En omfattande för ämbetsverken gemensam IT-upphandling inleddes

18. mars 2022

Ämbetsverken inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har inlett en gemensam konkurrensutsättning på 185 miljoner euro för upphandling av IT-experttjänster. Ramavtalet omfattar bland annat IT-expertuppgifter i samband med utveckling och underhåll av informationssystem. Ett kriterium som poängsätts för dem som anmäler sig till ramavtalet är samhällsansvar.

Det befintliga ramavtalet för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde upphör hösten 2022. I konkurrensutsättningen inom det nya ramavtalet deltar Lantmäteriverket, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, Forststyrelsen och Jord- och skogsbruksministeriet. Lantmäteriverket samordnar upphandlingen.

Det totala värdet av upphandlingen uppgår till cirka 185 miljoner. De största förvärvaren är Livsmedelsverket (123 miljoner), Lantmäteriverket (57 miljoner) och Naturresursinstitutet (5 miljoner).

Smidig upphandling

Det gemensamma målet för ämbetsverken är att upphandla den bästa möjliga expertisen till stöd för sina digitala tjänster.

Lantmäteriverket svarar på riksnivå för lägenhets-, fastighets- och terrängdata som säkerställer stabiliteten i samhället och skapar en grund för innovationer. Till verkets centrala uppgifter hör dessutom forskning inom geografisk information. Den omfattande systemhelheten underhålls och utvecklas med hjälp av egen IT-personal och experter hos partner. Lantmäteriverkets IT-tjänster har överförts till en produktbaserad organisation och institutets teknik- och systemarkitektur håller för närvarande på att moderniseras. I framtiden kommer också molnteknik att utnyttjas i allt större utsträckning inom IT-tjänsteproduktionen.

– Agil utveckling kräver smidig upphandling till stöd. Den förenklade konkurrensutsättningen, som möjliggörs genom ramavtalet, garanterar att vi kan skaffa oss IT-expertis flexibelt efter behov, säger Marja Rantala, dataförvaltningsdirektör vid Lantmäteriverket.

Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem. Vid Livsmedelsverket gäller upphandlingen utveckling, underhåll och andra åtgärder för att främja digitaliseringen.

– Utvecklingen och underhållet av tjänsterna sker i nära samarbete med externa experter i en produktbaserad organisationsmodell. Därför är konkurrensutsättningen mycket viktig för oss, säger Juha Antila, ICT-direktör vid Livsmedelsverket.

Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation som skapar välbefinnande och hållbar framtid från förnybara naturresurser.

– Naturresursinstitutet utnyttjar de IT-experttjänster som upphandlas via ramavtalet i synnerhet för att främja digitalisering inom forskning i bioekonomi, forskningsinfrastrukturen, statistikproduktionen och myndighetsfunktionerna, berättar Topi Hanhela, direktör för digitalisering vid Naturresursinstitutet.

Samhällsansvar i första rummet

Det gemensamma ramavtalet gör det möjligt för byråerna att producera sina tjänster med hjälp av enhetliga metoder och gemensamma lösningar – effektivt och ansvarsfullt.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har motsvarande IT-ramavtal använts redan länge, men den här gången är ansvarsprogrammet för dem som anmäler sig till ramavtalet ett nytt kriterium för bedömning och poängsättning.

– Lantmäteriverket godkände sitt första samhällsansvarsprogram hösten 2021, och därför är det naturligt att vi också förutsätter ett verifierat samhällsansvar av våra IT-partner. Vi vill vara föregångare inom samhällsansvar också för andra statliga organisationer, säger Rantala.

Tidsplan

Upphandlingsannonsen publicerades i Hilma-tjänsten för offentlig upphandling den 18 mars 2022. Ansökningarna om deltagande ska lämnas in senast den 19 april och avsikten är att beslutet om valet av anbudsgivare ska fattas före första maj.

Syftet är att fatta det egentliga upphandlingsbeslutet före midsommar.

 

Mer information

Upphandlingsannonsen i tjänsten Hilma

Frågor om upphandlingen: Kimmo Perttilä, ledande expert, tfn 040 521 9495, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Lantmäteriverket: Marja Rantala, dataförvaltningsdirektör, tfn 040 087 9950, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Livsmedelsverket: Juha Antila, ICT-direktör, tfn 050 529 7975
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Naturresursinstitutet: Topi Hanhela, direktör för digitalisering, tfn 0295322843, fornamn.efternamn@luke.fi