Kostnadsmodeller och betalningssätt för stödet

När du gör en kostnadskalkyl för ditt projekt kan du beroende på projekttyp välja kalkylerade kostnader på 19 %, kalkylerade kostnader på 40 % eller faktiska kostnader som kostnadsmodell. Som betalningssätt kan du välja kostnadsbaserat eller utfallsbaserat. I en del av projekttyperna kan man inte välja kostnadsmodell och betalningssätt, utan de har fastställts på förhand.

I investeringsprojekt är det inte möjligt att välja kostnadsmodellerna kalkylerade kostnader på 19 % eller kalkylerade kostnader på 40 %.

Kostnadsmodellerna kalkylerade kostnader och ett utfallsbaserat betalningssätt minskar din arbetsmängd särskilt när du ansöker om utbetalning. Dessa kostnadsmodeller och betalningssätt påskyndar behandlingen av betalningsansökningarna och minskar behovet av tilläggsutredningar.

Alternativt kan du välja en modell som bygger på verkliga kostnader.

Välj den lämpligaste kostnadsmodellen för ditt projekt och betalningssättet för stödet i din ansökan. NTM-centralen fattar det slutliga beslutet om kostnadsmodellen. Du kan inte byta kostnadsmodell mitt i projektet.

Vilken kostnadsmodell bör man välja?

Välj kalkylerade kostnader – kostnadsmodell (flat rate) när:

 • projektet har personalkostnader
 • projektet har många indirekta kostnader som är svåra att verifiera.

Det finns två kostnadsmodeller för kalkylerade kostnader:

 • kalkylerade kostnader 19 %
 • kalkylerade kostnader 40 %.

I kostnadsmodellen kalkylerade kostnader 19 % godkänns som indirekta kostnader 19 procent av projektets godtagbara personalkostnader och köpta tjänster. I de indirekta kostnaderna ingår:

 • projektpersonalens resekostnader
 • lokalkostnader
 • maskin- och anläggningskostnader
 • programvarukostnader
 • kontorskostnader
 • utbildningskostnader
 • företagshälsovårdskostnader
 • projektets serveringskostnader (serveringskostnader för möten som man anordnar själv, t.ex. servering vid ledningsgruppens möten)
 • ansvarsförsäkringar.

Övriga godtagbara kostnader för projektet ersätts på basis av faktiska och betalda stödberättigande kostnader.

I kostnadsmodellen kalkylerade kostnader 40 % godkänns som indirekta kostnader 40 procent av projektets godtagbara lönekostnader. I de indirekta kostnaderna ingår alla andra projektkostnader än personalkostnader.
Indirekta kostnader behöver inte verifieras med kvitton eller verifikat vid betalningen.

Välj ett utfallsbaserat (engångsersättning) betalningssätt när:

 • ditt projekt är ett utvecklings- eller investeringsprojekt
 • projektet har ett eller flera tydliga mål som är lätta att verifiera
 • projektet säkert genomförs enligt planen
 • det offentliga stödet för projektet uppgår till högst 200 000 euro.

Ange i projektansökan projektets mål och åtgärder samt hur resultaten ska verifieras. Du kan också dela upp ditt projekt i delar och för dessa fastställa ett mål för varje del och ange hur man verifierar att målet har uppnåtts.

Beräkna projektets kostnadskalkyl utifrån de verkliga kostnaderna eller genom att använda kalkylmässiga kostnadsmodeller och uppskatta kostnadernas rimlighet i din ansökan. Stödbeloppet beräknas med hjälp av en stödprocentsats som är lämplig för projektet.

NTM-centralen beviljar stöd i euro för att uppnå projektets mål och genomföra åtgärderna i det. Stödet betalas ut när målet har uppnåtts och åtgärden har vidtagits. När du ansöker om utbetalning ska du presentera det uppnådda resultatet. Kvitton behöver inte lämnas in.

Du kan inte söka ändring i ett projekt som genomförs på ett utfallsbaserat sätt. Du kan ansöka om förlängning av tiden för genomförande av projektet av motiverade skäl.

Det offentliga stödbeloppet för ett projekt som betalas utfallsbaserat är högst 200 000 euro.

Mer information om planeringen och genomförandet av ett engångsersättningsprojekt får du hos den lokala NTM-centralen eller Leader-gruppen.

Kalkylerade semesterlöner, semesterpenningar och lönebikostnader

I alla projekt som har lönekostnader används en kalkylerad procentsats för semesterlöner, semesterpenning och lönebikostnader för att täcka dessa kostnader.

När du gör en kostnadskalkyl anger du lönen för tid i arbete utan semesterlön, semesterpenning och lönebikostnader. Ärendetjänsten Hyrrä räknar automatiskt ut lönen för tid i arbete med 39 procent till semesterlön, semesterpenning och lagstadgade bikostnader. Lön för semestertid och semesterpenning betalas inte längre ut separat efter slutbetalningen, eftersom de kalkylmässigt ingår i det godkända beloppet.

Sidan har senast uppdaterats 19.3.2024