Inlämnande av uppföljningsuppgifter

Uppföljningsuppgifterna visar hur de mål som ställts upp för det företagsstöd eller den projektfinansiering som du beviljats har uppnåtts.

I regel ska uppföljningsuppgifterna bara lämnas in en gång, samtidigt som du ansöker om slutbetalning för projektet. Ett undantag är projekt där en sökande eller delgenomförare som arbetar inom projektet är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning.

De uppgifter som lämnas in varierar beroende på vilken typ av stöd eller projekt det är fråga om.

Antalet åtgärder och konstruktioner som genomförs inom projektet för att förbättra miljön eller bromsa klimatförändringen samt antalet immateriella investeringar som genomförs inom projektet klassificerade.

 • Energibesparing, förnybara energiformer och minskning av växthusgasutsläpp
 • Främjande av den biologiska mångfalden och landskapsvård, inklusive avlägsnande av främmande arter
 • Restaurering av vattendrag och minskning av näringsbelastningen, inklusive våtmarker
 • Annan miljö- och klimatåtgärd, vilken?

Investeringar i produktionskapacitet för förnybar energi, även biobaserad energi (MWh). Energiproduktionskapaciteten (värme eller el) för investeringar som genomförts i godkända projekt i megawatt per år (MWh).

Former av förnybar energi, såsom vattenkraft, fast, flytande och gasformig biomassa, biogas, vindkraft, solkraft, geotermiska pumpar och värmepumpar. Den som ansöker om stöd uppger i ansökningsuppgifterna endast värme eller el från en enhet/apparat/maskin/anläggning eller motsvarande årlig energiproduktionskapacitet som installeras i projektet (dvs. inte som utfall när projektet avslutas).

Ett projekt får endast förekomma en gång i resultatet.

Det är fråga om en energiproducerande anordning som projektet investerar i: om kapaciteten för den anordning som det investeras i ändras ska sökanden göra en ändringsansökan.

Med indikatorn mäts den energibesparing som investeringen ger (värme, el). Ange i din ansökan utgångsnivån och målet samt utfallet när projektet avslutas. Enhet: megawattimme (MWh).

Ange i projektets uppföljningsuppgifter i årsverken antalet personer som är sysselsatta med projektfinansiering. Ange i ansökan målet och utfallet efter att projektet avslutats.

Med personer sysselsatta under projekttiden avses sådana personer som anställts med projektfinansiering för att genomföra projektet. Här uppges inte arbete som skaffats med köpta tjänster. Indikatorn beskriver hur mycket projekten direkt har bidragit till sysselsättningen i regionen.

Årsverken beräknas på följande sätt: arbetstimmar (h), för vilka lön betalats, dividerad (längden på en heldagsarbetsdag (h) * antalet arbetsdagar på ett år).

Nya arbetsplatser som uppkommit som ett resultat av projektet (ja/nej) och vilka arbetsplatser. Frågas när projektet avslutas.

I förklaringsfältet kan du fritt beskriva projektets inverkan på arbetsplatserna i området och till exempel vilka företag och hurdana arbetsplatser som har uppstått som ett resultat av projektet.

I fråga om bredbandsinvesteringar kan också den ökade mängden arbete uppskattas med ökad mängd arbete på fritidsbostad eller "andra bostaden".

Nya företag som uppkommit till följd av projektet (st.) och vilka företag som har uppkommit till följd av projektet. Frågas när projektet avslutas.

I förklaringsfältet kan du fritt beskriva projektets inverkan på företag i området samt exempelvis vilka branscher och vilka företag som har uppkommit tack vare projektet. Ange FO-nummer för företag som uppkommit. Man kan också berätta om lättföretagande, deltagande i andelslag och annan aktivering av företagande.

Välj våtmarksinvesteringens primära syfte bland alternativen (om ingen våtmark anläggs i projektet väljer den som ansöker om stöd punkten "Gäller inte projektet"):

 • Våtmark med mångfaldsvärde
 • Våtmark med vattenvårdsvärde
 • Våtmark för rekreationsbruk
 • Gäller inte projektet.

Ange våtmarksinvesteringens storlek i hektar.

Ange med ansökan det mål för omsättningen som investeringen eller någon annan utvecklingsåtgärd förväntas uppnå tre år efter åtgärden.

Med hjälp av indikatorn granskas hur mycket företagets omsättning har förändrats efter investeringen eller någon annan utvecklingsåtgärd.

Ange om projektet är kopplat till strategin Smarta byar (ja/nej). Ange i tilläggsuppgifterna namnet och projektnumret på strategin Smarta byar, om de är kända.

Ange i indikatoruppgifterna i ansökan antalet inkvarteringsdygn per år innan åtgärden vidtas (utgångsnivå) och det antal inkvarteringsdygn per år som företaget strävar till efter den åtgärd som stöds med investeringen/åtgärden (mål). Ange utfallet efter att projektet avslutats.

Ange mängden turisttjänster och turistprodukter som uppkommit inom projektet. Ange i ansökan utgångsnivån och målet samt utfallet när projektet avslutas.

Ange antalet besökare per år för företag som tillhandahåller turisttjänster.

Ange i indikatoruppgifterna i ansökan antalet besökare av tjänsterna per år innan åtgärden vidtas (utgångsnivå) och det antal besökare per år som företaget strävar till efter den åtgärd som stöds med investeringen/åtgärden (mål). Den som ansöker om stöd meddelar utfallet efter att projektet avslutats.

Ange i indikatoruppgifterna i ansökan typen av förnybar energiprodukt som säljs (råvara) och dess mängd (utgångsnivå) och den mängd per år som företaget strävar till efter den åtgärd som stöds med investeringen/åtgärden (mål). Ange utfallet efter att projektet avslutats. I kategorin "Annat, vad" anges produkten och enheten för den kvantitet som anges i förklaringen.

Klassificering av och enheten för den kvantitet för förnybar energiprodukt som säljs:

flis/kross i-m3 lös kubikmeter
ved p-m3r travad kubikmeter
pellet i-m3 lös kubikmeter
brikett i-m3 lös kubikmeter
åkerbiomassa r ton
biogas m3 kubikmeter
flytande biobränsle l liter
annat, vad    

 

Indikatorn är avsedd för projekt som till sitt innehåll riktar sig särskilt till de minoritetsgrupper som nämns i klassificeringen eller till andra minoritetsgrupper som fastställts i projektet. Om projektinnehållet inte riktas till minoritetsgrupper anges noll i indikatorn.

I indikatorn anges antalet personer som hör till projektets målgrupp, antalet personer som deltagit i projektet indelade i följande befolkningsgrupper: kvinnor, åldrande befolkning, unga, flyktingar och invandrare samt andra minoriteter. Som mål och resultat räcker projektgenomförarens uppskattning av antalet deltagande minoriteter (personer), avsikten är alltså inte att samla in eller förteckna information om minoriteten personligen av deltagarna.

Om även andra än minoriteter deltar i projektet rapporteras antalet deltagare inte i denna indikator.

I samma projekt räknas personen med endast en gång och anges endast i en klass.

Unga är personer under 29 år. Som äldre betraktas vanligtvis pensionärer och i Finland är 65 år en typisk pensionsålder.

Ange i ansökan per kategori målet för antalet personer i projektets målgrupp och utfallet efter att projektet avslutats.

Klassificering;

 • Åldrande befolkning
 • Invandrare och flyktingar
 • Kvinnor
 • Unga
 • Övriga minoriteter

Ange i ansökan mängden talkoarbete som utförs inom projektet i timmar. Ange i ansökan en uppskattning av utfallet, och ange efter att projektet avslutats det faktiska utfallet.

För utfört talkoarbete, dvs. vederlagsfritt arbete till förmån för projektet, räknas de arbetstimmar i talkoarbete som varje person som fyllt 15 år har utfört.

Ange i ansökan

 • utgångsnivån för företagets heltidsanställningar (antalet heltidsanställningar i företaget när projektet inleds, klassificerat som män och kvinnor)
 • mål (antalet heltidsanställningar i företaget när projektet avslutas, klassificerat som män och kvinnor)

Ange utfallet i samband med slutbetalningen, efter att projektet avslutats (antalet heltidsanställningar i företaget när projektet avslutas, klassificerat som män och kvinnor).

Ange arbetsplatserna som heltidsanställningar. Om arbetsplatsen är en deltidsanställning innebär det 0,5 nya arbetsplatser. Om arbetsplatsen endast existerar en del av året får man till exempel kalkylmässigt 0,25 arbetsplatser av den årliga arbetstiden under tre månader.

I etableringsstöden för företag ska du i ansökan uppge målet för företagets heltidsanställningar (det eftersträvade antalet heltidsanställningar i företaget när projektet avslutas, klassificerat som män och kvinnor) samt utfallet i samband med slutbetalningen, efter att projektet avslutats (antalet heltidsanställningar i företaget när projektet avslutas, klassificerat som män och kvinnor).

I befintliga företags investeringar och utveckling ska du dessutom ange utgångsnivån för företagets heltidsanställningar (antalet heltidsanställningar i företaget när projektet inleds, klassificerat som män och kvinnor).

Antalet klassificerade byggnader och konstruktioner som byggs inom projektet (andra än miljö- och klimatåtgärder):

 1. Byahus och samlingslokaler
 2. Hobby-, utflykts- och motionsplatser
 3. Annan byggnad eller konstruktion, vilken?

Ange om det som resultat av projektet har uppkommit nya tjänster eller produkter (ja/nej) och vilka. Frågas endast när projektet avslutas.

Ange om det som ett resultat av projektet har uppstått nya produktionsmetoder och verksamhetsmodeller (ja/nej) och vilka. Frågas endast när projektet avslutas.

Företag som producerar förnybar energi (el och/eller värme) för försäljning uppger i indikatoruppgifterna i ansökan energitypen (el eller värme) och utgångsläget och målet för dess årsproduktion samt utfallet när projektet avslutas. Enhet megawattimme (MWh).

Företag som producerar förnybar energi (el och/eller värme) för eget bruk uppger i indikatoruppgifterna i ansökan energitypen (el eller värme) och utgångsläget och målet för dess årsproduktion samt utfallet när projektet avslutas. Enhet megawattimme (MWh).

Rapporteringsskyldigheten i fråga gäller projekt där den sökande eller delgenomföraren som arbetar för projektet med projektfinansiering är ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning som är "en statlig bokföringsenhet, ett resultatstyrt ämbetsverk eller arbetsgivarämbetsverk eller en statlig fond utanför budgeten". Dessa finns listade på Statskontorets sida Valtion kirjanpitoyksiköt, virastot ja laitokset sekä talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot 1.1.2024 (Statens bokföringsenheter, ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten), till höger på sidan under länken ”Yhdistelmäluettelo”. (På finska) (Obs! Förteckningen görs årligen och ändringar är möjliga.) De vanligaste projektgenomförarna är t.ex. SYKE, Luke, GTK och LMV.

Ange i projektansökan den sammanräknade uppskattningen av antalet årsverken som ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning gjort för ett projekt med projektfinansiering som genomförare eller delgenomförare. Anteckna uppskattningen för projektets varje genomförandeår på en egen flik. Du kan lägga till år med + tecknet.

I ansökningsskedet ges ingen uppskattning av de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas lönekostnader. De faktiska lönekostnaderna anges i samband med att uppföljningsuppgifterna anmäls när projektet avslutas, eller i fleråriga projekt uppges de per kalenderår.

Ange utfallet av antalet årsverken och motsvarande lönekostnader vid projektets slut, och i fleråriga projekt per kalenderår.

Årsverke: arbetstimmar (h), för vilka lön betalats, dividerad (längden på en heldagsarbetsdag (h) gånger antalet arbetsdagar på ett år).

Det finns en årlig kvot för det antal årsverken som används. Användningen av kvoten följs upp med hjälp av rapporterade utfall.

Endast utbildningsprojekt:

Ange antalet personer som deltar i utbildning inom utbildningsprojekt.

I samma projekt räknas personen endast med en gång: om samma person deltar i flera projekt under CAP27-perioden, räknas personen på nytt i varje projekt.

Samla in och spara en förteckning som specificerar personer som deltagit i utbildningen (anmälda). Detta gäller även webbutbildningar. De webbkurser som laddats ner under projektet räknas med i resultatet (1 laddning = 1 deltagare). Ange i ansökan målet och utfallet efter att projektet avslutats.

Läs också checklistan för projektens dataskydd

Ange i hela timmar den utbildningsmängd som erbjudits för alla som deltagit i utbildningen. Räkna till exempel med föreläsningar, evenemang för åkerrenar, företagsbesök, demonstrationer m.m. som utbildaren ordnar för deltagarna. Uppskatta dessutom i timmar tiden för genomförandet av en utbildningshelhet som delas på nätet. Längden anges avrundad till hela timmar.

Gäller endast utbildningsprojekt.

Endast informationsförmedlingsprojekt:

Ange i ansökan antalet infomöten i projektet. Ange i ansökan målet och utfallet efter att projektet avslutats.

Med infomöte avses tillställningar där man berättar om sådant som ingår i projektets innehåll. Här ingår också tillställningar som inte ordnas av projektet, men där projektet är med och presenterar projektets innehåll, till exempel på mässor på avdelningen eller som talare. Även virtuella evenemang på nätet räknas med.

Gäller endast informationsförmedlingsprojekt.

Ange i ansökan mängden material som ska publiceras. Ange i ansökan målet och utfallet efter att projektet avslutats.

Med publicerat material avses till exempel broschyrer, tidningsartiklar och nyhetsbrev. Materialet kan vara antingen tryckt eller publicerat på nätet. Ange antalet olika publikationer, inte hela upplagan. Projektets webbplats med undersidor räknas till exempel som en publikation.

Gäller endast informationsförmedlingsprojekt.

I informationsförmedlingsprojekt, ange en uppskattning av det antal personer som projektet når: som grund för bedömningen kan man till exempel använda antalet personer på distributionslistan för ett meddelande, tidningsupplaga eller broschyrens upplaga. Ange i ansökan målet och utfallet efter att projektet avslutats.

Endast bredbandsprojekt:

Ange i ansökan det eftersträvade antalet anslutningar i nätet som stöds och utfallet efter att projektet avslutats.

Gäller endast bredbandsprojekt.

Sidan har senast uppdaterats 6.5.2024