Beslutsfattandet om projektstöd inleds

9. februari 2024

NTM-centralerna inleder nu beslutsfattandet om de projektstöd för landsbygden som ansöktes om förra året och i år. Beslut kan nu fattas om investeringar, medan beslut om andra projektstöd öppnas senare. Beslut fattas också för de projekt som har sökts via Leader-grupperna för lokal utveckling. De som ansökt om projektfinansiering får beslut i takt med att NTM-centralerna hinner fatta dem. Projekt enligt den nya EU-finansieringsperioden öppnades för ansökan i juni.

Hittills har cirka tusen projektstöd sökts enligt den nya EU-finansieringsperioden. Finansiering har sökts särskilt för utveckling av servicen och verksamhetsmiljön på landsbygden samt för olika investeringar.

Man kan inte ansöka om betalning omedelbart när man har fått beslutet, utan ansökan om utbetalning öppnas senare i år i e-tjänsten Hyrrä. Först blir det möjligt att ansöka om förskottsbetalningar. Ansökningarna om utbetalning av de egentliga projektstöden börjar när utbetalningarna av företagsstöd har inletts. Livsmedelsverket informerar när ansökan om utbetalningar inleds och tidtabellen preciseras. Det är också möjligt att göra ändringsansökningar först senare i vår.

Projektstöd som beviljas ur EU:s landsbygdsfond kan sökas av offentlig- och privaträttsliga samfund, såsom föreningar, organisationer, läroanstalter och kommuner. Finansiering erbjuds till exempel för utbildning och informationsförmedling, allmännyttiga investeringar, utveckling av byar, utveckling av näringar samt innovationsprojekt. Särskild uppmärksamhet fästs vid utveckling av kompetens, innovationer och digitalisering samt miljö- och klimatfrågor. Projektstöden finansieras med EU:s landsbygdsfond och nationella medel.