Riskvärdering är en del av riskanalysen som är en process som består av tre faser. Riskanalys består av riskvärdering, riskhantering och riskkommunikation.

Riskvärdering är en vetenskaplig process i vilken ingår bestämning av faror, beskrivning av faror, bedömning av exponeringen och beskrivning av risken. Riskvärdering kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Resultat av kvantitativ riskvärdering presenteras i form av kvantitativa, numeriska bedömningar. Kvalitativ riskvärdering kan innehålla kvantitativa delar (numeriska värden, matematiska metoder), men resultatet anges i ord.

Riskprofil är mera begränsat än riskvärdering. Här identifieras och beskrivs faromoment och informationsbrister som hänför sig till ämnet. Utgående från riskprofilen kan antingen ett riskhanteringsbeslut fattas, eller, om detta inte är möjligt utifrån profilen, kan man besluta att göra en riskvärdering.

Riskhantering är en process som är fristående från riskvärdering. Riskvärderingsarbetet görs i nära samarbete med den som beställt arbetet, med näringsgrenen, forskningen och myndigheterna. Dessa parter bidrar till processen med sina expertinsatser, men de egentliga slutsatserna fattar riskvärderaren självständigt. Resultaten av en riskvärdering eller riskprofil kan användas som stöd för riskhantering och beslutsfattande, exempelvis vid beredning av lagstiftning.

Riskkommunikation är huvudsakligen en dialog mellan riskhanteringen och riskvärderingen medan risken värderas. Dessutom ingår förmedling av resultaten av riskvärderingen till myndigheter, verksamhetsutövare och forskare. Forskningsenheten för riskvärdering ansvarar för riskkommunikationen i samarbete med Livsmedelsverkets  kommunikation.

Sidan har senast uppdaterats 10.7.2019