Projekt inom livsmedelskedjan

Understöd för utvecklande av livsmedelskedjan kan sökas 18.1–6.3.2019

Högskolor, organisationer, föreningar, företag och andra sammanslutningar kan ansöka om understöd för projekt som utvecklar livsmedelskedjan. Ansökan är öppen 18.1.–6.3.2019.

De projekt som finansieras ska gälla följande prioriteringar:

Prioritering 1:

Exportutbildning på yrkeshögskole- eller universitetsnivå som omfattar åtminstone 30 studiepoäng och är avsedd för studerande, utexaminerade och andra som är intresserade av livsmedelsbranschen (planering och genomförande av utbildningen ingår)

 • I utbildningen ska man dra nytta av dels utländska och finländska experter på export inom både livsmedelsbranschen och andra branscher, dels företag i livsmedelsbranschen.
 • Utbildningen ska innehålla tillräckligt många närstudiedagar.
 • Information om antalet utbildningsplatser och hur många gånger utbildningen genomförs.
 • En plan för hur utbildningen ska fortgå efter att projektet avslutats.
 • De som tas in till utbildningen ska ha utbildning/arbetserfarenhet inom livsmedelsbranschen, företagsekonomi eller någon annan lämplig bransch. Om de sökande är fler än utbildningsplatserna, kan sökande med kompetens inom livsmedelsbranschen ges företräde.
 • De sökande ska ha tillräckliga språkkunskaper.
 • Utbildningen ska vara avgiftsfri för deltagarna.
 • Utbildningens riksomfattande karaktär ska beaktas.
 • En marknadsföringsplan ska göras upp för utbildningen.
 • Utbildningen ska ha åtminstone tio deltagare för att projektunderstöd ska kunna betalas för den.


Prioritering 2:

För små och medelstora företag avsedd kortvarig skräddarsydd utbildning i livsmedelsexport (planering och genomförande av utbildningen ingår)

 • Utbildningen är avsedd för företag som är intresserade av export eller redan bedriver export.
 • I utbildningen ska man dra nytta av dels utländska och finländska experter på export inom både livsmedelsbranschen och andra branscher, dels företag i livsmedelsbranschen.
 • Utbildningen ska innehålla tillräckligt många närstudiedagar.
 • Information om antalet utbildningsplatser och hur många gånger utbildningen genomförs.
 • En plan för hur utbildningen ska fortgå efter att projektet avslutats.
 • Utbildningen ska vara avgiftsfri för deltagarna.
 • Utbildningens riksomfattande karaktär ska beaktas.
 • En marknadsföringsplan ska göras upp för utbildningen.
 • Utbildningen ska ha åtminstone tio deltagare för att projektunderstöd ska kunna betalas för den.

Prioritering 3:

              Ett projekt för främjande av konsumenternas kännedom om och förståelse av förpackningspåskrifter

 • Projektet gäller datummärkningar, ursprungslandsmärkningar, märkningar som anger näringsinnehållet och märkningar som är förenliga med EU:s  kvalitetssystem.
 • Den som genomför marknadsföringskommunikationen ska ha referenser från genomförande av konsumentkampanjer. Vid behov kan marknadsföringskommunikationen genomföras i form av en köpt tjänst.
 • Före kampanjstarten och vid kampanjslutet ska en utomstående part utföra mätningar (en startmätning som anger utgångsnivån och en slutmätning som berättar vilken effekt kampanjen haft). Exempel:
  • Förstår konsumenterna skillnaderna mellan bäst före-märkning och sista förbrukningsdag-märkning? Hur styr märkningarna beteendet och vilka märkningssätt skulle kunna vara bättre?
  • Är konsumenterna intresserade av ursprunget? Förstår de ursprungslandsmärkningens betydelse? Varför används märkningen och vilket är det bästa sättet att ange ursprungslandet?
  • Läser och förstår konsumenterna märkningar som anger näringsinnehållet, vad använder de informationen till och jämför de produkter? Önskar sig konsumenterna trafikljus eller motsvarande varningar på förpackningarna?
  • Målgruppen är konsumenter (utgående från startmätningen bör åtgärder efter behov inriktas på olika konsumentsegment).

Projekten ska vara vittgående, riksomfattande, opartiska och allmännyttiga. Varken företagsnamn eller varumärken får därför vara synliga i dem.  Sammanlagt har cirka 1,5 miljoner euro reserverats för de projekt som nu startas. Det beviljade understödet kan utgöra högst 80 % av de godtagbara kostnaderna.

 Livsmedelsverket beslutar våren 2019 vilka projekt som beviljas finansiering. Projekten kan inledas tidigast i maj 2019 och avslutas senast 31.7.2021.

Livsmedelsverket svarar för projektutlysningsprocessen och projektförvaltningen. Projekten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. 


Ytterligare information:
Eveliina Viitanen, överinspektör, 0295 205 166
Piritta Sokura, överinspektör, 0295 205 018
fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2019