Terminologi för riskvärdering

Fara

Biologiskt, kemiskt eller fysikaliskt agens (ämne eller faktor) i livsmedel eller en form av ett livsmedel som kan ha en negativ hälsoeffekt.

Dos-responsanalys

Klarläggande av sambandet mellan exponering för en dos av ett biologiskt, kemiskt eller fysikaliskt agens samt styrka och/eller förekomst av de skadliga hälsoeffekter exponeringen leder till.

Exponeringsanalys

Kvalitativ och/eller kvantitativ bedömning av den sannolika exponering för biologiska, kemiska eller fysikaliska agens som sker via livsmedel eller någon annan betydande exponeringskälla.

Identifiering av fara

Identifiering av agens med biologiska, kemiska eller fysikaliska verkningar som eventuellt kan förekomma i livsmedel eller livsmedelsgrupper, och som kan ha skadliga hälsoeffekter.

Karaktärisering av fara

Kvalitativ och/eller kvantitativ bedömning av eventuella i livsmedel förekommande biologiska, kemiska eller fysikaliska agens som kan ge upphov till skadliga hälsoeffekter. På kemiska ämnen utförs en dos-responsanalys. Dos-responsanalyser bör också göras på biologiska eller fysikaliska agens förutsatt att man har tillgång till nödvändiga data.


Tillämpning av alternativ

Det valda riskhanteringsalternativet genomförs i praktiken.

Uppföljning och omvärdering

Bedömning av effekterna av de utförda åtgärderna och vid behov omvärdering av riskvärderingen och/eller riskhanteringen.

Risk

Sannolikheten för en negativ hälsoeffekt till följd av en fara som hänför sig till livsmedel och denna effekts allvarlighetsgrad.

Riskanalys

Process i tre faser som omfattar riskvärdering, riskhantering och riskkommunikation.

Riskhantering

Jämförelse och val av alternativa åtgärder med beaktande av resultaten av riskvärdering samt genomförande av övervakning, inbegripet lagstadgade övervakningsåtgärder. Vid riskhantering väljer och tillämpar man metoder som syftar till att minska en viss risk.

Riskkaraktärisering

Kvalitativ och/eller kvantitativ bedömning av den sannolika förekomsten och styrkan av vissa kända eller möjliga skadeverkningar hos en viss del av befolkningen. Bedömningen baserar sig på identifiering av fara, karaktärisering av fara och exponeringsanalys med beaktande av osäkerhetsfaktorer.


Riskvärdering

Vetenskaplig process som omfattar följande fyra faser: identifiering av fara, karaktärisering av fara, , exponeringsbedömning och riskkaraktärisering. Riskvärdering kan vara kvantitativ eller kvalitativ.

Riskeringspolicy

Fas i riskhanteringen då man utarbetar verksamhetsprinciperna för de beslut som fattas vid riskvärderingen.

Riskevaluering

I dentifiering av problem som hänför sig till ett livsmedels säkerhet, definition av den övergripande riskbilden, jämförelse och avvägning av faror med tanke på riskvärdering och riskhantering, definiering av riskvärderingspolicy, genomförande av riskvärdering samt granskning av riskvärderingens resultat.

Riskkommunikation

Interaktivt utbyte av information och synpunkter med instanser som ansvarar för riskvärderingen och riskhanteringen, konsumenter och andra berörda parter.

Värdering av alternativ

Identifiering, värdering och slutgiltigt val av möjliga alternativ för riskhantering med beaktande av tillräcklig säkerhetsnivå.

Övergripande riskbild

Beskrivning av det problemfält som hänför sig till livsmedelssäkerheten.

Sidan har senast uppdaterats 23.10.2018