Forskning

Vetenskaplig forskning hör till Livsmedelsverkets lagstadgade uppgifter och anknyter till ämbetsverkets samhälleliga uppgift och inverkan.

Målet med den vetenskapliga forskningen är att bedriva högklassig forskning inom områden i enlighet med Livsmedelsverkets strategiska mål. Forskningsprogrammet (pdf, på finska) för Livsmedelsverket stödjer denna verksamhet. En sammanfattning av Livsmedelsverkets vetenskapliga forskningsaktiviteter finns i vår forskningsbroschyr (pdf, på finska).

Forskningsresultaten utnyttjas för inriktning av tillsynen, beredning av författningar, riskbedömning samt utveckling av internationella standarder och anvisningar. Resultaten utnyttjas också i olika branscher, bland annat inom jordbruk, livsmedelsindustrin och främjandet av djurens välfärd.

I Livsmedelsverkets forskningsprogram ingår tre mer omfattande, till varandra anknytande tyngdpunktshelheter, som tjänar Livsmedelsverkets strategiska effektivitetsmål.

  • Människors, djurs och växters hälsa
  • Livsmedelssäkerhet
  • Livsmedelsproduktion och landsbygdens livskraft

Projekten för forskning och projekten för riskvärdering anknyter till dessa helheter.

Datapolicy i vetenskaplig forskning

Livsmedelsverkets datapolicy för vetenskaplig forskning ger riktlinjer för hur Livsmedelsverket handlägger, administrerar, distribuerar och publicerar data och resultat från forskningsprojekt.

Vårt mål är att materialet och resultaten påträffas och finns tillgängliga – med beaktande av eventuella begränsningar. Denna policy gäller för våra forsknings- och utvecklingsprojekt med extern finansiering eller som grundas på samarbetsavtal. Däremot finns egna riktlinjer för material som framställs från myndighets- och expertuppgifter

Datapolicy i vetenskaplig forskning (pdf), på finska

Vetenskaplig forskning bygger på nätverk

Livsmedelsverket deltar i gemensamma forskningsprojekt som utförs i samarbete med andra forskningsinstitut. Våra viktigaste inhemska samarbetspartner är universitet och sektorforskningsinstitut, särskilt sammanslutningen Tulanet (på finska). Livsmedelsverket medverkar också i internationella forskningsnätverk där samarbetspartnerna består av universitet samt forskningsinstitut och -laboratorier inom branschen.

Vetenskaplig forskningsetik

Inom vetenskaplig forskning följer vi god vetenskaplig praxis. Forskningen är etiskt godtagbar och pålitlig och dess resultat är trovärdiga. 

Livsmedelsverkets kontaktperson i forskningsetiska frågor och för Forskningsetiska delegationen (TENK) är forskningsprofessor Antti Oksanen. Han kan kontaktas för att diskutera frågor som gäller forskningsetik och god vetenskaplig praxis.

Rådet för forskning

Rådet för forskning ansvarar för att främja och stödja vetenskaplig forskning inom myndighetens område, stödja strategisk ledning av vetenskapligt arbete samt forskningssamarbete. Rådets verksamhetsperiod är 1.1.2021 - 31.12.2022. Rådet sammanträder huvudsakligen en gång om året.

Aktuellt om vetenskaplig forskning

Sidan har senast uppdaterats 17.8.2023