Små projekt

Med hjälp av små projekt kan invånarna själva med låg tröskel påverka utvecklingen av deras egen hembygd. Ansök om finansiering för ett litet projekt hos Leader-gruppen i ditt område.

Vad kan stödet användas för?

Det finns två typer av små projekt: investeringar och utveckling. Med små projekt som är avsedda för investeringar kan man genomföra små anskaffningar, andra investeringar eller renoveringar.

Med små projekt avsedda för utveckling kan man till exempel utarbeta olika utredningar eller utvecklingsplaner.

Stödet kan användas för bland annat:

  • expertarvoden
  • lönekostnader
  • köpta tjänster
  • lokalhyror
  • investeringar, såsom anskaffning av maskiner, anordningar och redskap
  • byggnads- och iståndsättningskostnader.

Vem kan få stödet?

Stöd för små projekt kan beviljas för ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund, så som byaföreningar. Stödet är inte riktat till kommunerna.

Stödbelopp

Den totala kostnaden för projektet kan vara max 8 000 euro. Minsta bidragsbelopp som ska beviljas är 1 000 euro.

Stöd för små projekt betalas utfallsbaserad som en engångsersättning. Kvitton behöver inte uppvisas separat vid utbetalningen.

Stödvillkor

När det gäller små projekt är förfarandena förenklade bland annat i fråga om projektplan och urvalskriterier.

Så här ansöker du om stöd

Gör din ansökan i Hyrrä-tjänsten. 

Hyrrä-tjänsten

Behöver du hjälp?

Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

Leta fram kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 8.5.2024