Livsmedelskedjans verksamhet höll hög nivå i Finland år 2019

3. december 2020

Maten i Finland är trygg att äta och läget för djur- och växtsjukdomar är gott. Dessutom är foder, gödselmedel, utsäde och växtskyddsmedel högklassiga och säkra. Andelen aktörer som följt bestämmelserna är stor – uppnåendet av effektmålen för myndighetstillsynen stöds fortfarande av en positiv utveckling i aktörernas ansvarsfulla inställning till kraven i författningarna. Detta framgår av en sammandragsrapport om resultaten av myndighetstillsynen över livsmedelskedjan i Finland 2019.

I rapporten om genomförandet av den fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan i Finland år 2019 diskuteras också hur myndighetstillsynen har utfallit och analyseras orsakerna till de brister som konstaterats i tillsynen. Myndighetsverksamhetens framgångar under 2019 möjliggjordes bland annat av utvecklingen av den riskbaserade tillsynen samt ett gott samarbete såväl mellan myndigheterna som med intressentgrupperna. Utmaningar för tillsynen är i synnerhet att utveckla informationssystemen och främja enhetligheten i tillsynen genom att utnyttja dem.

Livsmedelsverket rapporterar årligen till Europeiska kommissionen om genomförandet av den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan. Sammandragsrapporten baserar sig på analyser som de enskilda kontrollsektorerna har gjort i fråga om den egna verksamhetens resultat och framsteg år 2019.

Rapporten på finska pdf