Projektets genomförandeområde

Du kan genomföra projektet lokalt, regionalt, interregionalt, riksomfattande eller internationellt.

Projektet är lokalt när det genomförs inom en Leader-grupps område och regionalt när projektet genomförs inom området för en NTM-central.

Interregionala projekt

Interregionala projekt innebär att projektet genomförs inom området för två eller flera NTM-centraler eller Leader-grupper. Det finns olika förfaranden gällande interregionala projekt beroende på om du ansöker om finansiering hos NTM-centralen eller Leader-gruppen.

När du ansöker om finansiering från NTM-centralen ska du ansöka om finansiering med en enda ansökan och välja "interregionalt" som projektets genomförandeområde. Om det är fråga om ett samarbetsprojekt ska det i projektet finnas minst en partner med vilken projektet genomförs.

När du ansöker om finansiering från Leader-gruppen ska du i e-tjänsten Hyrrä göra en separat stödansökan till varje Leader-grupp inom vars område projektet genomförs. Länka ihop projekten i Hyrrä med hjälp av projektnumret. Huvudprojektet, dvs. projektet som koordinerar projekthelheten, börjar göra ansökan och meddelar projektnumret till de projekt som deltar och som sedan markerar det projektnumret i Hyrrä. Varje projekt får sitt eget stödbeslut och varje projekt som deltar i projektet ansöker om utbetalning med separata utbetalningsansökningar i egen takt. Leader-gruppernas styrelser bedömer projekten som en helhet. Valet av projekt görs av respektive regions Leader-grupp.

Riksomfattande projekt

Med ett riksomfattande projekt avses ett projekt som huvudsakligen har riksomfattande mål.
För riksomfattande projekt finns en separat ansökan och NTM-centralen i Tavastland fungerar som förvaltande myndighet.

För riksomfattande projekt ska en styrgrupp tillsättas. Läs mer om riksomfattande projekt

Internationella projekt

Internationella projekt kan finansieras via Leader-grupper samt EIP-projekt och via andra projekt för samarbetsåtgärder samt utbildnings- och informationsförmedlingsåtgärder.

I internationella projekt genomförs projektet tillsammans med en eller flera partner från EU-länder och länder utanför EU. I internationella Leader-projekt ska det finnas minst två partner från två olika länder (inklusive Finland). För internationella projekt ska ett samarbetsavtal bifogas till ansökan.

Att skaffa utländsk expertis och/eller genomföra mässresor utomlands är inte i sig en grund för att klassificera projektet som ett internationellt projekt.

Det internationella Leader-projektets maximala budget är 180 000 euro per projektpartner. Godtagbara kostnader i ett internationellt Leader-projekt är utöver de godtagbara kostnaderna för ett utvecklingsprojekt även:

  • nödvändiga och skäliga kostnader som hänför sig till internationellt samarbete och som föranleds av att utomstående experter bjuds in till tillställningar som ordnas av en finländsk part
  • kostnader som hänför sig till samordning av det internationella samarbete som ingår i projektet med en samarbetspartner i en annan stat.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2024