Livsmedelsverket inleder samarbetsförhandlingar för att skära ned på utgifterna

4. april 2024

Livsmedelsverket inleder samarbetsförhandlingar för att balansera verkets ekonomi. Syftet med förhandlingarna är att anpassa verkets utgifter till de tillgängliga anslagen under 2024 och åren 2025–2028. Samarbetsförhandlingarna omfattar hela personalen och alla funktioner.

Livsmedelsverkets utgifter är i år och under de kommande åren större än finansieringen från statsbudgeten. Utöver de anpassningar som redan gjorts för innevarande år måste Livsmedelsverket hitta besparingar på cirka 4,4 miljoner euro för år 2024. Enligt förhandlingsframställningen är målet för ramperioden 2025–2028 att på årsnivå hitta bestående besparingar på sammanlagt tio miljoner euro i verkets omkostnader.

Till följd av anpassningen av ekonomin måste Livsmedelsverkets funktioner skäras ner, effektiviseras och omorganiseras. Enligt planen ska eventuella personalrelaterade åtgärder genomföras under 2024. För att uppnå anpassningsmålet för innevarande år planerar Livsmedelsverket permittera hela sin personal för viss tid. Anpassningsbehovet från och med 2025 förutsätter enligt en preliminär bedömning en nedskärning av personalen med högst 143 personer. Åtgärderna preciseras i samarbetsförhandlingarna som inleds den 11 april 2024 och pågår i minst sex veckor.

"Det svåra ekonomiska läget tvingar oss att söka nya lösningar för att utveckla verksamheten så att vi kan undvika att vår servicenivå försämras alltför mycket. Trots anpassningarna sörjer vi i vilket fall som helst för kontinuiteten i funktioner som är kritiska för samhället", säger generaldirektör Leena Räsänen.

Vid Livsmedelsverket arbetar cirka tusen experter inom olika områden. Personalen arbetar på de tjugo orter där verket finns. Nettofinansieringen för Livsmedelsverkets omkostnader år 2024 är cirka 79,5 miljoner euro.

Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker livsmedlens säkerhet och kvalitet, djurens hälsa och välfärd, växthälsan och de gödselpreparat, foder, växtskyddsmedel och förökningsmaterial som används inom jord- och skogsbruket. Verket ansvarar för användningen av medel från EU:s jordbruksstöds- och lantbruksfonder i Finland, fungerar som EU:s utbetalande organ samt utvecklar och upprätthåller datasystem och elektroniska tjänster.

Mer information:
generaldirektör Leena Räsänen
tfn 050 568 9055
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi