Den finskspråkiga märkningen på ekologiska livsmedel ändras, den svenska förblir oförändrad

7. december 2020

Genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 flyttas fram med ett år och börjar 1.1.2022. Av den anledningen träder ändringen av den finskspråkiga uppgiften om framställningsplats i märkningar på ekologiska livsmedel i kraft först 1.1.2022.

Finskspråkig uppgift om framställningsplatsen i märkningar på förpackade ekologiska livsmedel 2021 och användning av landsnamnet

Under 2021 tillämpas de nuvarande bestämmelserna på obligatoriska förpackningspåskrifter för ekologiska livsmedel. Den obligatoriska uppgiften om framställningsplats i märkningar på förpackade ekologiska livsmedel ändras från ingången av 2022 på följande sätt:

Om Europeiska unionens logotyp för ekologisk produktion (dvs. Europalövet) används, ska en uppgift om framställningsplatsen för de jordbruksråvaror som produkten består av anges i samma synfält som logotypen och denna ska, beroende på vad som är lämpligt, ha någon av följande utformningar:

  1. "EU:n maataloudesta", om jordbruksråvaran har producerats i unionen,
  2. "muusta kuin EU:n maataloudesta", om jordbruksråvaran har framställts i tredjeländer,
  3. "EU:n ja muusta kuin EU:n maataloudesta", om en del av jordbruksråvarorna har producerats i unionen och en del har framställts i ett tredjeland.

Motsvarande uppgift på svenska ändras inte.

Orden ”EU” och ”Icke-EU” får ersättas eller kompletteras med ett landsnamn eller med ett landsnamn och regionsnamn, om alla de jordbruksråvaror som produkten består av har framställts i det landet och, i tillämpliga fall, i den regionen. Då behöver ingredienser i små viktmängder inte anges, förutsatt att den totala mängden icke angivna ingredienser inte överstiger 5 % av den totala viktmängden för jordbruksråvaror.

Livsmedelsverket anser att de ovan nämnda ändringarna i förpackningspåskrifter kan börja tillämpas redan under 2021. Detta gäller även den ovan beskrivna gränsen på 5%. Övergångsperioden för produkter som förpackats med gamla påskrifter under 2021 fortgår till 2022, ända till dess att lagren är tömda.

Du beaktar väl detta när du planerar kommande förpackningspåskrifter!

Mer information:

Hänvisning till lagstiftning: Kommissionens förordning (EG) nr 2018/848, artikel 32.2, 834/2007 artikel 24
Jord- och skogsbruksministeriet, Meddelande 
luomuelintarvike@ruokavirasto.fi