Brott i anslutning till finansiering av jordbruket och landsbygden

Med brott i anslutning till finansiering av jordbruket och landsbygden avses bedräglig verksamhet som anknyter till missbruk av Europeiska unionens och nationella medel. Det är ofta fråga om bedrägeri i syfte att få orättmätig ekonomisk vinning eller orsaka ekonomisk skada för offentliga medel. När det gäller stöd i samband med finansiering av jordbruket och landsbygden handlar det oftast om bidragsbedrägeri, men även andra brottsbeteckningar kan komma i fråga.

Vid myndighetsuppgifter som hänför sig till finansiering av jordbruket och landsbygden genomförs bedrägeribekämpning genom att förebygga och observera bedräglig verksamhet. När bedräglig verksamhet observeras vidtar myndigheten behövliga fortsatta åtgärder, såsom att göra en brottsanmälan till förundersökningsmyndigheten.

Bedrägerier i anslutning till finansiering av jordbruket och landsbygden kan gälla jordbrukarstöd, stöd för landsbygdsutveckling eller marknadsstöd.

I fråga om jordbrukarstöd kan sökanden uppsåtligt vilseleda myndigheten genom att till exempel

 • förfalska handlingar
 • ansöka om stöd för ett skifte som inte är i sökandens besittning
 • ansöka om ersättning för åtgärder som sökanden inte ens kan genomföra och därigenom försöka få obehörig vinst
 • göra grundlösa anmälningar till djurregistret för att få stöd
 • skapa oäkta omständigheter för att stöd ska beviljas.

I fråga om stöd för landsbygdsutveckling kan sökanden uppsåtligt vilseleda myndigheten genom att till exempel

 • förfalska handlingar
 • skapa oäkta omständigheter för att stöd ska beviljas, till exempel genom att grunda ett nytt företag i syfte att kringgå kriterierna för stödberättigande i fråga om företagets storlek
 • använda bidraget för andra ändamål än det understödda
 • skapa oäkta anbudsförfaranden som syftar till att säkerställa anskaffningen från en viss aktör inom sökandens inflytelsesfär

I fråga om marknadsstöd kan sökanden uppsåtligt vilseleda myndigheten genom att till exempel

 • förfalska handlingar
 • ansöka om stöd för åtgärder som inte har genomförts
 • lämna felaktiga uppgifter för att få en import- eller exportlicens
 • skapa oäkta omständigheter för att stöd ska beviljas
Sidan har senast uppdaterats 16.11.2022