Geografiskt informationsmaterial

Livsmedelsverket producerar i samband med myndighetsfunktioner geografiskt informationsmaterial som tillhandahåller värdefull information för uppföljningen av miljöns tillstånd och gör det möjligt att skapa nya tjänster för naturresurssektorn.

Livsmedelsverket har publicerat geodata i enlighet med INSPIRE-direktivet sedan 2020. Material som publiceras från och med 2023 innehåller värdefullt informationsmaterial.

INSPIRE

Syftet med INSPIRE-direktivet är att öka tillgången till geografisk information och utöka dess interoperabilitet. I lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) föreskrivs om myndigheternas skyldighet att göra geografiska datamängder och geografiska datatjänster allmänt tillgängliga. För att uppfylla dessa skyldigheter om öppenhet publicerar Livsmedelsverket med stöd av 10 § 2 mom. i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021) offentlig geografisk information för visning eller nedladdning av material.

Som en del av verkställandet av INSPIRE-direktivet publicerar Livsmedelsverket följande material:

 • Åkerskiftesregistret (marktäcke)
 • Landskapselement på jordbruksmark (marktäcke)
 • Jordbruksskifte med geografisk information (markanvändning)
 • Jordbruksmark: åker, permanent gräsmark eller permanent växt (markanvändning)

Värdefulla dataset

Målet med definitionen av värdefulla dataset (EU) 2023/138 har varit att säkerställa att offentliga data med största socioekonomiska potential finns tillgängliga för vidareutnyttjande. I bilagan till förordningen har värdefulla dataset delats in i sex tematiska kategorier: geospatiala data, jordobservation och miljö, meteorologiska data, statistik, företag och företagsägande samt uppgifter om rörlighet. Data som nämns i de tematiska kategorierna ska vara tillgänglig avgiftsfritt och via gränssnitt.

Livsmedelsverket berörs av temat geografisk information: Referensskiften och Jordbruksskiften

Livsmedelsverket lägger från och med uppgifterna för 2023 till uppgifter om egenskaper i det material som publiceras på följande sätt:

 • Åkerskiftesregistret
  • Ekologisk produktion
  • Lutning, ha (sluttande arealer på basskiftet, lutning i Fastlandsfinland över 15 % och på Åland över 10 %)
  • Grundvattenareal, ha
  • Natura-areal, ha
  • Krav på skyddszon (meter), m
 • Jordbruksskifte med geografisk information
  • Ekologisk produktion

I och med verkställandet av förordningen klassificerar Livsmedelsverket sitt redigerade INSPIRE-material som öppen data och samtidigt ändras användningstillståndet för materialet till Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell.

Gränssnitt

Beskrivningar av den geografiska information som Livsmedelsverket publicerar (metadata) finns i Lantmäteriverkets geodatakatalog.

Materialet kan ses i den nationella geodataportalen Paikkatietoikkuna.
Du hittar Paikkatietoikkuna på följande adress https://www.paikkatietoikkuna.fi 
I Paikkatietoikkuna kan användaren se material och tjänster med metadata.

Man kan förutom i Paikkatietoikkuna se Livsmedelsverkets geodatamaterial med hjälp av ett separat geodataprogram via WMS-gränssnittet.

Materialet kan laddas ner med hjälp av ett separat geodataprogram via följande WFS-gränssnitt.

Materialet kan också laddas ner via Atom-flödet.

Direkta laddningslänkar till materialet:

Livsmedelsverkets tillstånd att använda geografiska informationsmaterial

Livsmedelsverkets tillstånd att använda geografiska datamängder är Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Sidan har senast uppdaterats 1.6.2024