Förberedelsepengar

Du kan få förberedelsepengar för att förbereda ett företags- eller jordbrukargrupprojekt, ett producentorganisationsprojekt, ett EIP-projekt eller Smarta byar-projekt.

Vad kan stödet användas till?

Med förberedelsepengarna kan du samla och engagera samarbetsprojektets projektaktörer, bereda det egentliga projektet, göra upp en projektplan eller utreda om det finns förutsättningar för att projektet ska lyckas.

Vem kan få stödet?

Ett offentligrättsligt eller privaträttsligt samfund kan få förberedelsepengar. Leader-gruppen kan få förberedelsepengar endast om den fungerar som en byaförening på landskapsnivå och bereder projektet Smarta byar.

Stödbelopp

Du kan få 5 000 euro i förberedelsepengar. Stödet betalas i en rat som en standardiserad engångsersättning.
Stödet betalas ut i efterhand, så du behöver egen finansiering för att inleda projektet.

Stödvillkor

Du kan få förberedelsepengar om du har en plan för att ansöka om stöd för ett utvecklingsprojekt.

Du kan få förberedelsepengar endast en gång för samma utvecklingsobjekt. Ett projekt som genomförs med förberedelsepengar kan pågå högst ett år.

Så här ansöker du om stöd

Gör din ansökan elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.

Hyrrä-tjänsten

Eftersom förberedelsepengarna skiljer sig från de egentliga projekten på grund av sin storlek och karaktär, har den inga urvalskriterier.

När du har skickat in din ansökan

Du kan börja genomföra projektet när du har skickat in din ansökan. Du genomför projektet på egen risk tills du får finansieringsbeslutet.

Vid behov kan du kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen redan innan din ansökan har tagits upp till behandling. När din ansökan har tagits upp till myndighetsbehandling får du ett meddelande om detta till den e-postadress du uppgett. I ärenden som gäller behandling och komplettering av ansökan kan du då kontakta den som behandlar ansökan. Behandlarens kontaktuppgifter finns i meddelandet om att ärendet har tagits upp till behandling.

Beslutsfattande är kontinuerlig.

Resultat

Med beredningspenning skapas ett intentionsavtal som beskriver projektets idé, hur man söker partners till projektet, projektets mål och hur man kommunicerar, nätverkar och engagerar. Intentionsavtalet konkretiserar det planerade projektet.

Om det i beredningsskedet visar sig att projektidén inte fungerar, gör en rapport om varför projektet inte lyckas.

Behöver du hjälp?

NTM-centralens och Leader-gruppens experter ger råd om hur man ansöker om stöd.

Leta fram kontaktuppgifter

SV Medfinansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 4.4.2024