19 Kraven på saluhållandet

Alla anvisningar för godkända livsmedelslokaler.

19.1 Kvalitets- och viktklassificeringen av ägg

Anvisning/version: 2208/04.02.00.01/4, tagen i bruk 2.1.2023

Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas i sådana äggpackerier, där ägg kvalitets- och viktklassificeras.
 • Vi rekommenderar att punkten 19.2 Stämplingen av ägg och märkningarna på förpackningarna och punkten 19.3 Bokföringen över äggen i äggpackerier samtidigt kontrolleras.
 • Vitsorden som erhållits i kontroller av saluhållandet påverkar inte Oiva-vitsordet som erhållits i kontroller som livsmedelslagstiftningen förutsätter.

Saker som ska kontrolleras:

 • Kontrollera att kvalitetsklassificeringen av äggen som äggpackeriet gjort är riktig genom att sporadiskt kontrollera (genomlysa) redan kvalitetsklassificerade äggpartier som sporadiskt valts ut i varje enskild viktklass. Rekommenderade mängder ägg som ska väljas ut för kontroll av att kvalitetsklassificeringen är riktig finner du i Livsmedelverkets anvisning 6477/04.02.00.01/2021 
 • Kontrollera att äggpackeriets viktklassificering är riktig genom att sporadiskt välja ut ett äggparti på 10 ägg i varje enskild viktklass bland de viktklassificerade äggen i packeriets lager. Väg enhetsvikterna på äggen i det valda partiet. 
 • Kvalitetsanteckningarna för egenkontrollens del och kvalitets- och vägningsanteckningarna för viktklassificeringens del.
 • Avvikelserna, de korrigerande åtgärderna och bokföringen över korrigerande åtgärder.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Kvalitets- och viktklassificeringarna av äggpartierna som tillsynsmyndigheten kontrollerat uppfyller kraven i lagstiftningen. Kvalitetsfelen i äggpartierna och viktklassificeringarna av äggpartierna följer de avvikelser som  lagstiftningen tillåter.

Kvalitetsavvikelsen för äggen i partiet som kontrollerats är högst 5 %.

Totafelavvikelsen i enhetsvikterna på äggen i partiet som kontrollerats är högst 10 % och andelen underviktiga ägg är högst 5 %. Om partiet som kontrolleras innehåller färre än 180 ägg, ska kvalitets- och viktfelprocenten fördubblas.

Kvalitets- och viktklassificeringen har regelbundet följts upp i packeriet.

Resultaten av uppföljningen av kvalitets- och viktklassificeringen i packeriet följer kraven i lagstiftningen.

Det är möjligt att kontrollera anteckningarna eller registreringarna om kvalitets- och viktklassificeringen i packeriet.

Äggen har klassificerats inom tio dygn efter att de värpts.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.
 
 Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • I omsättningen i praktiken av uppföljningen av kvalitetsklassificeringen av ägg som äggpackeriet gjort förekommer små brister. Några enstaka kvalitetsklassificeringar har till exempel inte gjorts och/eller så saknas enstaka anteckningar om resultaten av uppföljningen.
 • I frekvensen på uppföljningen av viktklassificeringen av ägg som äggpackeriet gjort har förekommit små brister. Några enstaka uppföljningar av viktklassificeringen har till exempel inte gjorts och/eller så saknas enstaka anteckningar om resultaten av uppföljningen.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.
 
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • Kvalitetsfelen i kvalitetsklassificeringen har systematiskt överstigit avvikelserna som lagstiftningen tillåter.
 • I resultaten av enhetsvägningarna i viktklassificeringen av ägg ingår systematiskt en större andel ägg som hör till en lägre viktklass än den tillåtna avvikelsen på 5 %.
 • Uppföljning av kvalitets- och viktklassificeringen av ägg har inte gjorts regelbundet på det sätt som förutsätter i egenkontroll.
 • I kvalitets- och/eller viktklassificeringsutrustningen har förekommit en funktionsstörning som inte uppdagats.
 • Äggen har upprepade gånger klassificerats senare än inom 10 dygn efter att de värpts.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
 
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Resultaten av kontrollen av kvalitetsklassificeringen följer inte kraven i lagstiftningen och företagaren har inte vidtagit några åtgärder för att justera kvalitetsklassificeringsmaskinen.
 • Kvalitetsklassificeringen har inte alls följts upp.
 • Resultaten av kontrollen av viktklassificeringen följer inte kraven i lagstiftningen och företagaren har inte kalibrerat vägningsutrustningen.
 • Viktklassificeringen har inte alls följts upp.
 • Tillsynsmyndigheten har under flera kontrollbesök påpekat att kvalitets- och/eller viktklassificeringsutrustningen fungerar bristfälligt, men företagaren har trots det inte vidtagit påkallade åtgärder.

 Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 1, 74 och 78, bilaga I, del XIX, bilaga II, del VII och bilaga VII, del VI
 • Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg
 • Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c §
 • Livsmedelsverkets anvisning 6476/04.02.00.01/2021 Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg
 • Livsmedelsverkets anvisning 6477/04.02.00.01/2021 Tillsynen över handelsnormerna för ägg i äggpackerier.


Uppdateringar i version 4:

 • Referenser till Eviras anvisning Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg och Eviras anvisning Tillsynen över handelsnormerna för ägg i äggpackerier till Livsmedelsverkets anvisningar har uppdaterats.

19.2 Stämplingen av ägg och märkningarna på förpackningarna

Anvisning/version: 2209/04.02.00.01/4, tagen i bruk 2.1.2023

Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.

Att beakta:

 • Denna anvisning tillämpas i sådana äggpackerier, där ägg stämplas och/eller där ägg förpackas för slutkonsumenter och storhushåll.
 • Vi rekommenderar att punkten 13.1 Den obligatoriska informationer som ska ges om livsmedel (livsmedlets beteckning och märkningar på finska och svenska), 19.1 Kvalitets- och viktklassificeringen av ägg och punkt 19.3 Bokföringen över äggen i äggpackerier samtidigt kontrolleras.
 • De allmänna märkningarna på förpackningarna i äggpackerier bedöms i punkt 13.1
 • Vitsorden som erhållits i kontroller av saluhållandet påverkar inte Oiva-vitsordet som erhållits i kontroller som livsmedelslagstiftningen förutsätter.

Saker som ska kontrolleras:

 • Stämplingen av äggen
  • Kontrollera att märkningen/stämplingen av ägg som äggpackeriet gjort är riktig genom att sporadiskt välja ut ett äggparti på 10 ägg i varje redan kvalitets- och viktklassificerad viktklass i äggpackeriets lager. Att stämplingen är riktig kan kontrolleras med hjälp av samma ägg som använts för kontroll av att viktklassificeringen är riktig.
  • Producentkoden = hönsgårdskoden som ska stämplas på äggen består av en siffra som anger produktionsmetoden, en bokstavskombination som anger produktionslandet och ett nummer som identifierar hönsgården. Producentkoden skall vara väl synlig, klart läslig och minst 2 millimeter hög. Färgen som används för stämpling av ägg ska vara en för livsmedelbruk lämplig färg.
  • Vid kontroll av äggpartier godkänns högst 20 % ägg med oläsliga märkningar. Som oläsliga betraktas till exempel sådana stämplar, som delvis eller helt saknas, som är otydliga eller som är felaktiga.
 • Att märkningarna på förpackningarna till ägg överensstämmer med bestämmelserna bedöms med hjälp av stickprov beaktande verksamhetens karaktär och omfattning
  • Då kvalitets- och viktklassificerade ägg saluhålls till konsumenter i en detaljhandelsförpackning, ska förpackningen vara försedd med åtminstone följande märkningar: livsmedlets beteckning (= allmänt märkningskrav) (hönsägg eller ägg), äggpackeriets namn, adress och packerinummer, kvalitetsklassen (klass A eller bokstaven A), viktklassen, mängden innehåll, minsta hållbarhetstiden dvs. bäst före datummärkningen och en förvaringsanvisning.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Stämplingarna på äggpartierna som tillsynsmyndigheten kontrollerat uppfyller kraven i lagstiftningen.

Märkningsfelen på äggpartierna överstiger inte avvikelserna som lagstiftningen tillåter. Märkningsfel tillåts på en andel på högst 20 % av partiet som kontrolleras.

Märkningarna på förpackningarna till äggen följer kraven i lagstiftningen.

Märkningarna är lätta att få syn på.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • I omsättningen i praktiken av uppföljningen av att stämplingen av ägg som äggpackeriet gjort är riktig förekommer små brister. Några enstaka uppföljningar av att stämplingen är riktig har till exempel inte gjorts och/eller så saknas enstaka anteckningar om resultaten av uppföljningen.
 • Märkningarna på förpackningarna till äggen följer huvudsakligen kraven i lagstiftningen.
 • I märkningarna på förpackningarna förekommer små missförhållanden, packeriets adress är till exempel inte fullständig.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • Kvalitetsfelen i kvalitetsklassificeringen har systematiskt överstigit avvikelserna som lagstiftningen tillåter.
 • I resultaten av enhetsvägningarna i viktklassificeringen av ägg ingår systematiskt en större andel ägg som hör till en lägre viktklass än den tillåtna avvikelsen på 5 %.
 • Uppföljning av kvalitets- och viktklassificeringen av ägg har inte gjorts regelbundet på det sätt som förutsätter i egenkontroll.
 • I kvalitets- och/eller viktklassificeringsutrustningen har förekommit en funktionsstörning som inte uppdagats.
 • Äggen har upprepade gånger klassificerats senare än inom 10 dygn efter att de värpts.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Resultaten av kontrollerna av stämplarna på äggen följer inte alls kraven i lagstiftningen. Avvikelsen på 20 % som lagstiftningen tillåter överstigs upprepade gånger och företagaren har inte vidtagit några åtgärder för att lösa problemet.
 • Att stämplarna är riktiga har inte alls följts upp.
 • I apparaten som stämplar äggen förekommer fortlöpande funktionsstörningar, som inte åtgärdats.
 • Märkningarna på förpackningarna till äggen saknas helt eller så kräver fel omedelbart tillrättaläggande eller omedelbar återkallelse och sådana fel är till exempel att produktionsmetoden märkts ut på fel sätt, ägg från burhöns stämplas till exempel som ekologiska ägg.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 1, 74 och 78, bilaga I, del XIX, bilaga II, del VII och bilaga VII, del VI
 • Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg
 • Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c §
 • Livsmedelslagen 297/2021
 • Livsmedelsverkets anvisning 6476/04.02.00.01/2021 Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg
 • Livsmedelsverkets anvisning 6477/04.02.00.01/2021 Tillsynen över handelsnormerna för ägg i äggpackerier.


Uppdateringar i version 4:

 • Referenser till Eviras anvisning Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg och Eviras anvisning Tillsynen över handelsnormerna för ägg i äggpackerier till Livsmedelsverkets anvisningar har uppdaterats.

19.3 Bokföringen över äggen i äggpackerier

Anvisning/version: 2210/04.02.00.01/3, tagen i bruk 2.1.2023

Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.

Att beakta:

 • Denna punkt tillämpas i alla äggpackerier.
 • Vi rekommenderar att punkten 19.1 Kvalitets- och viktklassificeringen av ägg och punkten 19.2 Stämplingen av ägg och märkningarna på förpackningarna samtidigt kontrolleras.
 • Bokföringen som hänför sig till salmonellakontrollen kontrolleras i punkt 15.2. Det naturliga vore att kontrollera punkt 15.2 tillsammans med denna punkt 19.3.
 • Vitsorden som erhållits i kontroller av saluhållandet påverkar inte Oiva-vitsordet som erhållits i kontroller som livsmedelslagstiftningen förutsätter.

Saker som ska kontrolleras:

 • Kontrollera bokföringen per produktionsmetod och dag i äggpackeriet:
  • mängden oklassificerade ägg som tagits emot från var och en producent, producentens namn, adress och producentkod jämte värpdagen eller värpperioden
  • mängden ägg i olika kvalitets- och viktklasser efter att äggen klassificerats
  • mängderna klassificerade ägg som kommer från andra packerier och de ifrågavarande packeriernas kod och äggens minsta hållbarhetstid
  • mängderna oklassificerade ägg som sänts till andra packerier specificerade enligt producenten och dessa packeriers kod jämte värpdagen eller värpperioden
  • de levererade äggens mängd och/eller vikt enligt kvalitets- och viktklassen och för klass B-äggs del enligt förpackningsdagen och för klass A-äggs del enligt minsta hållbarhetstiden jämte köparen (köparens namn och adress ska anges)
 • Kontrollera att bokföringen sparas i minst 12 mån efter dagen den utarbetats.
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Äggpackeriet har uppdaterad bokföring över ovan nämnda saker.

Bokföring kan kontrolleras för minst 12 månaders tid.

Bokföringen finns på begäran tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • I bokföringen har förekommit små brister och inexaktheter till exempel i bokföringen per dag, i uppgifterna om köparnas namn och adress, men  mängderna mottagna, klassificerade och till handeln levererade ägg per produktionsmetod stämmer.
 • Några enstaka anteckningar saknas till exempel efter 10 månader.  

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.
 
Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • Över mängderna ägg som mottagits från andra packerier och/eller som sänts till andra packerier finns inte alls någon bokföring.
 • Värpdagen eller värpperioden saknas helt för ägg som packeriet tagit emot.
 • Mängden ägg efter kvalitets- och viktklassificeringen motsvarar inte mängden ägg som äggpackeriet tagit emot.
 • Bokföring finns endast till exempel för sex månaders tid.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.
 
Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Bokföringen är ytterst bristfällig och med hjälp av den kan inte säkerställas att all bokföring som krävs utarbetats och uppdaterats.
 • Någon bokföring har trots begäran inte lagts fram för tillsynsmyndigheten att kontrollera.
 • Någon bokföring har inte alls utarbetats.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 1, 74 och 78, bilaga I, del XIX, bilaga II, del VII och bilaga VII, del VI
 • Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg
 • Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c §
 • Livsmedelsverkets anvisning 6476/04.02.00.01/2021 Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg
 • Livsmedelsverkets anvisning 6477/04.02.00.01/2021 Tillsynen över handelsnormerna för ägg i äggpackerier.


Uppdateringar i version 3:

 • Referenser till Eviras anvisning Produktion och försäljning av hönsägg och andra fågelägg och Eviras anvisning Tillsynen över handelsnormerna för ägg i äggpackerier till Livmedelsverkets anvisningar har uppdaterats

19.4 Mjölk och mjölkprodukter

Anvisning/version: 2211/04.02.00.01/3, tagen i bruk 1.7.2021

Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.

Att beakta:
Denna punkt som gäller mjölk och mjölkprodukter kontrolleras då en företagare

 • tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar,
 • inför och/eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder)

mjölk och mjölkprodukter.

Beteckningarna som används då mjölk- och mjölkprodukter, såsom grädde, ost och yoghurt, saluhålls och dessa produkters naturliga sammansättning skyddas av Europaparlamentets och rådets förordning (EPRf 1308/2013), som definierar vad som avses med mjölk och mjölkprodukter. Beteckningarna för mjölk- och mjölkprodukter får användas i sådana fall, då dessa uppfyller kraven i lagstiftningen (EPRf 1308/2013, 74 art., 78 art., bilaga VII, del III och del IV).

Skyddade beteckningar för mjölk och mjölkprodukter får undantagsvis användas också för beskrivning av sådana produkter, vilkas beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller beteckningar som uppenbarligen används for att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten (Kommissionens beslut 2010/791/EU, Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007) I Finland är undantagen som hänför sig till användningen av beteckningen smör: kaakaovoi (kakaosmör),maapähkinävoi (jordnötssmör), voileipäkeksi (smörgåskex),voitatti (smörsopp) och voileipäkakku (smörgåstårta). För andra länder har också beviljats undantag som gäller beteckningarna grädde, ost och mjölk. För benämningen munavoi (äggsmör) finns också ett undantag (Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007).

Smör kontrolleras i punkt 19.6 Bredbara fetter.

Vi rekommenderar att punkten 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och 13.2 Näringsdeklarationen och vid behov 12.3 Produkterna med skyddad beteckning samtidigt kontrolleras, eftersom beteckningarna på mjölkprodukter också skyddas med EU-författningar om skyddade beteckningar (såsom fetaost). Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller saluhållna partier beaktande verksamhetens karaktär och omfattning. Vid kontroll bedöms om beteckningarna och produktbeskrivningarna som används vid marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter och livsmedel som används på samma sätt som mjölkprodukter överensstämmer med författningarna om beteckningar för mjölk och mjölkprodukter.

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel med

 • kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Mjölk och mjölkprodukter tillverkas och benämns i enlighet med definitionen på benämningen på mjölken och mjölkprodukten i fråga. Beteckningen som föreskrivits för livsmedlet syns tydligt i märkningarna på förpackningen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Tillverkningen och benämningen av mjölk och mjölkprodukter sker i enlighet med definitionen på benämningen på mjölken och mjölkprodukten i fråga. Exempel:

 • en produkts beteckning är inte tydligt synlig i märkningarna på förpackningen
 • i minsta/högsta fetthalten i helmjölk / lättmjölk / fettfri mjölk som överensstämmer med definitionen på benämningen den saluhålls under har uppdagats små avvikelser.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Tillverkningen och benämningen av mjölk och mjölkprodukter sker inte i enlighet med definitionen på benämningen på mjölkprodukten i fråga. Exempel:

 • i minsta/högsta fetthalten i helmjölk / lättmjölk / fettfri mjölk som överensstämmer med definitionen på benämningen den saluhålls under har uppdagats avvikelser
 • mjölkens ursprung (från vilket djur) har blivit onämnt, då det rör sig om annan mjölk än komjölk
 • som mjölkliknande / ostliknande har benämnts en produkt, som tillverkats utan att mjölk använts eller så har någon av ingredienserna i mjölk ersatts med något annat ämne
 • som mjölk eller mjölkprodukt har benämnts en produkt, som tillverkats så att något annat än mjölk använts eller så har någon av ingredienserna i mjölk ersatts med något annat ämne
 • som lättmjölk har benämnts en produkt, vars proteinhalt minskats.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I tillverkningen eller benämningen av mjölk eller mjölkprodukter förekommer upprepade gånger stora avvikelser i förhållande till definitionen på benämningen av mjölkprodukten i fråga. Exempel:

 • uppföljningen av minsta/högsta fetthalten i helmjölk / lättmjölk / fettfri mjölk som överensstämmer med definitionen på benämningen den saluhålls under har upprepade gånger försummats
 • mjölk och mjölkprodukter benämns upprepade gånger/avsiktligt på fel sätt.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 1, 74 och 78, bilaga I, del XVI jämte bilaga VII del III och IV
 • Kommissionens beslut 2010/791/EU om upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007
 • Kommissionens förordning (EG) nr (445/2007) om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk- och mjölkprodukter
 • Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c §
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6§.


Uppdateringar i version 3:

 • Kontroll av egenkontroll har preciserats.
 • Anvisning nr 2211/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisningen nr 10331/3
 • Livsmedelslagens nummer och avsnitt har uppdaterats
 • Hänvisningen till kommissionens beslut har korrigerats.

19.6 Bredbara fetter

Anvisning/version: 2212/04.02.00.01/3, tagen i bruk 1.7.2021

Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.

Att beakta:
Denna punkt om bredbara fetter kontrolleras, då en företagare

 • tillverkar, låter tillverka och/eller förpackar,
 • inför och/eller förmedlar (från inre marknaden eller tredje länder)
  bredbara fetter.

Beteckningarna som används vid saluhållande av bredbara fetter avsedda som människoföda, såsom smör, margarin och fettblandningar och dessa produkters sammansättning skyddas med Europaparlamentets och rådets förordning (EPRf 1308/2013). I förordningen definieras vad som avses med olika bredbara fetter. Beteckningarna som föreskrivits för bredbara fetter får användas endast vid saluhållande av sådana produkter, som överensstämmer med definitionen och produktkategorin för produkten i fråga (EPRf 1308/2013, 74-75 art., 78 art., bilaga VII, del VII och tillägg II).

Den skyddade beteckningen smör får undantagsvis användas även för beskrivning av sådana produkter, vilkas beskaffenhet är känd genom traditionellt bruk eller beteckningar som uppenbarligen används for att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten (Kommissionens beslut 2010/791/EU, Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007). I Finland är undantagen som hänför sig till användningen av beteckningen smör: kaakaovoi (kakaosmör), maapähkinävoi (jordnötssmör), voileipäkeksi (smörgåskex), voitatti (smörsopp) och voileipäkakku (smörgåstårta). För benämningen munavoi (äggsmör) finns också ett undantag (Kommissionens förordning (EG) nr 445/2007).

Vi rekommenderar att punkten 13.1 Den obligatoriska informationen som ska ges om livsmedel och 13.2 Näringsdeklarationen och 19.4 Mjölk och mjölkprodukter samtidigt kontrolleras. Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Saker som ska kontrolleras:
Hur egenkontrollen omsätts i praktiken bedöms genom att man med hjälp av stickprov kontrollerar t.ex. 1 – 3 olika produkters förpackningar och/eller saluhållna partier beaktande verksamhetens karaktär och omfattning. Under kontrollen bedöms om beteckningarna och produktkategorierna som används vid marknadsföring av bredbara fetter överensstämmer med definitionerna på beteckningarna för bredbara fetter.

Överensstämmelsen med kraven kan verifieras till exempel med

 • kontroller av märkningarna på förpackningarna, recepten och handlingarna
 • vid behov med hjälp av analysresultat och/eller egenkontrollundersökningar.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Det bredbara fettet tillverkas och benämns i enlighet med definitionen på beteckningen för produkten i fråga och beskrivningen av produktkategorin överensstämmer med definitionen.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Tillverkningen och benämningen av det bredbara fettet sker i enlighet med definitionen på beteckningen för produkten. I märkningarna på förpackningen förekommer små missförhållanden, såsom att

 • Som Smör 40 har benämnts en produkt med mjölkfetthalten 38 procent.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten. Missförhållandena ska rättas till inom utsatt tid.

Tillverkningen och benämningen av ett bredbart fett sker inte i enlighet med definitionen på beteckningen för produkten. Exempel:

 • Som margarin har benämnts en produkt med fetthalten 60 procent
 • En produkt med benämningen Smör 40 eller 60 har felaktigt försetts med uttrycket traditionell.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte följt givna bestämmelser. Missförhållandena ska omedelbart rättas till.

I tillverkningen och benämningen av ett bredbart fett förekommer stora avvikelser i förhållande till definitionen på beteckningen i fråga. Exempel:

 • Som smör har benämnts en produkt, som inte innehåller mjölkfett eller i vilken en del av mjölkfettet ersatts med andra fetter
 • Smör 40 eller 60 har felaktigt benämnts traditionellt smör.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, artiklarna 74, 75 och 78, bilaga VII del VII och tillägg II
 • Kommissionens beslut 2010/791/EU om upprättande av en förteckning över de produkter som avses i punkt III.1 andra stycket i bilaga XII till rådets förordning (EG) nr 1234/2007
 • Kommissionens förordning (EG) nr (445/2007) om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk- och mjölkprodukter
 • Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012 (ändring 1194/2013 inbegripen), 58 c §
 • Livsmedelslagen 297/2021, 6 §.


Uppdateringar i version 3:

 • Kontroll av egenkontroll har preciserats.
 • Anvisning nr 2212/04.02.00.01/2021/3 ersätter anvisningen nr 10332/3
 • Livsmedelslagens nummer och avsnitt har uppdaterats
 • Hänvisningen till kommissionens beslut har korrigerats.

19.7 Uppföljningen av vattenhalten hos fjäderfä

Anvisning/version: 2213/04.02.00.01/4, tagen i bruk 1.7.2021

Bedömningen syns än så länge inte på Oiva-rapporten, endast i kontrollprotokollet.

Att beakta:

 • I denna punkt bedöms uppföljningen av vattenhalten i slaktkroppar från broilerkycklingar och kalkoner.

Saker som ska kontrolleras:

 • Vägningen av fåglarna före och efter nedkylningen
 • Användningen av en eventuell automatisk vägningslinje
 • Anteckningarna om vägningarna i kontrollen av vattenhalten inom egenkontrollen
 • Avvikelserna, de korrigerande åtgärderna och bokföringen över korrigerande åtgärder
 • Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig, och vid behov planen, kontrolleras tillämpande bilagan ”Är egenkontrollen tillräcklig och lämplig” till anvisning 1.6.

Utmärkt: Verksamheten motsvarar kraven.Verksamheten motsvarar kraven.

Vattenhalten har regelbundet följts upp med den frekvens som lagstiftningen förutsätter.

Resultaten av vägningarna av vattenhalten följer kraven i lagstiftningen.

Anteckningarna eller registreringarna av vägningarna kan kontrolleras och de sparas i ett års tid.

Alla fjäderfäpartier har märkts med en beteckning, utgående från vilken slaktdagen kan utredas.

Bra: I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer små missförhållanden som inte försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Vitsordet kan vara Bra till exempel i sådana situationer, då:

 • I genomförandet av vägningen förekommer små brister.
 • I frekvensen på uppföljningen av vattenhalten förekommer små brister.
 • Resultaten av kontrollerna av vattenhalten har inte följt kraven i lagstiftningen. Företagaren har i enlighet med kraven i lagstiftningen använt partierna i fråga för köttberedningar eller köttprodukter och vidtagit åtgärder för att rätta till processen.

Bör korrigeras: I verksamheten förekommer missförhållanden som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden dvs. punkter som inte följer lagstiftningen eller som försvagar livsmedelssäkerheten eller vilseleder konsumenten.

Vitsordet kan vara Bör korrigeras till exempel i sådana situationer, då:

 • Resultaten av kontrollerna av vattenhalten har inte följt kraven i lagstiftningen. Företagaren har ändå inte informerat den officiella veterinären om saken och denna har således inte kunnat vidta tillsynsåtgärder.
 • Uppföljning av vattenhalten har inte gjorts med den frekvens som lagstiftningen förutsätter.
 • I den automatiska vägningsutrustningen har förekommit en funktionsstörning som inte uppdagats.

Dålig: I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller allvarligt vilseleder konsumenten.I verksamheten förekommer missförhållanden som äventyrar livsmedelssäkerheten eller väsentligt vilseleder konsumenten eller aktören har inte rättat till missförhållandena inom utsatt tid.

Vitsordet kan vara Dålig till exempel i sådana situationer, då:

 • Resultaten av kontrollerna av vattenhalten har inte följt kraven i lagstiftningen. Företagaren har ändå inte informerat den officiella veterinären om saken. Företagaren har inte heller vidtagit några åtgärder för att rätta till processen eller så har han i strid mot lagstiftningen sålt partiet i fråga som färskt eller djupfryst kött.
 • Vattenhalten har inte alls följts upp.
 • I den automatiska vägningsutrustningen förekommer en funktionsstörning som inte åtgärdats eller så har den automatiska utrustningens mätresultat inte registrerats.

Lagstiftning och anvisningar som hänför sig till ämnet (ska beaktas med sina ändringar):

 • Kommissionens förordning (EG) nr 543/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för fjäderfäkött
 • Lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012
 • Livsmedelsverkets anvisning 6059/04.02.00.01/2020/3 Siipikarjanlihan vesipitoisuuden hallinta siipikarjateurastamossa ja sen yhteydessä olevassa leikkaamossa.


Uppdatering i version 4

 • Anvisningen nr 2213/04.02.00.01/2021 ersätter anvisning nr 10333
 • Termen besiktningsveterinär har ersatts med officiell veterinär.