EU:s nya kontrollförordning börjar tillämpas 14.12.2019

12. november 2019

Tillämpningen av EU:s nya kontrollförordning 625/2017 inleds 14.12.2019. Kontrollförordningen utgör ramen för tillsynen över hela livsmedelskedjan. Avsikten är att genom kontrollförordningen säkerställa att unionslagstiftningen om livsmedelskedjan tillämpas enhetligt och på behörigt sätt i medlemsstaterna, vilket främjar den inre marknadens funktion.

Den nya förordningen har ett bredare tillämpningsområde än EU:s nuvarande kontrollförordning 882/2004. Framför allt utsträcks kontrollen inom växtskyddssektorn. Allt som allt omfattar den nya förordningens tillämpningsområde kontroller inom följande sektorer: livsmedel och foder, livsmedelskontaktmaterial, avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (GMO) i miljön för livsmedels- och foderproduktion, djurhälsa, djurskydd och animaliska biprodukter, växtskydd och växtskyddsmedel, ekologisk produktion samt namnskydd.

Förordningen gäller myndigheternas verksamhet och medför så gott som inga egentliga förpliktelser för konsumenter eller för aktörer. Med aktörer avses i sammanhanget företag och jordbrukare. Den direkta samarbetsskyldighet som följer av förordningen gäller dock aktörerna. Indirekta inverkningar på verksamhet som bedrivs av dem som är föremål för kontroll har dessutom givetvis den omständigheten att bestämmelserna om kontroll ändras.

I förordningen ägnas större uppmärksamhet än förr åt att förebygga bedrägligt och vilseledande agerande vid sidan av den traditionella kontrollen av säkerhet och hälsa.

EU:s nya kontrollförordning 625/2017


Närmare information 
Ledande jurist Tiina Lapveteläinen
0400 256 103
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi