Bristfälligt vaccinationsskydd hos hundar införda från Ryssland och Rumänien

3. maj 2019

Forskning om rabiesantikroppar hos hundar bekräftar uppfattningen om bristfälligt vaccinationsskydd hos hundar införda från Ryssland och Rumänien. Det här har framgått från Livsmedelssäkerhetsverket Eviras, nuvarande Livsmedelsverkets, forskning från 2018 om nivån av antikroppar mot vattuskräck, dvs rabies, i blodprov från hundar som införts från Ryssland och Rumänien. Hundens kropp bildar antikroppar när den har framgångsrikt vaccinerats mot rabies. Av de 36 hundar som undersöktes konstaterades 14 hundar helt sakna antikroppar och dessutom var nivån av antikroppar under det internationellt erkända gränsvärdet på 0,5 IE/ml hos fem hundar, trots att alla hundar enligt importhandlingarna ska ha vaccinerats mot rabies minst 21 dagar innan införsel. Av kontrollgruppens hundar som hade vaccinerats i Finland för utförsel till utlandet påträffades antikroppar hos samtliga hundar, och hos 94 procent av dem var nivån av antikroppar över gränsen på 0,5 IE/ml. 

Rabies sprids både till djur och människor och det finns inget botemedel. Efter att symptom uppstått leder rabies alltid till döden och därför betraktas rabiesbekämpning som en prioritet.

Rabies sprids genom bett från ett sjukt djur. Rabies bekämpas med vaccinering i syfte att skydda både djur och människor. Det svaga vaccinationsskyddet hos införda hundar kan öka risken för att rabies sprids från insjuknade djur till andra djur eller människor.

“I Livsmedelsverkets forskning hade 14 av de införda hundarna från Ryssland och Rumänien inga antikroppar alls, vilket kan förklaras av att hundarna inte har vaccinerats korrekt.  Både i Ryssland och Rumänien förekommer rabies hos vilda djur och i någon mån hos husdjur. Enligt gatuhundsorganisationerna importeras gatuhundar även från områden där rabies förekommer”, säger sektionchef, VMD Tiina Nokireki från Livsmedelsverket.

Rabiesvaccin är obligatoriskt för alla hundar som kommer från Ryssland. EU kräver dock inte intyg om adekvata antikroppsnivåer för hundar som importeras från Ryssland. Rumänien är ett EU-land så det berörs av EU:s regelverk för import.

Livsmedelsverket rekommenderar att importörerna på eget initiativ låter undersöka antikroppsnivåerna för rabies i ett EU-godkänt laboratorium innan hundarna importeras till Finland. Dessutom avråder Livsmedelsverket från att införa hundar med okänd härkomst till Finland.

Det finns mer information i en vetenskaplig artikel som har publicerats om forskningen
Kaila, M., Marjoniemi, J., Nokireki, T.
Comparative study of rabies antibody titers of dogs vaccinated in Finland and imported street dogs vaccinated abroad. Acta veterinaria Scandinavica 2019: 61, 15. 

Mer information:
sektionchef Tiina Nokireki, enheten för virologi
050 413 1687