Gruppcertifiering

Den nya EU-förordningen om ekologisk produktion möjliggör fr.o.m. 1.1.2022 gruppcertifiering av s.k. aktörsgrupper som ett alternativ till certifiering av enskilda aktörer. Målet är att minska de kontrollkostnader och den administrativa börda som ekologisk certifiering medför för små aktörer. 

Gruppcertifiering som ett sätt att övervaka ekologisk produktion har redan länge varit möjlig i många länder utanför EU, vilket innebär att möjligheten till gruppcertifiering också säkerställer jämlika verksamhetsförutsättningar för ekologiska producenter i Europeiska unionen.

Medlemmarna i en aktörsgrupp ska bedriva jordbruksproduktion. Utöver primärproduktion kan gruppens medlemmar också vara verksamma inom bearbetning, tillverkning eller saluföring av livsmedel eller foder. Typiskt för aktörsgrupper är att de inom ramen för gruppcertifieringen producerar endast ett fåtal ekologiska produkter (till exempel frukter) till försäljning. Därför gäller gruppcertifikatet vanligtvis inte all jordbruksproduktion från medlemmarnas sida, utan endast produkter för vilka gemensam marknadsföring ur en enskild medlems synvinkel är ett förmånligt sätt att få ut produkten på marknaden.

Gruppmedlemmarnas skyldigheter är desamma som för en enskild, övervakad aktör, dvs. gruppmedlemmarna förbinder sig att iaktta de villkor för ekologisk produktion som anges i EU-förordningen. Till kraven i EU:s förordning om ekologisk produktion hör dessutom bland annat att gruppen ska vara en juridisk person och att de certifierade produkterna ska säljas via gruppens marknadsföringsorganisation.

Dessutom finns det detaljerade krav på den maximala storleken på gruppmedlemmarnas odlingsverksamhet och det högsta antalet medlemmar i gruppen. Gruppmedlemmarnas omsättning från ekologisk produktion får inte överstiga 25 000 EUR per år eller odlingsverksamhet omfatta mer än 5 hektar åker, 0,5 hektar växthus eller 15 hektar permanent gräsmark. Antalet medlemmar i gruppen får inte överstiga 2000.

Övervakningen sker i två steg. Systemet för intern kontroll (ICS) riktar sig mot gruppens medlemmar och aktörsgruppen ansvarar själv för genomförandet av kontrollen under ledning av den s.k. ICS-ansvariga personen. EU:s lagstiftning om ekologisk produktion bestämmer i detalj om systemet för intern kontroll och om de olika parternas ansvar.

Den externa kontrollen riktar sig mot hela gruppens verksamhet samt genom ett urval mot enskilda medlemmar. Livsmedelsverket svarar för den externa kontrollen och certifieringen av aktörsgrupper i Finland. Omfattningen av kontrollerna av en aktörsgrupp ska stå i proportion till aktörsgruppens typ, struktur, storlek, produkter och verksamhet.

En enskild jordbrukare får inget certifikat, utan certifikatet utfärdas till gruppen. Gruppcertifiering förutsätter att gruppen har ett gemensamt marknadsföringssystem, dvs. ett företag som svarar för marknadsföringen av de produkter som gruppcertifieringen gäller.

Även om gruppcertifiering i många länder utanför EU redan länge har varit ett fungerande sätt att få ut ekologiska produkter på till exempel internationella marknader, kan det vara besvärligt att tillämpa gruppcertifieringen i Finland. Man borde hitta ekologiska produkter och metoder som gruppcertifieringen lämpar sig för och där gruppcertifieringen med avseende på besvär eller kostnader skulle vara förmånligare än certifiering av en enskild aktör. 

Aktörsgruppen ska göra en anmälan till Livsmedelsverket om att ansluta sig till kontrollsystemet.

Mer information ges av överinspektör Sampsa Heinonen vid Livsmedelsverket.

 

Sidan har senast uppdaterats 13.10.2023