18 Oiva-rapportens presentation

Publiceringsdatum: 1. juli 2021

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

18.1 Oiva-rapportens presentation

Anvisning/version: 2207/04.02.00.01/2021/4, tagen i bruk 1.7.2021

Att beakta:

 • Alla livsmedelsföretagare som omfattas av planmässig livsmedelstillsyn ska offentliggöra en Oiva-rapport (livsmedelslagen 16 § 1 mom.).
 • Den senaste rapporten över inspektionen av livsmedelsverksamheten ska tillhandahållas på ett lättillgängligt sätt på livsmedelsföretagarens webbplats eller på något annat motsvarande sätt. I en livsmedelslokal som besöks av konsumenter ska rapporten dessutom finnas framlagd nära ingången eller på någon annan plats som konsumenterna lätt kan se. (livsmedelslagen 16 § 3 mom.)
 • Ett annat sätt som motsvarar livsmedelsföretagarens egen webbplats för att offentliggöra Oiva-rapporten är till exempel en nätbutik eller en annan aktörs webbplats där en företagare som inte har en egen webbplats säljer eller marknadsför sina produkter. Rapporten kan också publiceras på en TV-shoppingkanal, postorderkatalog, mobilapp, företagets sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram) osv.
 • Om företagaren erbjuder livsmedel till försäljning genom distanskommunikation, ska företagaren publicera Oiva-rapporten på distanskommunikationsplattformen på en framträdande och lätt synlig plats eller alternativt placera en lätt synlig länk till Livsmedelsverkets webbplats där företagarens Oiva-rapporter har publicerats.

Saker som skall kontrolleras:

 • Oiva-rapportens presentation
  • på en webbplats eller lätt tillgängligt på motsvarande sätt
  • i samband med ingången till livsmedelslokalen eller på någon annan plats som konsumenterna lätt kan se om konsumenter besöker i livsmedelslokal
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Den senaste Oiva-rapporten har lagts fram enligt livsmedelslagen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Den senaste Oiva-rapporten har inte lagts fram enligt livsmedelslagen.

Om konsumenter besöker i livsmedelslokal Oiva-rapporten har lagts fram men på ett sådant ställe, där konsumenten inte har möjlighet att läsa den eller så är den i oläsligt skick.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Företagaren har under den förra kontrollen getts vitsordet bra för hur Oiva-rapporten lagts fram och missförhållandet som tidigare konstaterats i framläggningen har inte rättats till.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Företagaren har under den förra kontrollen getts vitsordet bör korrigeras för hur Oiva-rapporten lagts fram och missförhållandet som tidigare konstaterats i framläggningen har inte rättats till.

Oiva-rapporten som lagts fram motsvarar inte den Oiva-rapport som myndigheten gett och det vilseleder konsumenten.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet:

 • Livsmedelslagen 297/2021, 16 §


Uppdateringar i version 4:

 • Anvisningen nummer 2207/04.02.00.01/2021/4 ersätter anvisningen nummer 10262/3.
 • Att beakta och saker som skall kontrolleras: har uppdaterats.
 • Utmärkt och Bra bedömningar: har uppdaterats.
 • Livsmedelslagen: nummer och sektionens nummer har ändrats.
 • Eviras föreskrift 2/2016: har tagits bort.
 • Eviras anvisning Systemet Oiva för offentliggörande av livsmedelstillsynsinformationen 10504: har tagits bort.