Livsmedelsverkets samarbetsförhandlingar leder till permitteringar och uppsägningar

3. juni 2024

Livsmedelsverkets samarbetsförhandlingar för att balansera verkets ekonomi har slutförts. Livsmedelsverket bedömer sig vara tvunget att säga upp 93 personers anställningsförhållande för att uppnå anpassningsmålet för ekonomin och verksamheten. Uppsägningarna planeras att genomföras innan 30.9.2024 och senast 30.11.2024. Livsmedelsverket måste dessutom permittera hela sin personal vid slakterier och anläggningar med undantag av dem som utför köttbesiktningsuppgifter. Permitteringstiden är 14 dagar under hösten 2024.

”Livsmedelsverkets utgifter är under åren 2024–2028 större än de resurser som bildas av statsbudgeten och den interna finansieringen. Trots tidigare besparingar och de nu identifierade besparingsmöjligheterna är verkets ekonomiska situation svag under de kommande åren och för att uppnå balans krävs ytterligare besparingar i verkets driftskostnader. Livsmedelsverket strävar genom anpassningsåtgärderna efter en situation där det är möjligt att minska effekterna på personalen under de kommande åren och att få ämbetsverkets ekonomi på en hållbar grund", säger generaldirektör Leena Räsänen.

Utöver permitteringar och uppsägningar strävar Livsmedelsverket efter besparingar bland annat genom att minska investeringar, resekostnader, köp av tjänster samt genom att låta bli att tillsätta tjänster och anställningsförhållanden som blir ledigförklarade. Effektiviseringen av funktionerna medför också ändringar i arbetsuppgifterna. Dessutom reducerar och effektiviserar Livsmedelsverket verkets uppgifter, verksamhet och funktioner i alla verksamhetsenheter och i alla Livsmedelsverkets organisationsdelar.

"Sparåtgärderna påverkar oundvikligen Livsmedelsverkets serviceförmåga i dess olika funktioner. När resurserna minskar kan vi inte helt undvika en sänkning av servicenivån. Livsmedelsverket informerar senare separat om eventuella ändringar i produktionen av tjänster eller tidtabellerna", säger generaldirektör Räsänen.

Livsmedelsverket inledde 4.4.2024 samarbetsförhandlingar som gällde hela personalen och alla funktioner. När samarbetsförhandlingarna inleddes bedömdes behovet av personalminskning uppgå till högst 143 personer. Förhandlingsförslaget gällde också permittering av personalen. Förhandlingarna slutfördes 23.5.2024. Personalorganisationerna konstaterade efter att förhandlingarna slutförts att de inte ser några grunder för permittering eller uppsägning av personal i enlighet med förhandlingsförslaget.

Vid Livsmedelsverket arbetar cirka tusen experter inom olika områden. Personalen arbetar på de tjugo orter där verket finns. Nettofinansieringen för Livsmedelsverkets omkostnader år 2024 är cirka 79,5 miljoner euro.

Livsmedelsverket främjar, övervakar och undersöker livsmedlens säkerhet och kvalitet, djurens hälsa och välfärd, växthälsan och de gödselpreparat, foder, växtskyddsmedel och förökningsmaterial som används inom jord- och skogsbruket. Verket ansvarar för användningen av medel från EU:s jordbruksstöds- och lantbruksfonder i Finland, fungerar som EU:s utbetalande organ samt utvecklar och upprätthåller datasystem och elektroniska tjänster.

Mer information:
generaldirektör Leena Räsänen
tfn 050 568 9055
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi