Växthälsoriskvärdering

Vid växthälsoriskvärdering utvärderas risker som hänför sig till nya skadedjur och växtsjukdomar som hotar den finska växtproduktionen. I utvärderingarna följs riskvärderingsanvisningarna i Internationella växtskyddskonventionen (International Plant Protection Convention IPPC) International Standards for Phytosanitary Measures (No. 2 och No. 11).

Vid växthälsoriskvärdering utvärderas sannolikheten för att en växtskadegörare kommer in och sprider sig i landet samt graden av allvarlighet hos skadan som skadegöraren orsakar. Vid riskvärdering kan man också utvärdera effekten och kostnadseffektiviteten hos de metoder som är tillgängliga för att förhindra skadegöraren från att sprida sig. Metoder som skall utvärderas är till exempel de krav som i lagstiftningen uppställs på vara som importeras till landet och de bekämpningsåtgärder som i beredskapsplanerna fastställts för att förhindra skadegörare från att sprida sig.

De riskvärderingar av växthälsan som görs i Evira kan gälla sådana växtskadegörare som avses i lagstiftningen om växthälsa eller andra skadedjur och växtsjukdomar som hotar jordbruket, skogsbruket och trädgårdsskötseln och som än så länge inte förekommer i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 13.1.2020