Utbetalningen av företags- och projektstöd för landsbygden inleds stegvis

31. januari 2024

Utbetalningen av de företags- och projektstöd för landsbygden som ansöktes i fjol inleds stegvis. Först kan man ansöka om förskottsbetalningar för projektstöd. Sedan står företagsstödens betalningsansökan och betalningsbeslut på tur. Därefter står de egentliga betalningsansökningarna av projektstöd och besluten om dem på tur. Livsmedelsverket informerar när ansökan om utbetalningar inleds och tidtabellen preciseras.

Största delen av ansökningarna om företags- och projektstöd för landsbygden under EU-finansieringsperioden 2023–27 öppnades i fjol. I samband med skiftet av EU-finansieringsperiod kom det vissa ändringar i stödvillkoren. Det kom även en del nya stödformer som kan sökas. Dessa ändringar genomförs stegvis i det datasystem som används för att administrera stöden och för e-tjänsterna. Därför inleds ansökan om stöd, beslutsfattandet och utbetalningarna vid olika tidpunkter.

Det pågår fortfarande projekt från föregående finansieringsperiod och utbetalningarna av dem fortsätter som normalt.

Stödet för etablering av företagsverksamhet intresserade sökandena

Nästan tvåtusen företagsstöd enligt villkoren för den nya EU-finansieringsperioden har ansökts hittills. Den ansökta offentliga finansieringen är sammanlagt 51 miljoner euro. Nästan 300 ansökningar har redan fått ett positivt finansieringsbeslut.

Största delen av de ansökta stöden är investeringsstöd för företag. Dessutom har sökandena varit särskilt intresserade av de stöd för etablering av företagsverksamhet som söks från Leader-grupperna. Av de nya stödformerna för företagsstöd har ett tjugotal ansökningar inkommit som gäller försöksstödet för jordbruk och ett femtiotal som gäller stöd för försök med företagsverksamhet. Ett fyrtiotal ansökningar har inkommit för energistödet för mikroföretag som uppmuntrar till övergång till förnybar energi och energibesparing.

Projekten förbättrar nätförbindelserna och andra tjänster på landsbygden

Hittills har cirka tusen ansökningar om projektstöd enligt den nya EU-finansieringsperioden lämnats in. Den ansökta offentliga finansieringen för projekten uppgår till sammanlagt cirka 100 miljoner euro. Beslutsfattandet om projektstöden inleds under vintern.

De sökande har varit särskilt intresserade av samarbetsprojekt och investeringar för att utveckla tjänsterna och verksamhetsmiljön på landsbygden. Dessa utgör nästan 70 procent av de ansökta projekten. Stöd har sökts bland annat för utveckling av rekreationsområden och näridrottsplatser.

Finansiering har sökts för 22 bredbandsinvesteringar för att bygga nätförbindelser på landsbygden. Glädjande många ansökningar om samarbetsprojekt för gårdar har också inkommit. I samarbetsprojekten för gårdar utvecklas till exempel nya digitala lösningar för jordbrukets behov.

Ett femtiotal ansökningar har inkommit till den nya projektformen Smarta byar. Smarta byar-projekten förbättrar boendemöjligheterna i byar och kommuner på landsbygden till exempel genom att utveckla nya sätt att föra ut tjänsterna utanför kommuncentrumen.

Företags- och projektstöden för landsbygden finansieras med medel från EU:s landsbygdsfond och nationella medel. Stöden söks hos de regionala NTM-centralerna och de lokala Leader-grupperna. Ansökan är fortlöpande. Ansökan görs i e-tjänsten Hyrrä.

Mer information från Livsmedelsverket:

Enhetschef Esko Leinonen
tfn 040 751 8415
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Meddelanden har preciserats 31.1. kl 10.30: Största delen av ansökningarna om företags- och projektstöd för landsbygden under EU-finansieringsperioden 2023–27 öppnades i fjol. Ansökningarna av små projekt samt utfallsbaserade projekt öppnades inte i 2023.