EU-finansierade informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder

De EU-finansierade programmen för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter är 1–3 år långa kampanjer som riktas till EU:s inre marknad och tredjeländer. Syftet med programmen är att öka medborgarnas kunskaper om produkterna, främja åtgången av produkterna och öppna marknader för jordbruksprodukter utanför Europa. EU:s finansieringsandel är 50 procent, finska statens andel 20 procent och den sökande organisationens självfinansieringsandel 30 procent av programmets kostnader. Programförslag kan lämnas av organisationer som representerar produktområdet eller produktområdena i fråga eller av branschorganisationer, till exempel allmännyttiga registrerade föreningar.

Aktuellt

Stöd för program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder kan sökas fram till 30.9.2014. 

Ansökningstiden för programmen är 19.1. - 27.2.2015. 

Godkända produkter i program som riktas till den inre marknaden är exempelvis färska frukter och grönsaker, beredda frukt- och grönsaksprodukter, fröoljor, fårkött och ekologiska produkter. I program som riktas till tredje länder godkänns ytterligare exempelvis nöt- och svinkött, högklassigt fjäderfäkött samt beredda spannmåls- och risprodukter. 

Åtgärder som kan finansieras är PR, säljfrämjande åtgärder och reklam, vari särskilt betonas de inneboende egenskaperna och fördelarna med gemenskapsprodukterna när det gäller bl.a. kvalitet, hygien, livsmedelssäkerhet, särskilda produktionsmetoder, näringsmässiga aspekter, märkning, djurskydd och miljöhänsyn.

Kampanjer för att informera om gemenskapssystemen för skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB), garanterad traditionell specialitet (GTS) och ekologisk produktion samt andra gemenskapssystem för kvalitetsnormer och märkning för jordbruksprodukter och livsmedel och för grafiska symboler som fastställs i tillämplig gemenskapslagstiftning. Utvärderingsstudier av vilka resultat informationskampanjerna och de säljfrämjande åtgärderna har givit och deltagande i stora nationella eller europeiska arrangemang, varumässor och utställningar, med montrar avsedda att främja bilden av gemenskapsprodukterna. 

I första hand önskas programförslag om ekologiskt producerade produkter, levande växter, blomsterodlingsprodukter och mjölkprodukter. Dessutom önskas programförslag om produkter som har skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) eller som ingår i ordningen traditionell specialitet (GTS) eller fakultativa kvalitetstermer.

 


Kontaktinformation:

förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi
Eveliina Viitanen, överinspektör, 0295 205 166
Maarit Mukkala, avdelningsdirektör, 0295 204 708

Sidan har senast uppdaterats 27.12.2018