Kraftfullare bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

12. juni 2020

Statsrådet fattade 11.6.2020 ett principbeslut om en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023. Åtgärdsprogrammet intensifierar myndighetssamarbetet och ökar tillsynens effektivitet när det gäller att bekämpa brott och svartarbete. Livsmedelsverket deltar i genomförandet av åtgärdsprogrammet. 

– Bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet fokuserar under de följande åren på att främja sund konkurrens och en rättvis arbetsmarknad, förebygga grå ekonomi, trygga myndigheternas verksamhetsförutsättningar och främja myndighetssamarbetet, säger direktör Janne Marttinen vid Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi.

Bekämpningen av brottslighet inom livsmedelskedjan inom Livsmedelsverkets verksamhetsområde förutsätter ökat samarbete med de myndigheter som deltar i bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. För genomförandet av åtgärdsprogrammet får Livsmedelsverket ytterligare resurser för två år. Ett särskilt mål är att utveckla mekanismerna för att skapa en landsomfattande lägesbild och metoderna för att på ett tillförlitligt sätt samla relevant information om brott inom livsmedelskedjan. Dessutom utvecklar Livsmedelsverket och Tullen samarbetet vid bekämpning av livsmedelsbedrägerier som riktar sig mot den gränsöverskridande godstrafiken.

– Det är viktigt att garantera sund konkurrens mellan företag också inom Livsmedelsverkets verksamhetsområde. Med hjälp av de extra resurserna utvecklas kompetensen hos myndigheterna inom livsmedelskedjan och metoderna för att ingripa i ohederlig verksamhet, säger Pia Mäkelä, överdirektör vid Livsmedelsverkets linje för livsmedelskedjan.

De 23 projekt som ingår i åtgärdsprogrammet stöder uppnåendet av de valda strategiska målen under denna regeringsperiod. Syftet med strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är att:

1) främja sund konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad,

2) förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet,

3) trygga verksamhetsförutsättningarna för myndigheter som bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet samt att

4) utveckla bekämpningen av och myndighetssamarbetet mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.  

Samarbetet mellan myndigheterna inom livsmedelskedjan och de myndigheter som bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet har redan nu visat sig vara en mycket viktig metod för att bekämpa brottslighet inom livsmedelskedjan.

– Det är fint att Livsmedelsverket och därigenom alla tillsynsmyndigheter inom livsmedelskedjan är starkt engagerade i den nya strategin och åtgärdsprogrammet. Livsmedelsbedrägerier betraktas internationellt som ett av de mest betydande områdena där ekonomisk brottslighet förekommer. Därför är det viktigt att också Finland är allt aktivare på detta område, säger Pia Mäkelä.

Länkar till strategin och åtgärdsprogrammet www.harmaa-talous-rikollisuus.fi

 Ytterligare information vid Livsmedelsverket:
Överdirektör Pia Mäkelä
tfn 050 448 1302

Ledande jurist Hanna Brotherus
tfn 050 555 3987

E-postadresser: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi