Meri Jokiranta

Uppgiftsområden:

  • tillsyn över foderanläggninga
  • tillsyn av primärproduktionen inom foderindustrin