Livsmedelsverket påbörjar åtgärder för att anpassa sin ekonomi

23. oktober 2019

Vid Livsmedelsverket inleds samarbetsförhandlingar för att balansera upp verkets ekonomi. Syftet med förhandlingarna är att anpassa Livsmedelsverkets verksamhet till de disponibla driftskostnadsanslagen under år 2020 och vidare fram till ramperiodens slut år 2023. Hela Livsmedelsverkets personal och alla funktioner omfattas av samarbetsförhandlingarna.

Redan i år har Livsmedelsverket proaktivt gjort inbesparingar i driftskostnaderna för hela ämbetsverket. Sparåtgärderna har riktat sig mot bland annat investeringar, kostnader för IT-system och personalkostnader.

”Tyngdpunkten för de hittills gjorda inbesparingarna har legat på 2019 års ekonomi. Det har ändå visat sig att åtgärderna inte räcker till för de kommande åren 2020–2023. Genom de nya åtgärderna anpassas Livsmedelsverkets verksamhet till de disponibla driftskostnadsanslagen”, säger generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen.

Genom anpassningsåtgärderna eftersträvar Livsmedelsverket bestående inbesparingar på fem miljoner euro år 2020. Åtgärderna som är under beredning leder enligt en preliminär uppskattning till att högst 95 årsverken behöver minskas och att högst 15 personer blir anställda på deltid. Dessutom planerar Livsmedelsverket att permittera hela personalen för viss tid. De potentiella åtgärderna som berör personalen ska enligt planen genomföras under år 2020. Alternativ till de åtgärder som är under beredning behandlas under samarbetsförhandlingarna.

Vid Livsmedelsverket arbetar cirka tusen sakkunniga inom olika sektorer. Det multilokala verket har anställda som arbetar på tjugo orter. Trots anpassningsprogrammet säkerställer Livsmedelsverket att dess kritiska kärnfunktioner förlöper smidigt och strävar efter att trygga den värdefulla kärnkompetensen hos organisationens anställda.

Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker: säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, djurens hälsa och välbefinnande, växtskydd samt gödselfabrikat, foder, växtskyddsmedel, utsäde och plantmaterial som används i produktionen inom jord- och skogsbruk. Livsmedelsverket svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, fungerar som EU:s utbetalande organ samt utvecklar och upprätthåller informationssystem och utvecklar e-tjänsterna.

Verkets disponibla anslag för 2019 är 77,9 miljoner euro. Livsmedelsverket inledde sin verksamhet 1.1.2019.


Ytterligare upplysningar:
Generaldirektör Antti-Jussi Oikarinen
tfn 050 300 2750

Förvaltningsdirektör Maria Teirikko
tfn 040 833 3132

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi