Samarbete

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras generaldirektör Matti Aho undertecknade ett treårigt samarbetsavtal med det tyska riskvärderingsinstitutets (Bundesinstitut fur Risikobewertung, BfR) president Andreas Hensel i Berlin den 2 juli 2015.

BfR är ett fristående organ som verkar under det tyska livsmedels- och jordbruksministeriet (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, BMEL). Institutets verksamhet omfattar vetenskapliga riskvärderingar, produktsäkerhetsbedömningar och riskkommunikation. BfR bereder och publicerar expertrapporter och utlåtanden om livsmedels- och fodersäkerhet samt gör säkerhetsbedömningar av bland annat växtskyddsmedel, kontaktmaterial, textilier, kosmetik, nanoteknologi och rengöringsmedel.

Det undertecknade avtalet täcker ett samarbete på flera plan mellan instituten och förbättrar Eviras riskvärderingsberedskap genom att öppna en konkret kanal för samarbete med BfR:s experter. Avtalet syftar till att stärka den vetenskapliga nivån på riskvärderingen genom gemensamma forskningsprojekt samt att förbättra kommunikationen mellan länderna, men samtidigt bevara ländernas konfidentiella verksamhetskoncept. I samarbetet kommer också att ingå seminarier, besök och forskarutbyten mellan länderna.

"För Eviras forskningsenhet för riskvärdering öppnas nu en konkret kanal för att byta idéer och ordna gemensamma seminarier och forskarträffar samt bereda gemensamma ansökningar om finansiering för forskning i exempelvis kontaminanter och patogener. Samtidigt kan vi lära oss av och dra nytta av ett stort riskvärderingsinstituts resurser och material samt erbjuda vår egen kompetens för att förbättra den internationella forskningens effektivitet", konstaterar generaldirektör Matti Aho.

Sidan har senast uppdaterats 26.7.2021