Ekologisk ylletröja, men på vilka villkor?

17. september 2021

Tillämpningen av Europaparlamentets och rådets nya förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion inleds 1.1.2022. Förordningen om ekologisk produktion kommer att omfatta nya produkter, vilket gör det möjligt att ansöka om ekokontroll och saluföra produkter som ekologiska i fråga om fler produktgrupper än tidigare. Bilaga I till förordningen innehåller som en nyhet bland annat okardad och okammad ull. NTM-centralen kan nästa år inkludera dem i certifikatet för aktörer inom ekologisk primärproduktion.

Ull från ekologiska får är inte automatiskt ekologisk ull

Den nya lagstiftningen gör det möjligt för en aktör som förädlar okardad och okammad ull att meddela att han eller hon använt certifierad okardad och okammad ull i sin produkt, men den förädlade produkten (t.ex. ullgarn) kan inte påstås vara ekologisk ull.

Okardad och okammad ull från ekologiska får kan certifieras som ekologisk ull om

1) EU fastställer regler för processen, eller

2) en nationell myndighet (JSM) utarbetar reglerna, eller

3) produkten certifieras med stöd av privata produktionsvillkor (till exempel villkor som godkänts i ett annat EU-land).

För tillfället finns det inte vetskap om att EU eller en nationell myndighet skulle utarbeta ovan nämnda regler som möjliggör certifiering av ekologisk ull. I fråga om ekocertifiering av förädlad ull måste man således vända sig till privata certifieringar, liksom nu är fallet.

Skillnaden mellan den framtida och den gällande lagstiftningen

Skillnaden mellan den lagstiftning som träder i kraft nästa år och den gällande lagstiftningen är i praktiken att man nästa år direkt med stöd av lagstiftningen kan säga att okardad och okammad ull som kommer från ett ekologiskt får är ekologisk, om aktören inom ekologisk primärproduktion har ansökt hos NTM-centralen om att ullen ska inkluderas i aktörens certifikat. En produkt som är förädlad av ekologisk okardad eller okammad ull (t.ex. ullgarn och ett klädesplagg som stickats av ullen) kräver även i fortsättningen ett privat certifikat för att den ska kunna kallas ekologisk.

Livsmedelsverkets tolkning av möjliga uttryck nästa år

Livsmedelsverkets nuvarande tolkning är att utan ett privat certifikat kommer aktören inte heller nästa år att kunna marknadsföra en produkt som ekologisk ylletröja eller ekologiska yllesockor.

Enligt den nuvarande tolkningen ser Livsmedelsverket dock inte något hinder för att en aktör kan säga exempelvis så här om produkten:

  • ylletröjan har framställts av ull från ekologiska får
  • garnet som använts i ylletröjan har framställts av ull från ekologiska får
  • ull från ekologiska får har använts som råvara i ylletröjan

Detta förutsätter att NTM-centralen på ansökan av aktören har fogat okardad och okammad ull till aktörens certifikat över ekologiska får.