som hänför sig till avvikelser.
 • Avvikelser <-> eventuella anmälningar till leverantörer om felaktiga produkter dvs. ”reklamationer”.
 • Reklamationerna <-> vad har gjorts med livsmedelspartiet i fråga <-> samband med bokföringen av avvikelser eller liknande uppgifter och anteckningar.

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och planen kontrolleras tillämpande anvisning 1.6 och bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till denna.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • Förfarandena vid mottagning av livsmedel motsvarar kraven i författningarna.
 • Till anläggningen har efter mottagningskontrollen förflyttats endast sådana livsmedel, som livsmedelslokalen godkänts för hantering av (anläggningsgodkännande).
 • Till anläggningen har efter mottagningskontrollen förflyttats endast sådana livsmedel, som levererats till anläggningen i sådana temperaturer som författningarna förutsätter.
 • Mottagandet av livsmedel sker så att kylkedjan inte bryts. Att temperaturen hanteras kan verifieras.
 • I mottagningsstadiet kontrolleras regelbundet att förpackningar och lastpallar är hela och rena.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

 • Nedkylda eller djupfrysta livsmedel som tas/tagits emot dröjer så länge i mottagningslokalen att det vid enstaka tillfällen föreligger en risk att ytan på dem värms upp för mycket.
 • I verifieringen av temperaturhanteringen förekommer enstaka brister.
 • Att förpackningarna är hela och rena kontrolleras, men inte att transportlådor och lastpallar är det. Transportlådor och lastpallar förflyttas ändå aldrig in i processlokalerna.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Väsentliga missförhållanden är till exempel:

 • Mottagningskontroll utförs sporadiskt.
 • Mottagningskontroller utförs, men det finns inga standardförfaranden för dem.
 • Till anläggningen har efter mottagningskontrollen för användning förflyttats sådana livsmedelsleveranser, som vid mottagningen till livsmedelslokalen varit för varma på ytan (nedkylda eller djupfrysta).
 • Avvikelserna som uppdagats i mottagningskontrollerna leder inte till tillräckliga korrigerande åtgärder.
 • Anteckningar saknas i betydande grad.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande är till exempel:

 • Mottagningskontroller blir i mycket betydande mängd outförda eller så utförs sådana inte alls.
 • Att förpackningar och lastpallar är hela och rena kontrolleras inte och man bryr sig inte om att de eventuellt är smutsiga. På bottnen i förpackningar, transportlådor och lastpallar kommer till exempel sand eller mylla in i lager- och processlokalerna.
 • Särskilda hanteringskrav som nämnts i uppgifterna som åtföljer de mottagna livsmedlen beaktas inte.
 • Anteckningar saknas helt och hållet.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, art. 8, 11, 17, 18 och 19
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, 1 art. 1 mom., 3 art., 4 art., bilaga II kapitel IX
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung
 • Livsmedelslagen 297/2021 6 §, 14 § 1 mom. och 15 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 36 § och 37 §.


Uppdateringar i version 3 av anvisningen:

 • Anvisning 2179/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning 10306
 • Livsmedelslagen 297/2021 6 §, 14 § 1 mom. och 15 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 36 § och 37 §.

15.2 Kontrollen av salmonellaresultaten inom äggproduktionen

Anvisning/version: 2180/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas i alla äggpackerier.
 • Äggproducenten ska föra bok över tidpunkterna för och resultaten av undersökningarna som ingår i salmonellakontrollprogrammet och tidpunkterna för och analysresultaten av den kommunala veterinärens kontrollbesök. Efter att undersökningarna och kontrollerna slutförts ska primärproducenten lämna dessa uppgifter till det äggpackeri, till vilket ägg sänds från primärproduktionsstället.

Saker som ska kontrolleras:

 • Ingår det i egenkontroll en beskrivning av det hur äggpackeriet säkerställer att äggen kommer till packeriet från en sådan produktionsgård, som uppfyller kraven i salmonellakontrollprogrammet.
 • Följer äggpackeriet också i praktiken upp hur äggproducenterna följer salmonellakontrollprogrammet så, att analysresultaten kommer i tid till packeriet.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • I egenkontroll i äggpackeriet ingår en beskrivning av det hur äggpackeriet säkerställer att äggen som levererats till packeriet kommer från en sådan produktionsgård, som uppfyller kraven i salmonellakontrollprogrammet.
 • I äggpackeriet finns ett system/förfaranden, med vilka man följer upp att analysintygen inom producenternas salmonellakontrollprogram kommer till packeriet.
 • Av alla äggpackeriets äggproducenter har erhållits salmonellaanalysintyg i tid.
 • Äggproducenternas salmonellaprover har tagits i enlighet med det nationella salmonellakontrollprogrammet.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • I egenkontroll i äggpackeriet ingår en beskrivning av det hur äggpackeriet säkerställer att äggen som levererats till packeriet kommer från en sådan djurhållningsplats, som uppfyller kraven i salmonellakontrollprogrammet.
 • I äggpackeriet finns ett system/förfaranden, med vilka man följer upp att analysintygen inom producenternas salmonellakontrollprogram kommer till packeriet.
 • Av alla äggpackeriets äggproducenter har inte i tid erhållits intyg över salmonellaundersökningarna, även om producenterna informerats om saken. Äggpackeriet måste i efterhand separat be producenterna om intyg över salmonellaprovtagningen.
 • Äggproducenternas salmonellaprover har ändå tagits i enlighet med det nationella salmonellakontrollprogrammet, även om analysintyg inte levererats till äggpackeriet i tid.
 • Salmonellaprover har inte tagits helt enligt tidtabellen, men den mängd prover som behövs har ändå tagits.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • I egenkontroll i äggpackeriet saknas en beskrivning av det hur äggpackeriet säkerställer att äggen som levererats till packeriet kommer från en sådan djurhållningsplats, som uppfyller kraven i salmonellakontrollprogrammet eller så är beskrivningen bristfällig. Man har ändå följt upp hur salmonellakontrollprogrammet omsätts i praktiken och analysresultaten kan kontrolleras i packeriet.
 • Av några av äggpackeriets äggproducenter är en del av de krävda salmonellaproverna inte tagna och producenterna har således inte helt följt det nationella salmonellakontrollprogrammet i salmonellaprovtagningen.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Äggpackeriet har inget system/inga förfaranden med vilket/vilka man följer upp att analysresultaten inom producenternas salmonellakontrollprogram kommer till packeriet.
 • Äggpackeriet har inte reagerat på det att analysresultat från salmonellaprovtagningen saknas.
 • En del av äggpackeriets äggproducenter följer inte alls provtagningskraven i det nationella salmonellakontrollprogrammet och trots det tar packeriet emot ägg från producenten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004
 • JSMf om zoonoser 316/2021
 • JSMf om livsmedelshygien 318/2021.


Uppdateringar i version 4:

 • Anvisning nr 2180/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10307
 • Referenser till Anläggningsförordningen JSMf 795/2014, Primärproduktionsförordningen JSMf 1368/2011, Salmonellaförordningen JSMf 1037/2013 och Eviras anvisning 15312 Kontroll av salmonella hos fjäderfä har tagits bort
 • Referenser till Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, JSMf om zoonoser 316/2021 och JSMf om livsmedelshygien 318/2021 har lagts till.

15.3 Sändningen av livsmedel och transportförhållandena

Anvisning/version: 2243/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Om ett annat företag svarar för transportverksamheten, ska livsmedelsföretagaren som köper transporttjänsterna ändå försäkra sig om att transportföretaget lämnat en anmälan om livsmedelslokal och sålunda omfattas av tillsynen. Livsmedelsföretagaren som köper transporttjänsterna ska också i sin egenkontroll ha en beskrivning av hur transporterna ordnas.
 • Hanteringen av temperaturen under transporter av livsmedel bedöms i punkt 15.4
 • Uppgifterna (”handelsdokumenten”) som åtföljer fiskeriprodukter som kräver frysbehandling på grund av risken för parasiter bedöms i punkt 8.8 (godkända livsmedelslokaler).
 • Internationella transporters överensstämmelse med kraven bedöms i punkt 15.6
 • Märkningarna på förpackningarna till livsmedel som ska levereras bedöms i punkt 13.1, 13.4 och 13.5
 • Spårbarheten bedöms i punkt 16.1, 16.2, 16.4, 16.8 och 16.9.

Åtgärderna som hänför sig till leveransen av livsmedel utgör en del av företagarens egenkontroll – också åtgärderna som företagaren inte själv vidtar utan gett en annan företagare fullmakt att vidta. Det spelar ingen roll om livsmedlen fysiskt är i företagarens besittning eller inte ¬– det som spelar en roll är att företagaren som svarar för livsmedlen behärskar och administrerar förfarandena vid leverans. ”Behärskar och administrerar” kan sålunda också innebära att företagaren befullmäktigat leveransförfarandena till en annan företagare, till vilkens livsmedelslokal (till exempel ett fryslager som tjänar som logistikcentral eller ett lagerhotell) livsmedlen fysiskt levereras innan de levereras till de egentliga kunderna.

Verksamheten som befullmäktigats till en annan företagare kan också vara till exempel självständig förflyttning av en försändelse med spårbarhetsinformation (”med följesedlar”) från företagarens lager till ett transportmedel. I ett sådant fall har transportföretaget således getts passermöjlighet (nyckel, sifferkod etc.) till företagarens lagerlokaler.

Från livsmedelslokaler levereras naturligtvis livsmedel också under sådana tider på dygnet, då en representant för den levererande företagaren inte är på plats för att sända iväg livsmedelsleveransen. Också sådan verksamhet bör ingå i företagarens plan för egenkontroll.

Vi rekommenderar att punkt 8.8 (godkända livsmedelslokaler), 15.4 och 15.6 samtidigt kontrolleras.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man, beaktande verksamhetens omfattning och karaktär, kontrollerar:

 • Förfarandena vid hantering av informationen om livsmedlen som ska levereras. (Den egentliga spårbarheten och märkningarna på förpackningarna bedöms i andra bedömningspunkter.)
  • Hur hanterar och säkerställer företagaren till exempel att ett livsmedel som avsänds säkert är det som kunden beställt (obs. till exempel ursprungslandet).
 • Kontrollmärkets och identifieringsmärkets läsbarhet på livsmedlen som ska levereras.
 • Sättet på vilket informationen om livsmedlen som ska sändas iväg levereras till mottagarna (ingår all information som mottagaren behöver).
 • Nödvändiga mätningar och registreringar av temperaturerna.
 • Renhet, lämplighet och duglighet av och transportplattformer, transportlådor och exempelvis rullpallar.
 • Skyldighet för detaljhandeln att säkerställa hönsäggs ursprung vid försäljning i undantagsregioner; Detaljhandelsföretag i de undantagsregioner som avses i artikel 34 i kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 ska se till att de hönsägg som levereras till dem i enlighet med 14 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning kommer från sådana primärproduktionsställen som uppfyller de skyldigheter som gäller salmonellaövervakning.
 • Förfarandena i anläggningen då ett livsmedel sänds iväg, såsom
  • hanteringen av temperaturen på ett livsmedel som ska sändas iväg
  • är transportkärlen hela och hygieniska
  • är transportfordonets lastrum eller transportbehållaren hel och hygienisk
  • är livsmedlen tillräckligt skyddade och åtskilda från andra produkter som ska transporteras
 • En eventuell anteckning om särskilt hanteringskrav som en myndighet bestämt om (såsom kravet att slaktkroppar eller kött ska upphettas), eventuella uppgifter om villkor och begränsningar för sådana livsmedel, som får släppas ut på marknaden endast på särskilda villkor, en märkning om värmebehandling av råvarumjölk och råvarugrädde.
 • Livsmedlen för vilka särskilda villkor uppställts för att de ska kunna släppas ut på marknaden; hanteringen av märkningarna och åtskiljandet från andra livsmedel.
 • Bokföringen av avvikelser. Mottagna ”reklamationer” dvs. mottagen information om avvikelser som konstaterats i levererade livsmedel (såsom temperaturen, förpackningens skick och/eller renhet, bristfälligt skyddade oförpackade livsmedel).
 • Reagerandet på avvikelser, vidtagna korrigerande åtgärder.

Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig och vid behov kontrolleras planen tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • Förfarandena vid avsändning av livsmedel överensstämmer med kraven i lagstiftningen.
 • Livsmedelsföretagaren sänder endast sådana livsmedel, som livsmedelslokalen godkänts för hantering av (anläggningsgodkännande).
 • Livsmedelsföretagaren sänder endast sådana livsmedel som har en temperatur som överensstämmer med författningarna.
 • Att temperaturen på livsmedlen hanteras i avsändningsstadiet kan verifieras.
 • Man kontrollerar att förpackningarna är hela och rena. Felaktiga sänds inte.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

 • Att temperaturen på livsmedlen hanteras i avsändningsstadiet kan till betydande delar verifieras.
 • Nedkylda eller djupfrysta livsmedel som ska sändas iväg dröjer så länge i avsändningslokalen att det vid enstaka tillfällen föreligger en risk att ytan på dem värms upp för mycket.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Väsentliga missförhållanden är till exempel:

 • Livsmedelsföretagaren har sänt ett djupfryst livsmedel som har en betydligt högre temperatur än den temperatur som fastställts i författningen.
 • Livsmedelsföretagaren har sänt ett nedkylt livsmedel som har en betydligt högre temperatur än den temperatur som fastställts i författningen.
 • Då livsmedel sänds iväg kontrolleras endast slumpmässigt temperaturen på livsmedlen och/eller att förpackningarna är hela och rena.
 • Att oförpackade livsmedel är tillräckligt skyddade och åtskilda från andra produkter som ska transporteras omsätts inte alltid i praktiken på ett tillräckligt sätt.
 • Livsmedelsföretagaren sänder ofta förpackade livsmedel i skadade och/eller smutsiga lådor och på skadade och/eller smutsiga lastpallar.
 • För försändelserna finns inga standardiserade förfaranden.
 • Anteckningar och/eller dokument (till exempel också vilket företag som transporterat) saknas i betydande mängd.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Missförhållanden som kräver omedelbart tillrättaläggande är till exempel:

 • Livsmedelsföretagaren har många gånger sänt ett djupfryst livsmedel som har en något högre temperatur än den temperatur som fastställts i författningen.
 • Livsmedelsföretagaren har många gånger sänt ett nedkylt livsmedel som har en något högre temperatur än den temperatur som fastställts i författningen.
 • Livsmedlens temperaturer mäts inte alls i avsändningsstadiet.
 • Att oförpackade livsmedel är tillräckligt skyddade och åtskilda från andra produkter som ska transporteras omsätts i regel inte i praktiken på ett tillräckligt sätt.
 • Livsmedelsföretagaren sänder livsmedel i skadade förpackningar och/eller i förpackningar som är smutsiga på utsidan.
 • I informationen som åtföljer försändelser med livsmedel beaktas/nämns inte (då det borde) särskilda hanteringskrav.
 • Uppgifter och/eller anteckningar över försändelser (temperaturkontrollen, vilket företag har transporterat, till vem har sänts, vad har sänts) finns inte alls.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, art. 8, 17, 18 och 19
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, 1 art. 1 mom., 3 art., 4 art., BILAGA II KAPITEL IX
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung
 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 om de spårbarhetskrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 för livsmedel av animaliskt ursprung
 • Kommissionens förordning (EY) 589/2008 34 art.
 • Livsmedelslagen 297/2021 6 §, 14 § 1 mom., 15 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 36 § och 37 §.


Uppdateringar i version 4 av anvisningen:

 • Anvisning 2243/04.02.00.012021/4 ersätter anvisning 10308
 • Livsmedelslagen 297/2021 6 §, 14 § 1 mom. och 15 §
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021 36 § och 37 §.

15.4 Kontrollen av livmedlens transporttemperaturer

Anvisning/version: 2244/04.02.00.01/2021/5, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Anvisningen tillämpas endast i sådana fall, då produkterna som ska transporteras kräver kyl- eller varmförvaring.
 • Bedömning av transportförhållandena görs som en del av kontrollen av en anläggning i sådana fall, då kontrollen riktar sig på transport av livsmedel som en anläggning ordnat, varvid transporten ingår i godkännandet av anläggningen.
 • När anläggningen inte svarar för transportverksamheten, ska den ändå ha ett transportavtal och i sin egenkontroll ha en beskrivning av hur transportverksamheten ordnas.
 • I sådana fall, då ett transportföretag (en registrerad livsmedelslokal) svarar för transportverksamheten och till de delar som transportverksamheten inte ingår i anläggningens egenkontroll, bedöms transportförhållandena enligt bedömningsanvisningarna som är avsedda för ett transportföretag (en registrerad livsmedelslokal). Då bedöms inte verksamheten i anläggningen utan transportföretagets verksamhet och tillsynen hör då till den myndighet som utövar tillsyn över transportföretaget i fråga.
 • I sådana transporter, som avses i ATP-överenskommelsen och i frystransporter mellan två livsmedelslokaler som varar mer än 2 timmar, ska användas temperaturuppföljnings- och registreringsapparater som uppfyller kraven i ATP-överenskommelsen och kraven i Kommissionens förordning om djupfrysta livsmedel.
 • I de transporter där registrerande temperaturuppföljningssystem inte krävs, måste livsmedlens transporttemperatur kunna observeras. Då skall det av egenkontrollen framgå med vilka metoder man säkerställer att temperaturerna hos livsmedlen hålls inom tillåtna gränser.
 • Av transporterna som hänför sig till primärproduktion är transport av mjölken bort från primärproduktionsstället livsmedelslokalsverksamhet. I övrigt är transporter av primärprodukter bort från primärproduktionsstället primärproduktionsverksamhet och offentliggörandet av tillsynsinformationen gäller således inte dem.
 • Kontrollen av temperaturerna på slaktkroppar som ska sändas iväg bedöms i punkt 6.7.

Saker som ska kontrolleras:

 • Hanteringen av temperaturerna vid transport av livsmedel.
 • De i bruktagna tillåtna avvikelserna i temperaturerna
 • Bokföringen över temperaturavvikelser och korrigerande åtgärder.
 • Temperaturuppföljningssystemet.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • De produktspecifika temperaturerna hanteras i transporter av livsmedel.
 • Temperaturavvikelserna under transporterna håller sig inom de gränser som lagstiftningen tillåter.
 • Tillåtna temperaturavvikelser kan förekomma i blandlaster, men också då transporteras oförpackad färsk fisk isad.
 • Transporterna har ett registrerande temperaturuppföljningssystem eller så har man i egenkontrollen beskrivit med vilka metoder temperaturerna kontrolleras.
 • Mätapparaternas precision har kontrollerats med regelbundna intervaller.
 • Över avvikelser och korrigerande åtgärder har förts bok. De korrigerande åtgärderna har varit riktiga och tillräckliga.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • I temperaturmätningarna som egenkontrollen förutsätter förekommer små brister.
 • I bokföringen över avvikelser och korrigerande åtgärder förekommer små missförhållanden. De korrigerande åtgärderna har ändå varit riktiga och tillräckliga.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • I transporttemperaturerna förekommer ofta små överskridningar av de tillåtna avvikelserna.
 • Oförpackad färsk fisk oisad i blandtransporter
 • I frystransporter och i sådana transporter, som avses i ATP-överenskommelsen, används inte temperaturuppföljnings- och registreringsapparater som uppfyller kraven i Kommissionens förordning om djupfrysta livsmedel och kraven i ATP-överenskommelsen.
 • Apparaterna för uppföljning av temperaturerna har inte kalibrerats regelbundet i enlighet med standarderna eller apparattillverkarens anvisningar.
 • Avvikelser har inte bokförts, fastän det framgår att avvikelser förekommit eller så har de korrigerande åtgärderna i avvikelsefall varit oriktiga eller otillräckliga eller så finns ingen information om sådana.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Transporttemperaturerna kontrolleras inte och det görs heller inget för att rätta till saken.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004; bilaga II, kapitlen IV och IX
 • Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EG) nr 853/2004
 • Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel
 • Överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport 48/1981 (ATP-överenskommelsen)
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djupfrysta livsmedel 818/2012
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien 318/2021.


Uppdateringar i version 5:

 • Anvisning nr 2244/04.02.00.01/2021/5 ersätter anvisning nr 10248/2
 • Anvisningen är gemensam för registrerade och godkända livsmedelslokaler.
 • Kravet på ett registrerande temperaturuppföljningssystem gäller inte längre transport av lättfördärvliga livsmedel som varar mer än två timmar utom ATP- och frystransport. Det måste dock alltid vara möjligt att observera transporttemperaturen för lättfördärvliga livsmedel.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Hänvisningar till jord- och skogsbruksministeriets förordningar om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler 1367/2011 och om livsmedelshygienen i anläggningar 795/2014 har tagits bort
 • Hänvisningar till Eviras anvisning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler har tagits bort
 • Hänvisningen till jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen har lagts till.

15.5 Sändningen av biprodukter, handelsdokumenten, transportförhållandena

Anvisning/version: 2183/04.02.00.01/2021/6, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas på alla anläggningar.
 • Tillsynen över transportverksamhet med biprodukter ingår i tillsynen över anläggningen och bedöms i enlighet med denna anvisning i sådana fall, då transportverksamheten utgör anläggningens egen verksamhet och ingår i godkännandet av anläggningen. Då svarar anläggningen för transporten och transporten ingår då i anläggningens egenkontroll.
 • Om transporten av biprodukter lagts ut på entreprenad till ett annat företag (som kan vara en annan anläggning, en registrerad livsmedelslokal eller någon annan operatör inom transport branschen), hör tillsynen över transportförhållandena till den myndighet som utövar tillsyn över transport företag. Den sändande anläggningen ska i sin egenkontroll ha en beskrivning av hur transportverksamheten ordnas.
 • Oberoende av om anläggningen ordnar transporten själv eller om transporten är utlagd på entreprenad, ska den sändande anläggningen alltid ha bokföring över biprodukterna som ska sändas iväg och kopior av handelsdokumenten över biprodukterna som ska sändas iväg.
 • I denna punkt bedöms transporten av biprodukter till den del, som den kan medföra en risk med tanke på livsmedelssäkerheten. Sålunda bedöms inte till exempel åtskiljandet av olika biproduktkategorier från varandra.
 • Den övriga biproduktverksamheten i anläggningen bedöms i punkt 5.7 Hygienen vid hantering och lagring av biprodukter.
 • Sådan verksamhet som omfattas av lagstiftningen om och tillsynen över biprodukter bedöms i punkt 5.8. Resultaten av i punkt 5.8 gjorda bedömningar syns inte på Oiva-rapporten utan endast i kontrollprotokollet.

Saker som ska kontrolleras:

 • Biproduktförsändelsernas identifiering till den del som den åtskiljer biprodukter från livsmedel
 • Handelsdokumenten (transporthandlingarna) till den del som de åtskiljer biprodukter från livsmedel
 • Transportkärlens och -materielens skick
 • Att biprodukterna hålls åtskilda från livsmedel under transport
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Verksamheten överensstämmer med kraven för de kontrollerade sakernas del. Exempel:

 • Biprodukterna som ska sändas iväg (förpackningarna, behållarna och fordonen) är identifierade så, att det av märkningarna framgår att materialet som ska sändas iväg är en animalisk biprodukt och det inte föreligger någon risk för att det sammanblandas med livsmedel.
 • Förpackningarna, transportbehållarna och lastrummen är hela.
 • I samtransporter transporteras biprodukterna förpackade och tillräckligt åtskilda från livsmedel så, att det inte föreligger någon risk att livsmedel kontamineras.
 • På basis av biprodukternas handelsdokument är det tydligt att det finns biprodukter i transporten.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Exempel:

 • Av biprodukternas handelsdokument framgår det inte alltid att det finns biprodukter i transporten, eller sporadiskt saknas märkning av biproduktstransport från transportmedlet eller från transportkärlen för biprodukter. Biprodukterna som transporteras kan ändå också då genom märkningarna på transportkärlen identifieras som biprodukter och det finns ingen risk att de förväxlas med livsmedel.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Exempel:

 • I handelsdokumenten över biprodukter används ett ovalt identifieringsmärke avsett för livsmedel.
 • Transportkärlen eller transportförpackningarna är trasiga och det försvagar hygienen i anläggningen och transporterna.
 • Biprodukter transporteras samtidigt med livsmedel, men man har inte tillräckligt sett till att dessa är åtskilda och livsmedelssäkerheten försvagas.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Exempel:

 • All information som visar att produkten som ska sändas iväg är en från livsmedelskedjan avlägsnad biprodukt saknas i handelsdokumenten eller på transportkärlen/förpackningarna och det föreligger en risk att de sammanblandas med livsmedel.
 • Företagaren har inte följt föreläggandena som getts i samband med vitsordet Bör korrigeras.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (beaktas med sina ändringar):

 • Biproduktförordningen (EG) nr 1069/2009, artiklarna 4, 21-23
 • Allmänna förordningen om livsmedelshygien (EG) nr 852/2004, bilaga II, kapitel IV
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Eviras anvisning 16010: Hanteringen av och tillsynen över animaliska biprodukter i livsmedelsanläggningar.


Uppdateringar i version 6:

 • Anvisning 2183/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning 10310.
 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats.
 • Referensen till anläggningsförordningen JSMf 795/2014 har tagits bort.

15.6 Internationella transporters överensstämmelse med kraven

Anvisning/version: 2184/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.

Att beakta:

 • Denna anvisning används i sådana fall, då man kontrollerar ATP-klassificerad transportmateriel, dvs. materiel som omfattas av ATP-överenskommelsen. Internationella ATP-överenskommelsen är en konvention om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport. Efterföljandet av ATP-överenskommelsen övervakas i huvuddrag i samband med annan övervakning av transport. Andra saker som gäller transportverksamheten bedöms i sina egna punkter.
 • ATP-transporter är i praktiken så gott som alla internationella landtransporter av djupfrysta livsmedel. Merparten av transporterna av kylda livsmedel omfattas likaså av överenskommelsen.
 • ATP-överenskommelsen gäller i regel landtransporter, men under 150 km långa sjöresor utan omlastning omfattas också av överenskommelsen. Sådan transportmateriel som avses i ATP-överenskommelsen kan också användas i nationella transporter av livsmedel. I sådana fall följs nationella krav på temperaturen och temperaturerna bedöms i en annan punkt.
 • Om transportmaterielen har blivit ATP-klassificerad utomlands innan den importerats till Finland är ATP-intyget utfärdat av ursprungslandet giltigt i 6 månader. Under den här tiden måste man ansöka om ett finskt ATP-intyg.

Temperaturkrav enligt ATP-överenskommelsen:

 • Under transport kan den kortvariga temperaturhöjningen då kylaggregatets ånggenerator avfrostas vara högst + 3 °C på ytan till livsmedlet.
 • Lättfördärvliga livsmedel: för fisk temperaturen för smältande is, malet kött +2 °C, vilt +4 °C, lättfördärvliga livsmedel +6 °C eller den temperatur som angetts i handlingarna, rött kött +7 °C.
 • Djupfrysta livsmedel: glass -20 °C, djupfryst fisk, fiskprodukter, blötdjur och kräftdjur och alla andra djupfrysta livsmedel -18 °C.
 • Frysta livsmedel: fryst fisk, fiskprodukter, blötdjur och kräftdjur -18 °C, frysta livsmedel -12 °C och smör -10 °C.
 • I transporten av djupfrysta livsmedel bör det finnas en registrerande temperaturuppföljning. Apparaten som registrerar temperaturen ska enligt ATP-överenskommelsen uppfylla kraven i EN 12830. Vid behov kan övervakaren be aktören om temperaturuppgifter för transporten, om det finns orsak att misstänka att livsmedlens temperaturer inte har varit inom tillåtna gränser under transporten eller om uppgifterna behövs för evalueringen av livsmedlens säkerhet. Om övervakaren under inspektionen själv mäter livsmedlens temperaturer bör mätningen utföras enligt bilaga 2 tillägg 2.

Saker som ska kontrolleras:

 • Transportmedlets ATP-intyg
 • Motsvarighet av ATP-intyget och informationen om transportmedlet
 • Uppdatering av ATP-klassificeringen och märkningarna
 • Transportmedlets typskylt
 • Väggkonstruktionerna och tätningarna
 • En apparat som registrerar temperaturen finns i transport av djupfrysta livsmedel
 • Temperaturer under transporterna
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6 (planen behöver inte vara med i fordonet).

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

 • Transportmedlet har ett ATP-intyg beviljat av landet där det registrerats.
 • ATP-intyget och informationen om transportmedlet motsvarar varandra.
 • ATP-klassificeringen och märkningarna är uppdaterade.
 • Transportmedlets typskylt är läsbar (vanligen framtill på utsidan till karosseriet).
 • Väggkonstruktionerna är hela och rena.
 • Tätningarna är hela och rena.
 • En apparat som registrerar temperaturen finns i transport av djupfrysta livsmedel.
 • Temperaturerna följer ATP-överenskommelsen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

 • I väggkonstruktionerna förekommer en del orenhet och tecken på slitage, men det äventyrar inte livsmedelssäkerheten.
 • I tätningarna förekommer en del orenhet och/eller söndrighet, men det påverkar inte lastutrymmets temperatur.
 • En apparat som registrerar temperaturen finns i transporter av djupfrysta varor.
 • Temperaturerna följer ATP-överenskommelsen, och temperaturen har temporärt stigit (då kylaggregatets ånggenerator avfrostats) med högst 3 grader.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

 • Transportmedlet har ett ATP-intyg beviljat av det land där det registrerats, men ATP-intyget och informationen om transportmedlet motsvarar inte varandra.
 • ATP-klassificeringen och märkningarna är föråldrade.
 • Väggkonstruktionerna är skadade (t.ex. hål eller spricka).
 • Tätningarna är skadade.

Temperaturerna avviker:

 1. Temperaturen på djupfrysta varor är högre än -15 °C.
 2. Den kortvariga temperaturavvikelsen från temperaturkraven i bilaga 3 till ATP-överenskommelsen på ytan till lättfördärvliga livsmedel är antingen över 3 grader eller så är temperaturavvikelsen högst 3 grader men den kan inte tolkas som kortvarig.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

 • Ett ATP-klassificerat transportmedel saknar ett ATP-intyg beviljat av landet som registrerat det.
 • Transportmedlet saknar en typskylt (vanligen framtill på utsidan till karosseriet).
 • Väggkonstruktionerna är så skadade (t.ex. hål eller spricka), att avsedd temperatur inte uppnås.
 • Tätningarna är så skadade, att avsedd temperatur inte uppnås.
 • Temperaturerna avviker över 3 grader från temperaturkraven enligt ATP-överenskommelsen.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (48/1981)
 • SHMs förordning (971/2006) om det nationella genomförandet av överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport, ändrad genom JSMf 120/2010
 • Livsmedelslagen 297/2021 22 §.


Uppdateringen i version 4:

 • Livsmedelslagens nummer har uppdaterats
 • Anvisning nr 2184/04.02.00.01/2021/4 ersätter anvisning nr 10326/3.